Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-W?oc?awek:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 195-609239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-W?oc?awek: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 195-609239 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji SpÛ?ka z o.o. we W?oc?awku Adresse postale: ul. Toru?ska 146 Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL619 W?oc?awski Code postal: 87-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mieczys?aw Ma?kiewicz Courriel: przetargi@mpwik.wloclawek.pl TÈlÈphone: +48 542301700 Fax: +48 542301701 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpwik.wloclawek.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. we W?oc?awku w 2024 roku NumÈro de rÈfÈrence: 281.20.2023
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do obiektÛw nale??cych do Zamawiaj?cego energii elektrycznej o ??cznym szacowanym wolumenie 10830,00 MWh w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pÛ?n. zm.)
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Offre la plus basse: 8 230 800.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 13 634 970.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL619 W?oc?awski Lieu principal d'exÈcution:
W?oc?awek
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do obiektÛw nale??cych do Zamawiaj?cego energii elektrycznej o ??cznym szacowanym wolumenie 10830,00 MWh w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z pÛ?n. zm.) ñ dalej PE, z tego: Strefa I ñ 2 288,00 MWh Strefa II ñ 1 230,00 MWh Strefa III ñ 7 312,00 MWh przy czym w strefie I uj?te s? taryfy rozliczane ca?odobowo, co zosta?o wyszczegÛlnione w formularzu cenowym (za??cznik nr 2 do SWZ). Wykaz punktÛw poboru stanowi za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy dopuszcza (zgodnie z tre?ci? art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych) wprowadzenie zmian umowy, ktÛrych ??czna warto?? jest mniejsza ni? progi unijne oraz jest ni?sza ni? 10% warto?ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduj? zmiany ogÛlnego charakteru umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 102-321862
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. we W?oc?awku w 2024 roku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energo Operator Sp. z o.o.
Adresse postale: Bukietowa 5 lok. U3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-650 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 300 063.00 PLN Offre la plus basse: 8 230 800.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 13 634 970.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. we W?oc?awku w 2024 roku 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité