Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-P?ock:Mobilier

2023/S 195-609295  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-P?ock: Mobilier 2023/S 195-609295 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1, Filia w P?ocku, ul. ?ukasiewicza 17, 09-400 P?ock Numéro national d'identification: 5250005834 Adresse postale: ul. ?ukasiewicza 17 Ville: P?ock Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Lewandowska/Joanna Jamowska Courriel: zamowienia.plock@pw.edu.pl Téléphone: +48 243672221 Fax: +48 243672221 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pw.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.pw.plock.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup z dostaw? foteli biurowych obrotowych dla Politechniki Warszawskiej Filii w P?ocku Numéro de référence: BZP.261.41.2023
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Zakup z dostaw? foteli biurowych obrotowych dla Politechniki Warszawskiej Filii w P?ocku" Szczegó?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 32 720.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki Lieu principal d'exécution:
Politechnika Warszawska Filia w P?ocku, ul. ?ukasiewicza 17, 09-400 P?ock
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: "Zakup z dostaw? foteli biurowych obrotowych dla Politechniki Warszawskiej Filii w P?ocku"
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP: 1) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego: decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wy??cznym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak równie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawc? roszcze? z tytu?u niezrealizowania zamówienia; 2) Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji polegaj?cej na rozszerzeniu zakresu zamówienia, którego warto?? nie przekroczy 20.000,00 z? brutto. 3) Prawo opcji realizowane b?dzie na nast?puj?cych zasadach: a) Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w przypadku posiadania ?rodków finansowych na realizacj? rozszerzonego przedmiotu umowy; b) Zamawiaj?cy b?dzie mia? prawo do zamówie? w ramach prawa opcji w okresie obowi?zywania umowy oraz po jej zako?czeniu, nie pó?niej ni? do ko?ca 2023 roku, w miar? zaistnienia potrzeb; c) cena jednostkowa foteli zamawianych w ramach prawa opcji b?dzie ustalana z Wykonawc? przed z?o?eniem zamówienia w zakresie prawa opcji, d) warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o ??daniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiaj?cego, jako prawo opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 150-479616
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: BZP.261.41.2023 Intitulé:
Zakup z dostaw? foteli biurowych obrotowych dla Politechniki Warszawskiej Filii w P?ocku
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Partner Premium Salata Spó?ka Jawna Numéro national d'identification: 774-001-45-05 Adresse postale: Graniczna 46 Ville: P?ock Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-407 Pays: Pologne Courriel: magdalena.grzelak@partnerpremium.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 25 976.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw? Prawo zamówie? publicznych Art. 515. (Termin wniesienia odwo?ania)
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Zakup z dostaw? foteli biurowych obrotowych dla Politechniki Warszawskiej Filii w P?ocku 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39130000 - Mobilier de bureau