Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?od?:Cartes accrÈditives

2023/S 195-610960  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-?od?: Cartes accrÈditives 2023/S 195-610960 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?Ûd? - Urz?d Miasta ?odzi dzia?aj?cy jako podmiot wykonuj?cy zadania Centralnego Zamawiaj?cego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Piotrkowska 104 Ville: ?od? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 90-926 Pays: Pologne Point(s) de contact: PROWADZ?CY POST?POWANIE: Wydzia? ZamÛwie? Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 ?Ûd? tel.: +48 (42) 638-48-88, Waldemar Seliga, Agnieszka Balcerak Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl TÈlÈphone: +48 42638-48-88 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/uml Adresse du profil díacheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest dostawa do?adowanych elektronicznie kart podarunkowych w zamkni?tych kopertach opisanych numerem karty. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w NumÈro de rÈfÈrence: DSR-ZP-II.271.68.2023
II.1.2) Code CPV principal 30163000 Cartes accrÈditives
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest dostawa do?adowanych elektronicznie kart podarunkowych w zamkni?tych kopertach opisanych numerem karty. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 105 142.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego post?powania jest dostawa do?adowanych elektronicznie kart podarunkowych w zamkni?tych kopertach opisanych numerem karty. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy kart podarunkowych / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wa?no?ci kart podarunkowych / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp do 50% zamÛwienia podstawowego na warunkach okre?lonych w Opisie przedmiotu umowy ñ Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy ñ Za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 115-357825
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Edenred Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Inflancka 4B bud. C Ville: Warszawa Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Code postal: 00-189 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 105 142.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 424587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 424587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp; .Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uja?cy przekazuje Zamawiaja?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie? tego odwo?ania, jez?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposo?b, aby mo?g? on zapoznac? sie? z jego tres?cia? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa sie?, z?e Zamawiaja?cy mo?g? zapoznac? sie? z tres?cia? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, jez?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nasta?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy uz?yciu s?rodko?w komunikacji elektronicznej.Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne:1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   2.  15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt. 38.7.1 SWZ. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie:
   1.  30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 424587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Przedmiotem niniejszego post?powania jest dostawa do?adowanych elektronicznie kart podarunkowych w zamkni?tych kopertach opisanych numerem karty. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30163000 - Cartes accréditives