Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-K?obuck:Services financiers et d'assurance

2023/S 196-614420  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Pologne-K?obuck: Services financiers et d'assurance 2023/S 196-614420 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA K?OBUCK NumÈro national d'identification: REGON 151398273 Adresse postale: ul. 11 Listopada 6 Ville: K?obuck Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-100 Pays: Pologne Courriel: bklimza@gminaklobuck.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.gminaklobuck.pl/main/index.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy w roku 2023 oraz sp?at? zobowi?za? z tytu?u wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw dla Gminy K?obuck NumÈro de rÈfÈrence: IR.271.28.2023.KB
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: udzielenie kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   8. 996.918,81 z? (s?ownie: osiem milionÛw dziewi??set dziewi??dziesi?t sze?? tysi?cy dziewi??set osiemna?cie z?otych 81/100) na finansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy w roku 2023 oraz sp?at? zobowi?za? z tytu?u wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw, a tak?e jego obs?ug? w okresie sp?aty dla Gminy K?obuck.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 4 523 887.08 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 4 764 189.31 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina K?obuck
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: udzielenie kredytu d?ugoterminowego w kwocie
   8. 996.918,81 z? (s?ownie: osiem milionÛw dziewi??set dziewi??dziesi?t sze?? tysi?cy dziewi??set osiemna?cie z?otych 81/100) na finansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy w roku 2023 oraz sp?at? zobowi?za? z tytu?u wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw, a tak?e jego obs?ug? w okresie sp?aty dla Gminy K?obuck.
   2.  Charakterystyka kredytu: 1) Kwota kredytu: do
   8. 996.918,81 z? (s?ownie: osiem milionÛw dziewi??set dziewi??dziesi?t sze?? tysi?cy dziewi??set osiemna?cie z?otych 81/100). 2) Okres kredytowania: od daty podpisania umowy kredytowej do dnia 31.03.2033 roku; 3) Wykonawca postawi ?rodki kredytu do dyspozycji Zamawiaj?cego: a) w okresie: najwcze?niej od dnia podpisania umowy a najpÛ?niej do 29.12.2023 r. b) w transzach: - I transza wysoko?ci
   2. 000.000,00 PLN dnia 15.10.2023 r.; - II transza w wysoko?ci
   2. 000.000,00 PLN dnia 15.11.2023 r.; - III transza w wysoko?ci
   4. 996.918,81 PLN dnia 15.12.2023 r.; Zale?nie od potrzeb kredytobiorcy na podstawie sk?adanych przez Zamawiaj?cego pisemnych wnioskÛw o wyp?at? kolejnej transzy, w terminie 1 dni roboczych przed uruchomieniem, bez sk?adania odr?bnych wnioskÛw kredytowych. ñ uruchomienie kredytu nast?pi bezgotÛwkowo przelewem na dobro rachunku bankowego Zamawiaj?cego, tj. Gminy K?obuck o numerze: 39 8248 0002 1000 0000 0361 0001 Bank SpÛ?dzielczy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 141-451475
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Udzielenie kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy w roku 2023 oraz sp?at? zobowi?za? z tytu?u wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw dla Gminy K?obuck
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BANK SP"LDZIELCZY W K?OBUCKU NumÈro national d'identification: 5740007562 Adresse postale: BOHATER"W BITWWY POD MOKR? 2 Ville: K?OBUCK Code NUTS: PL224 Cz?stochowski Code postal: 42-100 Pays: Pologne Courriel: centrala-bs.klobuck@bankbps.pl TÈlÈphone: +48 572060151
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 736 868.47 PLN Offre la plus basse: 4 523 887.08 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 47 764 189.31 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWI?AWCZA Adresse postale: POSTEPU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Udzielenie kredytu d?ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud?etu gminy w roku 2023 oraz sp?at? zobowi?za? z tytu?u wcze?niej zaci?gni?tych kredytÛw dla Gminy K?obuck 11/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance