Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 25/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-G?ogów: Services sylvicoles

2021/S 37-093351  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Pologne-G?ogów: Services sylvicoles

2021/S 037-093351

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 036-090291)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nadle?nictwo G?ogów
Adresse postale: ul. Sikorskiego 54
Ville: G?ogów
Code NUTS: PL516 Legnicko-g?ogowski
Code postal: 67-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ?ukasz Ciosek
Courriel: glogow@wroclaw.lasy.gov.pl
Téléphone: +48 768357045
Fax: +48 768357100
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_glogow

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa G?ogów w roku 2021. Przetarg III

Numéro de référence: NA.270.1.2021

II.1.2)
Code CPV principal
77200000 Services sylvicoles

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
1) Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki ??kowej, zagospodarowania turystycznego, do wykonania na terenie Nadle?nictwa G?ogów w roku 2021. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna gospodarki ??kowej, zagospodarowania turystycznego wynikaj?ce z za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj si?: - za??cznik nr
   3. 1 - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, - za??cznik nr
   3. 2 - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna, - za??cznik nr
   3. 3 - zestawienie stopni trudno?ci i wspó?czynników utrudnie pozyskania oraz stref i odleg?o?ci zrywki.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 036-090291

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Numer referencyjny:

Au lieu de:

ZG.270.3.2021

Lire:

NA.270.1.2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement