Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Z?ocieniec:Services sylvicoles

2023/S 200-627450  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Pologne-Z?ocieniec: Services sylvicoles 2023/S 200-627450 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Z?ocieniec Numéro national d'identification: 330044358 Adresse postale: ul. Myczkowskiego 2 Ville: Z?ocieniec Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Krupa Courriel: zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl Téléphone: +48 943672480 Fax: +48 943670292 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zlocieniec.szczecinek.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec". Numéro de référence: ZG.270.3.3.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 963 896.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - le?nictwa Siecino i Z?ocieniec
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Lieu principal d'exécution:
Le?nictwa Siecino i Z?ocieniec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie le?nictw Siecino i Z?ocieniec. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w za??czniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Odleg?o?ci i warunki zrywki okre?lone zosta?y wg nast?puj?cych parametrów: zrywka ca?kowita 800 m, w tym po lesie 300 m. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji (Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych|). Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw Siecino i Z?ocieniec ("Obszar Realizacji Zamówienia"). Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci b?d?cych Przedmiotem Umowy ("Opcja"). Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - le?nictwa Do?gie i Darskowo
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Lieu principal d'exécution:
Le?nictwa Do?gie i Darskowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie le?nictw Do?gie i Darskowo. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w za??czniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Odleg?o?ci i warunki zrywki okre?lone zosta?y wg nast?puj?cych parametrów: zrywka ca?kowita 800 m, w tym po lesie 300 m. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji (Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych|). Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw Do?gie i Darskowo ("Obszar Realizacji Zamówienia"). Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci b?d?cych Przedmiotem Umowy ("Opcja"). Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - le?nictwo Osiek
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Lieu principal d'exécution:
Le?nictwo Osiek
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie le?nictwa Osiek. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w za??czniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Odleg?o?ci i warunki zrywki okre?lone zosta?y wg nast?puj?cych parametrów: zrywka ca?kowita 800 m, w tym po lesie 300 m. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji (Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych|). Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictwa Osiek ("Obszar Realizacji Zamówienia"). Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci b?d?cych Przedmiotem Umowy ("Opcja"). Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - le?nictwo Stawno
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Lieu principal d'exécution:
Le?nictwo Stawno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie le?nictwa Stawno. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy zestawiony w za??czniku nr 2 ma charakter szacunkowy. Odleg?o?ci i warunki zrywki okre?lone zosta?y wg nast?puj?cych parametrów: zrywka ca?kowita 800 m, w tym po lesie 300 m. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji (Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych|). Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictwa Stawno ("Obszar Realizacji Zamówienia"). Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci b?d?cych Przedmiotem Umowy ("Opcja"). Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Post?powanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz aktów wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówie? klasycznych o warto?ci równej lub przekraczaj?cej progi unijne. Udzielenie zamówienia polega na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 20.12.2022 r. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia nie przekracza 50% warto?ci zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielone zostanie w zwi?zku wyst?pieniem potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, co spowodowane zosta?o wyst?pieniem na terenie nadle?nictwa gradacji szkodników wtórnych. W zwi?zku z powy?szym powsta?a pilna potrzeb usuni?cia z lasu drzew.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZG.270.3.3.2023
Lot nº: 1 Intitulé:
"Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - Le?nictwa Siecino i Z?ocieniec".
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FOREST&WOOD Grzegorz Kubat Adresse postale: Kalisz Pomorski Ville: Sienica 8 Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 437 515.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 402 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZG.270.3.3.2023
Lot nº: 2 Intitulé:
"Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - Le?nictwa Do?gie i Darskowo".
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Prac Le?nych Krzysztof Sewerynowicz Adresse postale: Drawsko Pomorskie Ville: Linowno 26A Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 246 639.60 EUR Valeur totale du marché/du lot: 231 750.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZG.270.3.3.2023
Lot nº: 3 Intitulé:
"Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - Le?nictwo Osiek".
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe DANKUB Daniel Kubat Adresse postale: Kalisz Pomorski Ville: Sienica 8 Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 137 700.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 115 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZG.270.3.3.2023
Lot nº: 4 Intitulé:
Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec - Le?nictwo Stawno
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Prac Lesnych Krzysztof Sewerynowicz Adresse postale: Kalisz Pomorski Ville: Sienica 8 Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 041.60 EUR Valeur totale du marché/du lot: 133 200.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a). Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 "Wykonywanie us?ug podobnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadle?nictwa Z?ocieniec". 17/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts