Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 20/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-P?ock: Services de sÈcuritÈ

2020/S 68-162396  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-P?ock: Services de sÈcuritÈ

2020/S 068-162396

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 041-097643)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Ubezpiecze Spo?ecznych Oddzia w P?ocku
NumÈro national d'identification: PL921
Adresse postale: al. Jachowicza 1
Ville: P?ock
Code NUTS: PL921
Code postal: 09-402
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wieloosobowe Stanowisko ZamÛwie Publicznych, I pi?tro, pokÛj 211, Paulina Bagi?ska, Marta Pomierna
Courriel: ZAP_Plock@zus.pl
TÈlÈphone: +48 242625271-2505
Fax: +48 242640341 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.zus.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.zus.pl

https://www.zus.pl
https://www.zus.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Ochrona fizyczna obiektÛw i posesji Oddzia?u ZUS w P?ocku i podleg?ych jednostek terenowych, ca?odobowe utrzymanie w systemie monitoringu antyw?amaniowego lokalnych systemÛw alarmowych oraz prowadzeni...

NumÈro de rÈfÈrence: 280000/271/3/2020-ZAP

II.1.2)
Code CPV principal
79710000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w cz??ci II Og?oszenia o zamÛwieniu. Przedmiot zamÛwienia obejmuje us?ugi bezpo?redniej ochrony fizycznej obiektÛw i posesji Oddzia?u ZUS w P?ocku i podleg?ych jednostek terenowych, ca?odobowe utrzymanie w systemie monitoringu antyw?amaniowego lokalnych systemÛw alarmowych oraz prowadzenie depozytu kluczy. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, wed?ug wyboru Wykonawcy, na dowolne cz??ci zamÛwienia: ó cz?? nr 1: ochrona obiektÛw Oddzia?u ZUS w P?ocku, InspektoratÛw ZUS w Gostyninie i Sierpcu; ó cz?? nr 2: ochrona obiektÛw InspektoratÛw ZUS w Ciechanowie, M?awie, P?o?sku, Pu?tusku oraz Biura Terenowego ZUS w Przasnyszu; ó cz?? nr 3: ochrona obiektÛw InspektoratÛw ZUS w Ostro??ce, Makowie Mazowieckim, Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 041-097643

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : 1 ,2, 3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu

Au lieu de:

Date: 03/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
W sekcji VI.3 pkt 4 ñ otwarcie ofert nast?pi w dniu 20 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 w siedzibie Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych w P?ocku, al. Jachowicza 1, I pi?tro, sala konferencyjna, POLSKA

 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
79711000 - Services de surveillance d'installations d'alarme