Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Oborniki ?l?skie:Services sylvicoles

2023/S 198-620227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-Oborniki ?l?skie: Services sylvicoles 2023/S 198-620227 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Oborniki ?l?skie Adresse postale: ul.Wroc?awska 12 Ville: Oborniki ?l?skie Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 55-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Gonera Courriel: joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 713105760 Fax: +48 713105761 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie w roku 2023 ˝ przetarg nr 10 - le?nictwo Trzebnica i P?g█w (wybrane prace)ţ Num╚ro de r╚f╚rence: SA.270.1.11.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiekt█w le?nych, dzia?alno?ci ubocznej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie w roku 2023.Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiekt█w le?nych, dzia?alno?ci ubocznej, nasiennictwa oraz szk█?karstwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ,
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 845 119.90 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie - le?nictwo Trzebnica i P?g█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiekt█w le?nych, dzia?alno?ci ubocznej, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie w roku 2023.Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, podwozu drewna, utrzymania obiekt█w le?nych, dzia?alno?ci ubocznej, nasiennictwa oraz szk█?karstwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ.Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy.Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ na kt█ry sk?adaj? si?:ĐOpis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych",Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych we Wroc?awiu
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??czniki nr 12 SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia konieczno?ci zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia w nast?pstwie przyczyn przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych b?d? zwi?zanych z prawid?owym prowadzeniem gospodarki le?nej, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publ., (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac (na Obszarze Realizacji ) oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc? (na Obszarze Realizacji).Warto?? opcji: - 99 425,87 z?(Warto?? szacunkowa uwzgl?dnia opcje) . Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, b?d? polega?y na powt█rzeniu us?ug zgodnych z us?ugami stanowi?cymi przedmiot niniejszego zam█wienia oraz us?ug podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie? obj?te b?d? prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna obejmuj?ce czynno?ci wskazane rodzajowo w za??czniku nr 2 do SWZ, kt█re wynikaj? z plan█w urz?dzenia lasu obowi?zuj?cych na obszarze administracyjnym Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie b?d? kt█re w zwi?zku z zagwarantowaniem prawid?owej gospodarki le?nej sta?y si? konieczne do wykonania w nast?pstwie lub w zwi?zku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.Zakres rzeczowy us?ug nie przekroczy warto?ci 50 % warto?ci niniejszego zam█wienia.Zam.a, o kt█rych mowa w pkt
   3. 7 SWZ b?d? udzielane po przeprowadzeniu odr?bnego post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego w trybie zam█wienia z wolnej r?ki. Zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt
   3. 7SWZ. b?d? udzielane w przypadku wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych b?d? atmosferycznych, zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, jak r█wnie? w sytuacji braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?. Miejscem realizacji zam█wie?, o kt█rych mowa w pkt
   3. 7 SWZ. b?dzie obszar adm. Nadle?nictwa Oborniki ?l. Warto?? zam█wie? - 248 564,68 z? (Warto?? szacunkowa uwzgl?dnia zam█wienia z art 214 ust.1 pkt 7) PZP)
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zgodnie z art. 95 PZP ZAM.wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 )
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zgodnie z postanowieniami art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 - ĐPZPţ) zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert kr█tszy ni? termin okre?lony w art. 138 ust. 1 PZP (35 dni od dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej), nie kr█tszy jednak ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. Maj?c powy?sze na uwadze skr█ceniu ulega termin sk?adania ofert do 15 dni w niniejszym post?powaniu przetargowym na us?ugi le?ne w 2023 r. ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zam█wienia, gdzie skr█cenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 154-487537
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie w roku 2023 ˝ przetarg nr 10 - le?nictwo Trzebnica i P?g█w (wybrane prace)ţ
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Aleksander Bienias Num╚ro national d'identification: 9161343879 Adresse postale: Milicz Ville: Grab█wka 15 Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 56-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 845 119.90 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 689 986.14 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwo?ania zebrania Wykonawc█w w celu wyja?nienia tre?ci SWZ.
   3. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc█w, je?eli s? ju? znani. Wskazanie takie nale?y umie?ci? na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca b?dzie m█g? wprowadzi? podwykonawc? wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie.
   4. Okres realizacji zam█wienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r., z zastrze?eniem pkt
   4. 2.SWZ Powy?sze nie uchybia mo?liwo?ci wykonywania uprawnie? wynikaj?cych z umowy po terminie, o kt█rym mowa w zdaniu poprzednim, jak r█wnie? mo?liwo?ci przed?u?enia okresu realizacji zam█wienia w drodze zmiany umowy.
   7. Zamawiaj?cy wymaga przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zam█wienia.
   8. Opis sposobu przygotowania ofert zosta? szczeg█?owo opisany w rozdziale 13 SWZ.
   9.  Inf. dotycz?ce Wykonawc█w maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte s? w pkt 9 SWZ 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu 12. Informacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze? lub dokument█w, a tak?e wskazanie os█b uprawnionych do porozumiewania si? z wykonawcami zosta?y zamieszczone w rozdziale 10 SWZ 13.Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu platformy Logintrade : https://wroclaw-lasy.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej, ofert? nale?y z?o?y? przy u?yciu platformy. 14.Zamawiaj?cy nie wymaga od wykonawc█w przed?o?enia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. 15. Przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz? zobowi?zany jest przed?o?y? Zamawiaj?cemu m.in do wgl?du: dokument potwierdzaj?cy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lony we wzorze umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??czniki nr 12 do SWZ) w wysoko?ci 100 000,00 z? 16. Zamawiaj?cy w pkt V.2.4 og?oszenia o udzieleniu poda? warto?? umowy niepowi?kszon? o warto?? opcji (20%) Warto?? umowy bez opcji 574 988,45 netto. https://wroclaw-lasy.logintrade.net/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
09/10/2023 ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Oborniki ?l?skie w roku 2023 ˝ przetarg nr 10 - le?nictwo Trzebnica i P?g█w (wybrane prace)ţ 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement