Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-W?oc?awek: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-316998  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-W?oc?awek: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 129-316998 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina W?oc?awek Adresse postale: ul. KrÛlewiecka 7 Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL619 W?oc?awski Code postal: 87-800 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zofia Baranowska Courriel: przetargi@g.wloclawek.pl TÈlÈphone: +48 542305334 Fax: +48 542305353 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gmina.wloclawek.pl Adresse du profil díacheteur: www.bip.gmina.wloclawek.pl www.gmina.wloclawek.pl www.bip.gmina.wloclawek.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych odbieranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, a tak?e podmiotÛw w?adaj?cych nieruchomo?ci z terenu gminy W?oc?awek NumÈro de rÈfÈrence: RBRiGK.271.2.13.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposÛb selektywny, odbieranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, a tak?e podmiotÛw w?adaj?cych nieruchomo?ci z terenu gminy W?oc?awek, powsta?ych i zebranych na wszystkich nieruchomo?ciach, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, od w?a?cicieli nieruchomo?ci znajduj?cych si na terenie gminy na ktÛrych, znajduj si domki letniskowe lub rekreacyjne, a tak?e inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz?? roku oraz powsta?ych i zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych, ktÛry znajduje si w miejscowo?ci Podd?bice, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania. Dostarczenie do gospodarstw domowych workÛw i pojemnikÛw do zbiÛrki odpadÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 716 509.22 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90511300 Services de collecte des dÈchets sauvages 90511400 Services de collecte du papier 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL619 W?oc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Teren gminy W?oc?awek
II.2.4) Description des prestations:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych w sposÛb selektywny, odbieranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, a tak?e podmiotÛw w?adaj?cych nieruchomo?ci z terenu gminy W?oc?awek, powsta?ych i zebranych na wszystkich nieruchomo?ciach, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, od w?a?cicieli nieruchomo?ci znajduj?cych si na terenie gminy na ktÛrych, znajduj si domki letniskowe lub rekreacyjne, a tak?e inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cz?? roku oraz powsta?ych i zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych, ktÛry znajduje si w miejscowo?ci Podd?bice, w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania. Dostarczenie do gospodarstw domowych workÛw do zbiÛrki odpadÛw. Dostarczenie do gospodarstw domowych pojemnikÛw do zbierania zmieszanych odpadÛw komunalnych. Sporz?dzanie miesi?cznego raportu, b?d?cego podstaw do wystawienia faktury VAT. Sporz?dzanie rocznego sprawozdania zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). Obowi?zki Wykonawcy w zakresie odbioru odpadÛw segregowanych: 1) odbiÛr odpadÛw segregowanych prowadzi nale?y w taki sposÛb, aby nie dochodzi?o do mieszania poszczegÛlnych frakcji odpadÛw zebranych selektywnie; 2) przy odbiorze odpadÛw segregowanych Wykonawca ka?dorazowo sprawdza: a) rzetelno? segregacji odpadÛw; b) w przypadkach, gdy w?a?ciciele nieruchomo?ci prowadz selekcj odpadÛw w sposÛb nieprawid?owy, tj. wrzucaj do odpadÛw zmieszanych odpady, ktÛre powinny by wyselekcjonowane i magazynowane w workach lub pojemnikach o odpowiednich kolorach, Wykonawca niezw?ocznie zg?osi ten fakt do Urz?du Gminy W?oc?awek, oraz powiadomi w?a?ciciela. Na t okoliczno? Wykonawca sporz?dzi dokumentacj np. dok. fotograficzna, notatka, w celu wydania przez Zamawiaj?cego decyzji administracyjnej ustalaj?cej wy?sz op?at?. 3) uchylanie si od obowi?zku zg?aszania Urz?dowi Gminy W?oc?awek informacji dotycz?cej zaistnia?ych nieprawid?owo?ci w sposobie segregacji odpadÛw b?dzie stanowi naruszenie umowy. Na terenie gminy W?oc?awek obowi?zywa b?dzie istniej?cy system mieszany pojemnikowo-workowy zbiÛrki odpadÛw komunalnych. Worki na odpady zmieszane oraz segregowane (na papier i tektur?, tworzywa sztuczne, metale, szk?o, popiÛ oraz bioodpady) zabezpieczy w?a?cicielom nieruchomo?ci Wykonawca. Wykonawca zobowi?zany b?dzie, na ??danie w?a?ciciela nieruchomo?ci do dostarczenia mu pojemnika do gromadzenia zmieszanych odpadÛw komunalnych, w ramach obowi?zuj?cej umowy z Zamawiaj?cym.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium ?rodowiskowe / PondÈration: 20 pkt CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium kwalifikacje zawodowe / PondÈration: 10 pkt CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium aspekty spo?eczne / PondÈration: 10 pkt Prix - PondÈration: 60 pkt
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ilo? wytworzonych na terenie gminy W?oc?awek odpadÛw na terenach nieruchomo?ci zamieszka?ych gminy oraz odpadÛw gromadzonych na terenie punktu selektywnej zbiÛrki odpadÛw komunalnych oraz w punktach gniazdowych nie jest zale?na od Zamawiaj?cego. Ustalone ilo?ci s szacunkowe, ktÛre mog ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiaj?cego, uwzgl?dniaj?c ilo? odpadÛw wytworzonych przez producentÛw. Szacuje si zmniejszenie ilo?ci wytwarzanego popio?u o 1/3 ze wzgl?du na wymian kot?Ûw na paliwa sta?e oraz zmniejszenie bioodpadÛw o 80 % ze wzgl?du na kompostowanie ich w kompostownikach przydomowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce zatrudnienia osÛb na umow o prac przez Wykonawc lub podwykonawc?. W ramach przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy wskazuje nast?puj?ce czynno?ci, ktÛrych realizacja musi nast?powa w ramach umowy o prac w rozumieniu Kodeksu pracy warunki by?y okre?lone w SIWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 087-207852
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych odbieranych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, a tak?e podmiotÛw w?adaj?cych nieruchomo?ci z terenu gminy W?oc?awek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 910041776 Adresse postale: ul. Komunalna 4 Ville: W?oc?awek Code NUTS: PL619 W?oc?awski Code postal: 87-800 Pays: Pologne Courriel: saniko@saniko.com.pl TÈlÈphone: +48 544121805 Fax: +48 544121804 Adresse internet: www.saniko.com.pl www.saniko.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 421 668.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 716 509.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   7.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Terminy wniesienia odwo?ania (art. 182 ustawy Pzp)
   8. 1. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   8. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.
   8. 
   8. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi si?, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8. 4. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   8. 5. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wnioskÛw.
   8. 6. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511300 - Services de collecte des déchets sauvages 
90511400 - Services de collecte du papier 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères