Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 23/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-P?ock: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 68-162418  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-P?ock: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 068-162418

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 051-121264)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina-miasto P?ock
Adresse postale: Stary Rynek 1
Ville: P?ock
Code NUTS: PL923
Code postal: 09-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Koperska
Courriel: przetargi@plock.eu
TÈlÈphone: +48 243671760 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.plock.eu

www.plock.eu
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy-miasta P?ock, sektor IV.

NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.1.38.2020.AK

II.1.2)
Code CPV principal
90500000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr odpadÛw komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach na nieruchomo?ciach zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy-miasto P?ock w ka?dej ilo?ci: 1) zmieszane (pozosta?o?ci po segregowaniu), 2) papier ñ odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 3) metale ñ odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; tworzywa sztuczne ñ odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; odpady opakowaniowe wielomateria?owe, 4) szk?o ñ odpady ze szk?a, w tym odpady opakowaniowe ze szk?a (bia?e i kolorowe), 5) bioodpady (kuchenne, powsta?e w wyniku piel?gnacji terenÛw zielonych, tym choinki (w ca?o?ci)), 6) odpady budowlane i rozbiÛrkowe stanowi?ce odpady komunalne, 7) meble i odpady wielkogabarytowe (w tym pochodzenia remontowego np.: sedes, okna, drzwi), 8) odpady niebezpieczne i przeterminowane chemikalia, 9) opony od samochodÛw osobowych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 051-121264

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw:

Au lieu de:

a) Zamawiaj?cy wymaga: aby Wykonawca, wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie: ó wykona lub wykonuje w sposÛb ci?g?y przez okres minimum 12 miesi?cy jedn us?ug polegaj?ca na odbiorze odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, o ??cznej masie odebranych odpadÛw minimum 8 000 Mg. W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia w/w warunek udzia?u w post?powaniu musi spe?nia jeden z WykonawcÛw.

Lire:

a) Zamawiaj?cy wymaga: Aby Wykonawca, wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie: ó wykona lub wykonuje przez okres minimum 12 miesi?cy jedn us?ug lub us?ugi polegaj?ce na odbiorze odpadÛw komunalnych pochodz?cych z nieruchomo?ci, o ??cznej masie odebranych odpadÛw minimum 8 000 Mg. W przypadku wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia w/w warunek udzia?u w post?powaniu musi spe?nia jeden z WykonawcÛw.

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Miejsce:

Au lieu de:

Siedziba Zamawiaj?cego, pokÛj 121

Lire:

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nast?pi poprzez transmisj online na kanale YouTube Urz?du Miasta P?ocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid

https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 23/04/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/04/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 23/04/2020

Heure locale: 13:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures