Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 22/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-P?ock: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 68-162416  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-P?ock: Services liés aux déchets et aux ordures

2020/S 068-162416

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 051-121279)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina - Miasto P?ock
Adresse postale: Stary Rynek 1
Ville: P?ock
Code NUTS: PL923
Code postal: 09-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: El?bieta Kwestarz
Courriel: przetargi@plock.eu
Téléphone: +48 243671616 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plock.eu

www.plock.eu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy-miasta P?ock, sektor III.

Numéro de référence: WZP.271.1.37.2020.EK

II.1.2)
Code CPV principal
90500000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach na nieruchomo?ciach zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy-miasto P?ock w ka?dej ilo?ci: 1) zmieszane (pozosta?o?ci po segregowaniu), 2) papier - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 3) metale - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; tworzywa sztuczne - odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; odpady opakowaniowe wielomateria?owe, 4) szk?o - odpady ze szk?a, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a (bia?e i kolorowe), 5) bioodpady (kuchenne, powsta?e w wyniku piel?gnacji terenów zielonych, tym choinki(w ca?o?ci)), 6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowi?ce odpady komunalne, 7) meble i odpady wielkogabarytowe (w tym pochodzenia remontowego np.: sedes, okna, drzwi), 8) odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia, 9) opony od samochodów osobowych.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 051-121279

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Au lieu de:

a) Zamawiaj?cy wymaga: aby Wykonawca, wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: - wykona lub wykonuje w sposób ci?g?y przez okres minimum 12 miesi?cy jedn us?ug polegaj?ca na odbiorze odpadów komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, o ??cznej masie odebranych odpadów minimum 8 000 Mg. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia w/w warunek udzia?u w post?powaniu musi spe?nia jeden z Wykonawców.

Lire:

a) Zamawiaj?cy wymaga: Aby Wykonawca, wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie: - wykona lub wykonuje przez okres minimum 12 miesi?cy jedn us?ug lub us?ugi polegaj?ce na odbiorze odpadów komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, o ??cznej masie odebranych odpadów minimum 8 000 Mg. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia w/w warunek udzia?u w post?powaniu musi spe?nia jeden z Wykonawców.

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Miejsce:

Au lieu de:

Siedziba Zamawiaj?cego, pokój 122

Lire:

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nast?pi poprzez transmisj online na kanale YouTube Urz?du Miasta P?ocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid

https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 22/04/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 22/04/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures