Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 27/12/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nysa:Huile diesel

2023/S 227-714885  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Nysa: Huile diesel 2023/S 227-714885 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pi?sudskiego 59 Ville: Nysa Code NUTS: PL523 Nyski Code postal: 48-303 Pays: Pologne Point(s) de contact: Stanis?aw Kolasa Courriel: przewozy@mzk.nysa.pl T╚l╚phone: +48 731926985 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mzk.nysa.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. w Nysoe Adresse postale: ul. Pi?sudskiego 32 Ville: Nysa Code NUTS: PL523 Nyski Code postal: 48-303 Pays: Pologne Point(s) de contact: Stanis?aw Kolasa Courriel: przewozy@mzk.nysa.pl T╚l╚phone: +48 731926985 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ekom.com.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: EKONYSA Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pi?sudskiego 32 Ville: Nysa Code NUTS: PL523 Nyski Code postal: 48-303 Pays: Pologne Point(s) de contact: Stanis?aw Kolasa Courriel: przewozy@mzk.nysa.pl T╚l╚phone: +48 731926985 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ekonysa.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_nysa Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: transport publiczny
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy oleju nap?dowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej ĐEKOMţ Sp. z o.o. oraz EKONYSA Sp█?ka z o.o. Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/W/1/2023
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wsp█lny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Nysie sp. z o.o., ul. Pi?sudskiego 59, 48-303 Nysa, Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej ĐEKOMţ sp. z o.o., ul. Pi?sudskiego 32, 48-303 Nysa oraz EKONYSA Sp. z o.o. ul. Pi?sudskiego 32, 48-303 Nysa, oleju nap?dowego w ilo?ci szacunkowej 810 000 litr█w, o parametrach, zale?nie od okres█w oznaczonych jako letni, przej?ciowy i zimowy (typ A) dla krajowych warunk█w klimatycznych, nie gorszych ni? okre?lonych w PN-EN 590+A1:2017-06 oraz zgodnych z wymaganiami jako?ciowymi okre?lonymi w za??czniku nr 3 do Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (Dz. U. 2023, poz. 1314 t.j.)
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 3 554 723.58 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL523 Nyski Lieu principal d'ex╚cution:
48-303 Nysa ul. Pi?sudskiego 59, Nysa ul Pi?sudskiego 61, Domaszkowice 156
II.2.4) Description des prestations:
Ca?kowity szacunkowy wolumen zam█wienia wynosz?cy 810.000 litr█w oleju nap?dowego jest ??czn? ilo?ci? szacunkow? zam█wienia i obejmuje swym zakresem r█wnie? olej o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych, kt█rego przewidywana szacunkowa ilo?? zam█wienia mo?e wynie?? 50.000 litr█w. Zamawiaj?cy informuje, ?e w ostatnich dw█ch sezonach nie wykona? ani jednego zam█wienia oleju nap?dowego o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych oraz zastrzega, ?e faktyczna ilo?? odebranego oleju nap?dowego o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych wynika? b?dzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, zale?nych od wyst?pienia skrajnie niskich temperatur. Powy?sze oznacza, ?e w okresie realizacji umowy mo?e zaistnie? sytuacja, ?e olej nap?dowy o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych nie zostanie zam█wiony w og█le lub zostanie zam█wiony w ilo?ci wi?kszej ni? 50.000 litr█w. Cena ka?dego rodzaju oleju nap?dowego w tym oleju o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych b?dzie wyznaczana w oparciu o zapisy ▀ 5 ust. 2 Wzoru umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 1 do SWZ, zapisy ▀ 5 ust. 2 Wzoru umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 1a do SWZ, zapisy ▀ 5 ust. 2 Wzoru umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 1b do SWZ. Dostarczany olej nap?dowy powinien by? czysty mikrobiologicznie i odporny na ewentualne ska?enia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw oraz autobusach i pozosta?ych pojazdach. Wielko?ci dostaw dla ka?dego rodzaju oleju nap?dowego s? jednakowe i zosta?y okre?lone w ▀ 1 ust. 4 Wzoru umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 1 do SWZ, zapisy ▀ 1 ust. 4 Wzoru umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 1a do SWZ oraz zapisy ▀ 1 ust. 4 Wzoru umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 1b do SWZ. Termin wykonania przedmiotu zam█wienia ˝ 12 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy. Planowany termin podpisania umowy nie wcze?niej ni? 10 lutego 2024 r. dla Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Nysie sp. z o.o., nie wcze?niej ni? 10 lutego 2024 r. dla Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej ĐEKOMţ sp. z o.o. oraz EKONYSA sp. z o.o. Olej nap?dowy powinien by? dostarczany do naziemnego zbiornika Zamawiaj?cego w zale?no?ci od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: letni oznaczenie - B, przej?ciowy oznaczenie - D oraz zimowy - F. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Zamawiaj?cy b?dzie ??da? dostawy oleju nap?dowego o polepszonych w?a?ciwo?ciach niskotemperaturowych, dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wy?szej ni? (-25 C) Zamawiaj?cy ma prawo ??da? okazania ?wiadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z kt█rej b?dzie dokonywany roz?adunek oleju nap?dowego. Zamawiaj?cy informuje, ?e nie wyst?puj? utrudnienia w doje?dzie autocysterny do miejsc roz?adunk█w. Zamawiaj?cy informuje, ?e wszystkie zbiorniki kt█rymi dysponuje posiadaj? i b?d? posiada? w trakcie realizacji przedmiotu Um█w wa?ne legalizacje i decyzje UDT. Rozliczanie dostaw oleju nap?dowego i fakturowanie b?dzie si? odbywa?o na podstawie wskaza? legalizowanego licznika autocysterny w temp ref 15 stopni C. Do rozliczania sprzeda?y Zamawiaj?cy wymaga stosowania ceny wyra?onej w z?/l z dok?adno?ci? do dw█ch miejsc po przecinku. Zamawiaj?cy nie wyra?a zgody na zastosowanie ceny podawanej w z?/m3. Zamawiaj?cy nie posiada koncesji na obr█t paliwami i nie prowadzi obrotu paliwami ciek?ymi ani w kraju ani za zagranic?. Przedmiot zam█wienia b?dzie wykorzystywany wy??cznie na w?asne potrzeby Zamawiaj?cego
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 , 7, 8 i 10 ustawy PZP; 2) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce: a) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spe?nienie warunku poprzez z?o?enie o?wiadczenia b) uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w. Wykonawca spe?ni warunek je?eli przed?o?y aktualn? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie obrotu paliwami wydan? na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022, poz. 1385). c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, d) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
. Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e: ? ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow?, w wysoko?ci co najmniej 1 000 000,00 z?otych ? jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 1 000 000,00 z?otych
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W celu wykazania spe?niania warunku Wykonawca z?o?y: wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, g?█wnych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w, czy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, sporz?dzony wg za??cznika nr 2 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdza? wykonanie przynajmniej 2 dostaw oleju nap?dowego, w tym co najmniej 1 dla podmiotu wykonuj?cego transport regularny w rozumieniu okre?lonym w Rozporz?dzeniu Rady (EWG) NR 684/92z dnia 16 marca 1992 r.tj. dostaw oleju nap?dowego o ??cznej warto?ci minimum 1 000 000,00 z?otych brutto z potwierdzeniem ich nale?ytego wykonania b?d? wykonywania. Uwaga: Dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy, W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Okres, o kt█rym wy?ej mowa liczy si? wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy oraz dopuszczalne zmiany postanowie? umowy zosta?y szczeg█?owo okre?lone we wzorach umowy stanowi?cych za??czniki nr 1, nr 1a i nr 1b do SWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 24/02/2024
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/12/2023 Heure locale: 11:05 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w dniu 27.12.2023 r. o godz. 11:05 w siedzibie Zamawiaj?cego: Miejski Zak?ad Komunikacji w Nysie sp. z o.o., ul. Pi?sudskiego 59, 48 ˝ 303 Nysa, pok. nr 9 za po?rednictwem Platformy Zakupowej MZK w Nysie Sp. z o.o. poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 126 ust 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przes?anek) wykluczenia z post?powania wskazanych w SWZ, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym: a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, c) w art. 109 ust. 1pkt 2 lit. a ustawy, d) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, e) w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjent█w Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do tego rejestru, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem; 4) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem, dokumenty potwierdzaj?ce, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce w sprawie sp?at tych nale?no?ci; za?wiadczenie wydane przez Urz?d Skarbowy w formie pliku elektronicznego nale?y z?o?y? w postaci pliku elektronicznego. 5) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; za?wiadczenie z zus mo?na zeskanowa? i podpisa? podpisem elektronicznym przez wykonawc? za zgodno?? z orygina?em 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 7) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, OFERTA SPORZ?DZONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONA KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM POWINNA ZAWIERA?: 1) Formularz ofertowy, kt█rego wz█r stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ. 2) O?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) wymienione w rozdziale IV pkt 1 SWZ, stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Szczeg█?owe wymagania zosta?y okre?lone w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Urz?d Zam█wie? Publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy PZP przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w niniejszej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Zgodnie z art. 515 ustawy, odwo?anie wnosi si?: Đ1. Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/11/2023 Sukcesywne dostawy oleju nap?dowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., Przedsi?biorstwa Gospodarki Komunalnej ĐEKOMţ Sp. z o.o. oraz EKONYSA Sp█?ka z o.o. 27/12/2023 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel