Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy Targ: Services sylvicoles

2021/S 40-100198  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Pologne-Nowy Targ: Services sylvicoles 2021/S 040-100198 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Nowy Targ Numéro national d'identification: 350545665 Adresse postale: Kowaniec 70 Ville: Nowy Targ Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Janusz Krywult Courriel: nowytarg@krakow.lasy.gov.pl Téléphone: +48 182662925 Fax: +48 182662925 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_nowy_targ Adresse du profil d'acheteur: https://e-propublico.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: PGL LP
I.5) Activité principale Autre activité: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Nowy Targ w latach 2021-2022 (post?powanie III -powtórzone) Numéro de référence: S.270.5.2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, nasiennictwa i selekcji, utrzymania obiektów le?nych, gospodarki szkó?karskiej oraz pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Nowy Targ w latach 2021-2022.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 422 762.90 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exécution:
Nadle?nictwo Nowy Targ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, nasiennictwa i selekcji, utrzymania obiektów le?nych, gospodarki szkó?karskiej oraz pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Nowy Targ w latach 2021-2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, utrzymania obiektów le?nych i szkó?karstwa oraz pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SIWZ, na który sk?adaj si?: za??cznik nr
   3. 1-rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci; za??cznik nr
   3. 2 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; za??cznik nr
   3. 3 - zestawienie stopni trudno?ci i wspó?czynników utrudnie pozyskania oraz stref i odleg?o?ci zrywki; za??cznik nr
   3. 4 - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; za??cznik nr
   3. 5 - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1-3.3 oraz
   3. 5 maj charakter szacunkowy. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamówie?, o których mowa w pkt
   3. 7 nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wykszta?cenie osób / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja / Pondération: 35 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ("Opcja"). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog zosta zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone w ilo?ci stanowi?cej równowarto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia okre?lonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta zawarty w za??czniku nr 4 do SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 14 000.00 PLN.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Art. 43 ust. 2b pkt 1 uPzp.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 255-641600
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Nowy Targ w latach 2021-2022 (post?powanie III -powtórzone)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tatra Invest Sp. z.o.o.
Adresse postale: Zubrzyca Górna 68 Ville: Zubrzyca Górna 68 Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-484 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: W?grzyn Eugeniusz Firma Us?ugowa "Drwal" ?cinka i Zrywka Drzew, Us?ugi Transportowe, Od?nie?anie Numéro national d'identification: 492209598 Adresse postale: Lipnica Wielka 896 Ville: Lipnica Wielka 896 Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-483 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 418 988.38 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 422 762.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert: - JEDZ. - Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. - Wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych us... - Dowody, ?e wskazane przez wykonawc us?ugi na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. - Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika us potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w spraw. - Informacja banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?c wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 m. przed up?ywem terminu sk?adania ofert. - Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 m. - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie (je?eli s wymagane), wykszta?cenia (w stosunku do osób nadzoru) niezb?dnych do wykona - Informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem termin. - Wykaz urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urz?dze stanowi za??cznik nr 11 do SIWZ). - O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonani... - O?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ). - O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ). - O?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg ... - O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ). Informacje dodatkowe: O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 24 ust. 5 pkt 4, art. 24 ust. 5 pkt 5, art. 24 ust. 5 pkt 6, art. 24 ust. 5 pkt 7, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement