Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-G?ogów: Services de sécurité

2020/S 149-366051  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-G?ogów: Services de sécurité 2020/S 149-366051 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo G?ogów Numéro national d'identification: 6930009398 Adresse postale: ul. Sikorskiego 54 Ville: G?ogów Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Code postal: 67-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Danuta Charkow Courriel: glogow@wroclaw.lasy.gov.pl Téléphone: +48 768357045 Fax: +48 768357100 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna Skarbu Pa?stwa nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ochrona mienia i us?ugi sprz?tania ?wiadczone w siedzibie Nadle?nictwa G?ogów na lata 2020-2023 Numéro de référence: SA.270.6.2020
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de sécurité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Us?uga ochrony mienia i sprz?tania ?wiadczona dla Nadle?nictwa G?ogów na lata 2020-2023 przy ul. Sikorskiego 54 w G?ogowie polegaj?ca na: I. sprz?taniu budynku biurowca, budynku PAD oraz budynku warsztatu; II. paleniu w piecu centralnego ogrzewania w kot?owni przy warsztacie w sezonie zimowym; III. utrzymaniu terenów zielonych oraz placów utwardzonych na terenie siedziby nadle?nictwa; IV. dozorowaniu budynków bazy Nadle?nictwa; V. drobnych pracach konserwatorskich.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 738 153.37 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90914000 Services de nettoyage de parkings 45259000 Réparation et entretien d'équipements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski Lieu principal d'exécution:
Siedziba Nadle?nictwa G?ogów, ul. Sikorskiego 54, 67-200 G?ogów, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga ochrony mienia i sprz?tania ?wiadczona dla Nadle?nictwa G?ogów na lata 2020-2023 przy ul. Sikorskiego 54 w G?ogowie polegaj?ca na: I. sprz?taniu budynku biurowca, budynku PAD oraz budynku warsztatu; II. paleniu w piecu centralnego ogrzewania w kot?owni przy warsztacie w sezonie zimowym; III. utrzymaniu terenów zielonych oraz placów utwardzonych na terenie siedziby nadle?nictwa; IV. dozorowaniu budynków bazy Nadle?nictwa; V. drobnych pracach konserwatorskich.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium o warto?ci 10 000 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych) na okres zwi?zania ofert?. Wadium musi by wniesione najpó?niej do wyznaczonego terminu sk?adania ofert, tj. do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz.: 10.00.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 090-214923
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Ochrona mienia i us?ugi sprz?tania ?wiadczone w siedzibie Nadle?nictwa G?ogów na lata 2020-2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Orion Next Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8943063225 Adresse postale: Jerzego Kowalskiego 7-9 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 52-428 Pays: Pologne Courriel: sylwia.tomaszek@orionnext.pl Téléphone: +48 713367820
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 671 048.52 PLN Valeur totale du marché/du lot: 878 332.68 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - przes?ane za pomoc faksu lub elektronicznie z niezw?ocznym potwierdzeniem jego otrzymania, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 21.8. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45259000 - Réparation et entretien d'équipements 
50721000 - Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
79710000 - Services de sécurité 
90914000 - Services de nettoyage de parkings 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux