Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy DwÛr Mazowiecki:Combustibles gazeux

2023/S 195-611708  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Nowy DwÛr Mazowiecki: Combustibles gazeux 2023/S 195-611708 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AMW SINEVIASp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 701-03-03-102 Adresse postale: ul. Paderewskiego 6 Ville: Nowy DwÛr Mazowiecki Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Paulina Michalczyk Courriel: zamowienia.publiczne@amwsinevia.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://amwsinevia.pl Adresse du profil díacheteur: https://amwsinevia.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SVA/U/4620-59/2023 Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do JW. w m. Warszawa, Grupa, W?gorzewo NumÈro de rÈfÈrence: SVA/U/4620-59/2023
II.1.2) Code CPV principal 09120000 Combustibles gazeux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do JW. w m. Warszawa, Grupa, W?gorzewo. Zamawiaj?cy podzieli? zamÛwienie na trzy cz??ci.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 937 697.69 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynkÛw kot?owni na terenie JW. w m. Warszawa ul. Kozielska 4a
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Lieu principal d'exÈcution:
JW. w m. Warszawa ul. Kozielska 4a.
II.2.4) Description des prestations:
Wskazane w za??czniku nr
   6. 1 (wzÛr Formularza cenowego) zu?ycie ma jedynie charakter orientacyjny, s?u??cy porÛwnaniu ofert i nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o ?adne roszczenie z tytu?u niepobrania przez Zamawiaj?cego podanej orientacyjnej ilo?ci gazu. Zamawiaj?cy przewiduje zrealizowa? umow? w min. 50% ilo?ci gazu. Rozliczanie ilo?ci dostarczonego paliwa gazowego odbywa? si? b?dzie na podstawie rzeczywistych wskaza? uk?adu pomiarowego w okresach ustalonych w taryfie. Zamawiaj?cy informuje, ?e paliwo gazowe jest do celÛw opa?owych i podlega akcyzie zgodnie ze stawk? okre?lon? w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt. 13.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia ñ od dnia zawarcia umowy, nie wcze?niej ni? od 01.10.2023 r., przez okres 12 miesi?cy
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynkÛw kot?owni na terenie JW. w m. Grupa, ul. Dworcowa 6
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
JW. w m. Grupa, ul. Dworcowa
   6. 
II.2.4) Description des prestations:
Wskazane w za??czniku nr
   6. 2 (wzÛr Formularza cenowego) zu?ycie ma jedynie charakter orientacyjny, s?u??cy porÛwnaniu ofert i nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o ?adne roszczenie z tytu?u niepobrania przez Zamawiaj?cego podanej orientacyjnej ilo?ci gazu. Zamawiaj?cy przewiduje zrealizowa? umow? w min. 50% ilo?ci gazu. Rozliczanie ilo?ci dostarczonego paliwa gazowego odbywa? si? b?dzie na podstawie rzeczywistych wskaza? uk?adu pomiarowego w okresach ustalonych w taryfie. Zamawiaj?cy informuje, ?e paliwo gazowe jest do celÛw opa?owych i podlega akcyzie zgodnie ze stawk? okre?lon? w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt. 13.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia ñ od dnia zawarcia umowy, nie wcze?niej ni? od 01.10.2023 r., przez okres 12 miesi?cy
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynkÛw kot?owni na terenie JW. w m. W?gorzewo, ul. gen. J. Bema 16
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
JW. w m. W?gorzewo, ul. gen. J. Bema 16
II.2.4) Description des prestations:
Wskazane w za??czniku nr
   6. 3 (wzÛr Formularza cenowego) zu?ycie ma jedynie charakter orientacyjny, s?u??cy porÛwnaniu ofert i nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilo?ci. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o ?adne roszczenie z tytu?u niepobrania przez Zamawiaj?cego podanej orientacyjnej ilo?ci gazu. Zamawiaj?cy przewiduje zrealizowa? umow? w min. 50% ilo?ci gazu. Rozliczanie ilo?ci dostarczonego paliwa gazowego odbywa? si? b?dzie na podstawie rzeczywistych wskaza? uk?adu pomiarowego w okresach ustalonych w taryfie. Zamawiaj?cy informuje, ?e paliwo gazowe jest do celÛw opa?owych i podlega akcyzie zgodnie ze stawk? okre?lon? w ustawie o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt. 13.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia ñ od dnia zawarcia umowy, nie wcze?niej ni? od 01.10.2023 r., przez okres 12 miesi?cy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 145-463116
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynkÛw kot?owni na terenie JW. w m. Warszawa ul. Kozielska 4a
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynkÛw kot?owni na terenie JW. w m. Grupa, ul. Dworcowa 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9730421440 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-305 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 532 987.92 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 756 379.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynkÛw kot?owni na terenie JW. w m. W?gorzewo, ul. gen. J. Bema 16
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9730421440 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 167 127.77 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 181 317.77 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uzasadnienie uniewa?nienia Cz??ci 1: Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 6 ustawy, poniewa? post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Obowi?zkiem Zamawiaj?cego jest uniewa?nienie post?powania, je?li ??cznie zostan? spe?nione trzy okoliczno?ci: 1) Musi wyst?pi? naruszenie przepisÛw ustawy reguluj?cych udzielenie zamÛwienie (wada post?powania) 2) Wada musi by? niemo?liwa do usuni?cia 3) Wada ta skutkuje niemo?no?ci? zawarcia wa?nej umowy o udzielenie zamÛwienia publicznego Przedmiotem post?powania jest kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E). Zamawiaj?cy dopu?ci? w niniejszym post?powaniu sk?adanie ofert cz??ciowych ñ w podziale na trzy cz??ci. W zakresie Cz??ci 1 dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do JW. w m. Warszawa obejmowa?a dwa punkty: 8018590365500030546399 ñ Kozielska 4, Warszawa 8018590365500030546405 ñ Kozielska 4, Warszawa dla ktÛrych wskazana zosta?a jedna grupa taryfowa ñ BW 5 oraz ??czne przewidywane zu?ycie. W dniu 07.09.2023 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w Cz??ci 1, 2 oraz 3, jednocze?nie zaproszono Wykonawc? do zawarcia umowy. W toku zawarcia umowy okaza?o si?, ?e operator systemu dystrybucji Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o. nie przyj?? zg?osze? na uruchomianie dostaw z uwagi na fakt, ?e zosta?a zdeklarowana niepoprawna taryfa dla punktu 8018590365500030546405 ñ Kozielska 4, Warszawa. Zgodnie z moc? okre?lon? w warunkach przy??czenia dla wskazanego punktu poprawna taryfa to W-3. Niew?a?ciwe okre?lenie taryfy niesie za sob? konsekwencje dla dalszych czynno?ci w przygotowaniu post?powania, ktÛre obarczone s? wad?. Pocz?wszy od sporz?dzenia przedmiotu zamÛwienia niezgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy ñ nie odpowiada rzeczywistym potrzebom Zamawiaj?cego wynikaj?cym z warunkÛw przy??czenia. Poprzez ustalenie warto?ci zamÛwienia niezgodnie z art. 28 ustawy ñ przyjmuj?c do szacowania stawki op?at grupy taryfowej W-5 dla obu punktÛw. Kolejno przygotowanie formularza cenowego bez wyszczegÛlnienia grup dla danych punktÛw, wybÛr oferty nieodpowiadaj?cej de facto rzeczywistym potrzebom Zamawiaj?cego. Do up?ywu terminu sk?adania ofert Zamawiaj?cy nie dostrzeg?, ?e wskazana w formularzu cenowym taryfa jest nie w?a?ciwa, nie skorygowa? swojego b??du, a wi?c wada ma charakter nieusuwalny. Ze wzgl?du na niew?a?ciw? taryf? operator systemu dystrybucji Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o. odmÛwi? przy??czenia sieci do dostawy gazu. Nie ma mo?liwo?ci zmiany taryfy na tym etapie post?powania, gdy? skutkiem tego by?aby niedozwolona, po up?ywie terminu sk?adania ofert, zmiana tre?ci oraz warto?? oferty. Ponadto wady w dokumentach zamÛwienia nie podlegaj? konwalidacji, a tak?e nie mog? powodowa? interpretacji tre?ci ofert w ten sposÛb, ?e o?wiadczenie woli Wykonawcy by?oby dostosowywane przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? do okoliczno?ci sprawy. Bior?c pod uwag? stan faktyczny zawarcie umowy na warunkach okre?lonych w ofercie Wykonawcy (w zwi?zku niemo?liw? do usuni?cia wad?) by?oby zawarciem umowy o ?wiadczenie niemo?liwe i skutkowa?oby niewa?no?ci? tej umowy na podstawie art. 387 ß1 Kodeksu Cywilnego. Nale?y podkre?li? rÛwnie?, ?e Krajowa Izba Odwo?awcza w wyroku KIO 2482/21 wskaza?a, ?e ÑCo prawda zgodnie z art. 387 ß 1 Kodeksu cywilnego {dalej: Ñkcî} umowa o ?wiadczenie niemo?liwe jest niewa?na, jednak?e w doktrynie i orzecznictwie panuje zgodno??, ?e w przepisie tym ?wiadczenie niemo?liwe oznacza takie zachowanie, ktÛrego ?adna osoba nie mo?e zrealizowa?Öî, co w niniejszym post?powaniu ma miejsce.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w art. 506 ñ 595 ustawy, w tym odwo?anie na podstawie art. 513 ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 SVA/U/4620-59/2023 Kompleksowa dostawa i sprzeda? gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do JW. w m. Warszawa, Grupa, W?gorzewo 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09120000 - Combustibles gazeux 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes