Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy Targ:Services de prÈparation de repas

2023/S 195-611947  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Nowy Targ: Services de prÈparation de repas 2023/S 195-611947 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Podhala?ski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw?a II NumÈro national d'identification: 735-21-78-657 Adresse postale: ul. Szpitalna 14 Ville: Nowy Targ Code NUTS: PL Polska Code postal: 34-400 Pays: Pologne Courriel: zamowienia_publiczne@pszs.eu TÈlÈphone: +48 182633001 Fax: +48 182633952 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pszs.eu/www.platformazakupowa.pl Adresse du profil díacheteur: www.pszs.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przygotowanie, dystrybucja posi?kÛw do ?Û?ka pacjenta PSZS im. J. Paw?a II w Nowym Targu wraz z dzier?aw? pomieszcze? kuchennych z wyposa?eniem oraz terenem pod zbiornik gazu p?ynnego. NumÈro de rÈfÈrence: DL-271-31/23
II.1.2) Code CPV principal 55321000 Services de prÈparation de repas
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga - przygotowanie, dystrybucja posi?kÛw do ?Û?ka pacjenta, do drzwi oddzia?u ZOL, wraz z dzier?aw? pomieszcze? kuchennych z wyposa?eniem oraz terenem pod zbiornik gazu p?ynnego ñ 70 m2 na terenie Podhala?skiego Szpitala Specjalistycznego Im J. Paw?a II w Nowym Targu- orientacyjna ilo?? osobodni wynosi 153 780.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 454 530.28 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL219 Nowotarski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga - przygotowanie, dystrybucja posi?kÛw do ?Û?ka pacjenta, do drzwi oddzia?u ZOL, wraz z dzier?aw? pomieszcze? kuchennych z wyposa?eniem oraz terenem pod zbiornik gazu p?ynnego ñ 70 m2 na terenie Podhala?skiego Szpitala Specjalistycznego Im J. Paw?a II w Nowym Targu- orientacyjna ilo?? osobodni wynosi 153 780.SzczegÛ?owy opis zawiera Za??cznik numer 3, 3a do SWZ - projekt umowy na przygotowanie i dystrybucje posi?kÛw dla szpitala, oraz projekt umowy dzier?awa kuchni.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena / PondÈration: 100%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Post?powanie przetargowe prowadzone zgodnie z art. 359 pkt 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 131-418653
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Przygotowanie, dystrybucja posi?kÛw do ?Û?ka pacjenta PSZS im. J. Paw?a II w Nowym Targu wraz z dzier?aw? pomieszcze? kuchennych z wyposa?eniem oraz terenem pod zbiornik gazu p?ynnego.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Catermed sp. z o.o., ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 ?Ûd?, NumÈro national d'identification: 6772164383 Adresse postale: Traktorowa 126 lok 201 Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 91-204 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 454 530.28 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  SposÛb post?powania w przypadku wniesienia odwo?ania reguluj? przepisy w Dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Przygotowanie, dystrybucja posi?kÛw do ?Û?ka pacjenta PSZS im. J. Paw?a II w Nowym Targu wraz z dzier?aw? pomieszcze? kuchennych z wyposa?eniem oraz terenem pod zbiornik gazu p?ynnego. 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
55321000 - Services de préparation de repas