Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy Targ:Mat╚riel informatique divers

2023/S 97-302205  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Nowy Targ: Mat╚riel informatique divers 2023/S 097-302205 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIAT NOWOTARSKI Num╚ro national d'identification: REGON 491893138 Adresse postale: ul. Boles?awa Wstydliwego 14 Ville: Nowy Targ Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zamawiaj?cy dokonuje zakupu w imieniu swoim oraz w imieniu Dyrektora Zespo?u Szk█? w Rabce-Zdroju - II Liceum Og█lnokszta?c?cego im. ks. prof. J█zefa Tischnera w Rabce-Zdroju, ul. Ko?ciuszki 9, 34-700 Rabka-Zdr█j (dotyczy cz??ci od 7 do 10) Courriel: przetarg@nowotarski.pl T╚l╚phone: +48 182661300 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nowotarski.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa r█?nego sprz?tu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i innych jedn. org. Powiatu Nowotarskiego w ramach ?r. w?asnych oraz ?r. pozyskanych ze ?r█de? zewn?trznych Num╚ro de r╚f╚rence: ZA.272.3.2022
II.1.2) Code CPV principal 30236000 Mat╚riel informatique divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa r█?nego sprz?tu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego w ramach ?rodk█w w?asnych oraz ?rodk█w pozyskanych ze ?r█de? zewn?trznych
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 719 893.12 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa klastera niezawodno?ciowego w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48822000 Serveurs informatiques 48900000 Logiciels et syst╦mes informatiques divers 48620000 Syst╦mes d'exploitation 30233000 Unit╚s de m╚moire et de lecture 30233141 Matrice redondante de disques ind╚pendants (RAID)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa klastera niezawodno?ciowego w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. ĐIntegracja i digitalizacja zasob█w z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udost?pnieniem e-us?ug w Powiecie Nowotarskimţ wsp█?finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 2 O? Priorytetowa Cyfrowa Ma?opolska, Dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddzia?anie
   2. 1.1 Elektroniczna administracja. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 1 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji / Pond╚ration: 38 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Dodatkowa funkcjonalno?? w serwerach / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. ĐIntegracja i digitalizacja zasob█w z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udost?pnieniem e-us?ug w Powiecie Nowotarskimţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 5000.00 pln
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa skaner█w w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38520000 Scanners
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa skaner█w w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. ĐIntegracja i digitalizacja zasob█w z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udost?pnieniem e-us?ug w Powiecie Nowotarskimţ wsp█?finansowanego ze ?rodk█w Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 2 O? Priorytetowa Cyfrowa Ma?opolska, Dzia?anie
   2. 1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddzia?anie
   2. 1.1 Elektroniczna administracja. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na skanery / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. ĐIntegracja i digitalizacja zasob█w z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udost?pnieniem e-us?ug w Powiecie Nowotarskimţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 1000.00 pln
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa zestaw█w komputerowych dla szk█? - Konkurs Grantowy ĐCyfrowy Powiatţ
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 48620000 Syst╦mes d'exploitation 48700000 Logiciels utilitaires 48900000 Logiciels et syst╦mes informatiques divers 30237200 Accessoires informatiques 33195100 Moniteurs 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zestaw█w komputerowych dla szk█? - Konkurs Grantowy ĐCyfrowy Powiatţ w ramach Projektu pn. ĐCyfrowa Gminaţ wsp█?finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 3 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wud?u?enie gwarancji na zestawy komputerowe / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Konkurs Grantowy ĐCyfrowy Powiatţ w ramach Projektu pn. ĐCyfrowa Gminaţ wsp█?finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 4000.00 pln
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa klastera niezawodno?ciowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48822000 Serveurs informatiques 48900000 Logiciels et syst╦mes informatiques divers 48620000 Syst╦mes d'exploitation 30233000 Unit╚s de m╚moire et de lecture 30233141 Matrice redondante de disques ind╚pendants (RAID)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa klastera niezawodno?ciowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach ?rodk█w w?asnych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 4 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji / Pond╚ration: 38 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Dodatkowa funkcjonalno?? w serwerach / Pond╚ration: 2 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium: 5000.00pln
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa drobnego sprz?tu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33195100 Moniteurs 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 30237200 Accessoires informatiques 30237410 Souris d'ordinateur 32342412 Enceintes 32342100 Casques d'╚coute 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa drobnego sprz?tu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach ?rodk█w w?asnych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 5 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na wszystkie elementy (za wyj?tkiem pasty termoprzewodz?cej) / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 48620000 Syst╦mes d'exploitation 48700000 Logiciels utilitaires 48900000 Logiciels et syst╦mes informatiques divers 30237200 Accessoires informatiques 33195100 Moniteurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach ?rodk█w w?asnych. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 6 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na zestaw komputerowy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (komputery przeno?ne, symulator biznesowy, router WiFi)
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 48620000 Syst╦mes d'exploitation 34150000 Simulateurs 32413100 Routeurs 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego (komputery przeno?ne, symulator biznesowy, router WiFi) w ramach projektu: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2 finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 10 O? Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dzia?anie 10.1 Rozw█j Kszta?cenia Og█lnego, Poddzia?anie 10.1.6 Cyfryzacja szk█? prowadz?cych kszta?cenie og█lne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 7 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na komputery przeno?ne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu do fotografii (smartfon, gimball, zestaw studyjny)
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32250000 T╚l╚phones mobiles 38650000 Mat╚riel de photographie 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu do fotografii (smartfon, gimball, zestaw studyjny) w ramach projektu: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2 finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 10 O? Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dzia?anie 10.1 Rozw█j Kszta?cenia Og█lnego, Poddzia?anie 10.1.6 Cyfryzacja szk█? prowadz?cych kszta?cenie og█lne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 8 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na smartfon / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu wirtualnej rzeczywisto?ci (telewizor smart, zestawy Gogle VR z dod. wyposa?eniem)
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32324600 D╚codeurs de t╚l╚vision num╚rique 32322000 ...quipement multim╚dia 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu wirtualnej rzeczywisto?ci (telewizor smart, zestawy Gogle VR z dod. wyposa?eniem, ) w ramach projektu: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2 finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 10 O? Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dzia?anie 10.1 Rozw█j Kszta?cenia Og█lnego, Poddzia?anie 10.1.6 Cyfryzacja szk█? prowadz?cych kszta?cenie og█lne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 9 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na gogle VR / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa narz?dzi dydaktycznych
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39162110 Fournitures scolaires 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa narz?dzi dydaktycznych (zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki, zestaw edukacyjny s?u??cy rozwijaniu kompetencji spo?eczno-emocjonalnych, zestaw edukacyjny s?u??cy rozwijaniu umiej?tno?ci w zakresie robotyki i programowania, interdyscyplinarne laboratorium edukacyjne), w ramach projektu: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2 finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 10 O? Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dzia?anie 10.1 Rozw█j Kszta?cenia Og█lnego, Poddzia?anie 10.1.6 Cyfryzacja szk█? prowadz?cych kszta?cenie og█lne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 10 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji dla wszystkich zamawianych urz?dze? / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 2
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego oraz multimedialnego.

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 48620000 Syst╦mes d'exploitation 38652100 Appareils de projection 30237200 Accessoires informatiques 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 1 finansowany ze ?rodk█w Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew█dztwa Ma?opolskiego na lata 2014-2020 10 O? Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Dzia?anie 10.1 Rozw█j Kszta?cenia Og█lnego, Poddzia?anie 10.1.6 Cyfryzacja szk█? prowadz?cych kszta?cenie og█lne. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 11 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na komputery stacjonarne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt: ĐMa?opolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szk█? i plac█wek o?wiatowychţ - Grant 1
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (15 zestaw█w komputer wraz z monitorem)
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 33195100 Moniteurs 30237200 Accessoires informatiques 48620000 Syst╦mes d'exploitation 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego (15 zestaw█w komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 12 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na zestawy komputerowe / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (105 zestaw█w komputer wraz z monitorem)
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 33195100 Moniteurs 30237200 Accessoires informatiques 48620000 Syst╦mes d'exploitation 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego (105 zestaw█w komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 13 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na zestawy komputerowe / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires wadium: 8 000.00 pln
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (69 zestaw█w komputer wraz z monitorem)
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300 Ordinateur de bureau 33195100 Moniteurs 48620000 Syst╦mes d'exploitation 30237200 Accessoires informatiques 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa sprz?tu komputerowego (69 zestaw█w komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 14 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na zestawy komputerowe / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires wadium: 7 000,00 pln
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa serwer█w
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48822000 Serveurs informatiques 48620000 Syst╦mes d'exploitation 30237200 Accessoires informatiques 39162110 Fournitures scolaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'ex╚cution:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Boles?awa Wstydliwego 14
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa serwer█w do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla w/w cz??ci stanowi za??cznik nr
   7. 15 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji na serwery / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires wadium: 1 500.00 pln
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 025-070981
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa klastera niezawodno?ciowego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFOSOFTWARE Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6842630791 Adresse postale: Ul. Przemys?owa 5A Ville: Szczepa?cowa Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 38-457 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 226 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa skaner█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WEB-PROFIT Maciej Ku?lik Num╚ro national d'identification: 4980138493 Adresse postale: ul. Spokojna 18 Ville: Piekary ?l?skie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 40 394.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa zestaw█w komputerowych dla szk█?
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WEB-PROFIT Maciej Ku?lik Num╚ro national d'identification: 4980138493 Adresse postale: ul. Spokojna 18 Ville: Piekary ?l?skie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 125 216.74 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa klastera niezawodno?ciowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INFOSOFTWARE Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6842630791 Adresse postale: Ul. Przemys?owa 5A Ville: Szczepa?cowa Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 38-457 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 226 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa drobnego sprz?tu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FOREX IT Pawe? Gw█?d? Num╚ro national d'identification: 7342142824 Adresse postale: ul. Nawojowska 160 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 5 055.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FOREX IT Pawe? Gw█?d? Num╚ro national d'identification: 7342142824 Adresse postale: ul. Nawojowska 160 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 6 550.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (komputery przeno?ne, symulator biznesowy, router WiFi)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMATECH IT Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 2220759886 Adresse postale: ul. Obrze?na P█?nocna 15 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 24 325.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu do fotografii (smartfon, gimball, zestaw studyjny)
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
19/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KOGNITA Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 9512498321 Adresse postale: Aleja Rzeczpospolitej 20/96 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 02-972 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 2 768.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 9 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu wirtualnej rzeczywisto?ci (telewizor smart, zestawy Gogle VR z dod. wyposa?eniem, )
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FOREX IT Pawe? Gw█?d? Num╚ro national d'identification: 7342142824 Adresse postale: ul. Nawojowska 160 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 8 335.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 10 Intitul╚:
Dostawa narz?dzi dydaktycznych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FOREX IT Pawe? Gw█?d? Num╚ro national d'identification: 7342142824 Adresse postale: ul. Nawojowska 160 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 34 756.34 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 11 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego oraz multimedialnego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WEB-PROFIT Maciej Ku?lik Num╚ro national d'identification: 4980138493 Adresse postale: ul. Spokojna 18 Ville: Piekary ?l?skie Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 65 266.82 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 12 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (15 zestaw█w komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 13 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (105 zestaw█w komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 14 Intitul╚:
Dostawa sprz?tu komputerowego (69 zestaw█w komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 15 Intitul╚:
Dostawa serwer█w do nowo wybudowanego budynku Zespo?u Szk█? nr 1 im. W?adys?awa Orkana w Nowym Targu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AT COMPUTERS s.c. Jakub Mroczkowski Bart?omiej Mroczkowski Num╚ro national d'identification: 7773250961 Adresse postale: ul. Kostrzewskiego 16 Ville: Pobiedziska Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code postal: 62-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AT COMPUTERS s.c. Jakub Mroczkowski Bart?omiej Mroczkowski Num╚ro national d'identification: 7773250961 Adresse postale: ul. Kostrzewskiego 16 Ville: Pobiedziska Code NUTS: PL7 Makroregion centralny Code postal: 62-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 53 374.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   2.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zam█wienia wy??cznie przez wykonawc█w o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wymaga? wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
   5.  Zamawiaj?cy nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawc? wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokument█w niezb?dnych do realizacji zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje rozliczenia mi?dzy zamawiaj?cym, a wykonawc? w walutach obcych.
   7.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu.
   8.  Zamawiaj?cy nie wymaga obowi?zku osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych zada? zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o kt█rych mowa w art. 230 ustawy Pzp. 11. Zamawiaj?cy nie stawia wymogu lub mo?liwo?ci z?o?enia ofert w postaci katalog█w elektronicznych lub do??czenia katalog█w elektronicznych do oferty, w sytuacji okre?lonej w art. 93 ustawy Pzp. 12. Zamawiaj?cy nie wymaga przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. 13. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 14. Zamawiaj?cy nie b?dzie komunikowa? si? z Wykonawcami w inny spos█b ni? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej ˝ brak sytuacji okr. w art. 65 ust. 1, 66 i art. 69 ustawy Pzp. 15. SWZ dost?pna na stronie internetowej Zamawiaj?cego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski, w kt█rej szczeg█?owo opisano zasady sporz?dzania i podpisywania wszystkich dokument█w. 16. W przypadku sk?adania oferty wsp█lnej szczeg█?owe informacje w tym zakresie okre?la SWZ. 17. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzib?/miejsce zamieszkania poza RP szczeg█?owe informacje w tym zakresie okre?la SWZ.18. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA: OBLIGATORYJNE PRZES?ANKI WYKLUCZENIA WYKONAWC"W Z POST?POWANIA:
   1.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc?, kt█ry podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie przepis█w art. 5k rozporz?dzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cych ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cych sytuacj? na Ukrainie oraz w stosunku, do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ustawy Pzp. FAKULTATYWNE PRZES?ANKI WYKLUCZENIA WYKONAWC"W Z POST?POWANIA:
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie uniewa?ni postepownia je?eli ?r. publ.kt█re zamierza? przeznaczy? na sfin.zam█wienia (ca?o?ci lub cz??ci) nie zosta?y mu przyznane. Wst?pne konultacje rynkowe oraz aspekty spo?eczne, ?rodowiskowe i innowacyjne w oparciu o analize potrzeb.Z uwagi na du?? ilo?? zada? w przedmiotowym post?powaniu wszelkie pozosta?e informacj? dost?pne s? u Zamawiaj?cego oraz na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane s? w dziale IX ustawy.Informacja do cz??ci nr 12, 13 i 14:Post?powanie w przedmiotowych cz??ciach zosta?o uniewa?nione.Podstawa prawna przepis art. 255 ust. 6 ustawy Prawo zam█wie? publicznych post?powanie obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zam█wienia publicznego przepis art. 99 ust. 1 ustawy Pzp (przedmiot zam█wienia opisuje si? w spos█b jednoznaczny i wyczerpuj?cy, za pomoc? dostatecznie dok?adnych i zrozumia?ych okre?le?, uwzgl?dniaj?c wymagania i okoliczno?ci mog?ce mie? wp?yw na sporz?dzenie oferty) w zwi?zku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (Zamawiaj?cy przygotowuje i przeprowadza post?powanie o udzielenie zam█wienia w spos█b zapewniaj?cy zachowanie uczciwej konkurencji oraz r█wne traktowanie wykonawc█w a tak?e w spos█b przejrzysty) powy?sze naruszenia przepis█w ustawy Pzp mog?yby uruchomi? przepis art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z kt█rym umowa podlega uniewa?nieniu, je?eli zamawiaj?cy z naruszeniem ustawy udzieli? zam█wienia, zawar? umow? ramow? lub ustanowi? dynamiczny system zakup█w bez uprzedniego zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych albo przekazania Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub bez wymaganego og?oszenia zmieniaj?cego og?oszenie wszczynaj?ce post?powanie, je?eli zmiany mia?y znaczenie dla sporz?dzenia wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ofert.Uzasadnienie faktyczne dost?pne na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 Dostawa r█?nego sprz?tu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i innych jedn. org. Powiatu Nowotarskiego w ramach ?r. w?asnych oraz ?r. pozyskanych ze ?r█de? zewn?trznych 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30232100 - Imprimantes et traceurs 
30233000 - UnitÚs de mÚmoire et de lecture 
30233141 - Matrice redondante de disques indÚpendants (RAID) 
30236000 - MatÚriel informatique divers 
30237200 - Accessoires informatiques 
30237410 - Souris d'ordinateur 
32250000 - TÚlÚphones mobiles 
32322000 - ╔quipement multimÚdia 
32324600 - DÚcodeurs de tÚlÚvision numÚrique 
32342100 - Casques d'Úcoute 
32342412 - Enceintes 
32413100 - Routeurs 
33195100 - Moniteurs 
34150000 - Simulateurs 
38520000 - Scanners 
38650000 - MatÚriel de photographie 
38652100 - Appareils de projection 
39162110 - Fournitures scolaires 
48620000 - SystŔmes d'exploitation 
48700000 - Logiciels utilitaires 
48822000 - Serveurs informatiques 
48900000 - Logiciels et systŔmes informatiques divers