Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olecko:Services sylvicoles

2022/S 224-644090  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Olecko: Services sylvicoles 2022/S 224-644090 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Olecko Num╚ro national d'identification: 379657 Adresse postale: 19-400 Olecko Ville: Olecko Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 19-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Nadle?nictwo Olecko, 19-400 Olecko, ul. Ko?ciuszki 32; Marcin Kwietniak, Dorota Podlecka Courriel: olecko@bialystok.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 875234261 Fax: +48 875234467 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.olecko.bialystok.lasy.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olecko
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe- jednostka Skarbu Pa?stwa nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Olecko w roku 2023 Num╚ro de r╚f╚rence: S.270.2.5.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa, gospodarki ?owieckiej, szk█?karstwa, gospodarki ??kowo-rolnej, zadrzewie? do wykonania na terenie Nadle?nictwa Olecko w roku 2023
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet I ˝ Obr?b Jucha (le?nictwa: Wronki, Wilczewo, Krzywy R█g);
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Olecko Obr?b Jucha (le?nictwa: Wronki, Wilczewo, Krzywy R█g)
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach tekst jedn.: (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa do wykonania na terenie Nadle?nictwa Olecko Obr?b Jucha (le?nictwa: Wronki, Wilczewo, Krzywy R█g) w roku 2023. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ dla Pakietu I, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   2. 1. ˝ planowany rozmiar prac; Za?. nr
   2. 2. - szczeg█?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   2. 3.1. ˝ charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za?. nr
   2. 3.2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za?. nr
   2. 3.3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   2. 3.4. ˝ zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za?. nr
   2. 3.5. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   2. 3.6. ˝ informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za?. nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwast█w); Za?. nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za?. nr
   2. 4.3 - zestawienie pozycji przewidywanego zbioru szyszek i nasion 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi,decyzj? nr 11/2022 Dyrektora Regionalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych.. Okre?lony z tych decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 3 do SWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc█w, je?eli s? ju? znani. Wskazanie takie nale?y umie?ci? na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca b?dzie m█g? wprowadzi? podwykonawc? wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?. Zamawiaj?cy w szacunkowej warto?ci zam█wienia uwzgl?dni? warto?? ewentualnych zam█wie? o kt█rych mowa art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP oraz opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie przekroczy warto?ci 70 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Kryterium oceny ofert: Cena˝ 100 % Wadium 50 000 z?. Przed zawarciem umowy Wykonawca zawrze umow? OC na kwot? 150 000 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet II ˝ Obr?b Kowale (le?nictwa: Czostk█w, D?br█wki, Nasuty, Kowalki, Cisowo, Mieruniszki)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Olecko Obr?b Kowale (le?nictwa: Czostk█w, D?br█wki, Nasuty, Kowalki, Cisowo, Mieruniszki)
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa do wykonania na terenie Nadle?nictwa Olecko Obr?b Kowale (le?nictwa: Czostk█w, D?br█wki, Nasuty, Kowalki, Cisowo, Mieruniszki) 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ dla Pakietu I, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   2. 1. ˝ planowany rozmiar prac; Za?. nr
   2. 2. - szczeg█?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   2. 3.1. ˝ charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za?. nr
   2. 3.2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za?. nr
   2. 3.3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   2. 3.4. ˝ zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za?. nr
   2. 3.5. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   2. 3.6. ˝ informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za?. nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwast█w); Za?. nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za?. nr
   2. 4.3 - zestawienie pozycji przewidywanego zbioru szyszek i nasion 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi,decyzj? nr 11/2022 Dyrektora Regionalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych.. Okre?lony z tych decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 3 do SWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc█w, je?eli s? ju? znani. Wskazanie takie nale?y umie?ci? na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca b?dzie m█g? wprowadzi? podwykonawc? wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?. Zamawiaj?cy w szacunkowej warto?ci zam█wienia uwzgl?dni? warto?? ewentualnych zam█wie? o kt█rych mowa art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP oraz opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie przekroczy warto?ci 70 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Kryterium oceny ofert: Cena˝ 100 % Wadium 80 000 z?. Przed zawarciem umowy Wykonawca zawrze umow? OC na kwot? 200 000 z?
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet III ˝ Obr?b Olecko (le?nictwa: Doliwy, G?ski, K?osowo, Puch█wek, Szczedranka, Zajdy)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de for═t
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Miejscem realizacji przedmiotu zam█wienia b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Olecko Obr?b Olecko (le?nictwa: Doliwy, G?ski, K?osowo, Puch█wek, Szczedranka, Zajdy)
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa, gosp. ?owieckiej, szk█?karstwa, gosp. ??kowo-rolnej, zadrzewie? do wykonania na terenie Nadle?nictwa Olecko Obr?b Olecko (le?nictwa: Doliwy, G?ski, K?osowo, Puch█wek, Szczedranka, Zajdy) 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, ubocznego u?ytkowania lasu, nasiennictwa wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ dla Pakietu I, na kt█ry sk?adaj? si?: Za?. nr
   2. 1. ˝ planowany rozmiar prac; Za?. nr
   2. 2. - szczeg█?owy rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za?. nr
   2. 3.1. ˝ charakterystyka le?nictwa w zakresie pozyskania drewna; Za?. nr
   2. 3.2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna w le?nictwie; Za?. nr
   2. 3.3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za?. nr
   2. 3.4. ˝ zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki; Za?. nr
   2. 3.5. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za?. nr
   2. 3.6. ˝ informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencja?); Za?. nr
   2. 4.1. - informacja o charakterze piel?gnacji lasu (strefy dla wykaszania chwast█w); Za?. nr
   2. 4.2. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych do odnowie? wykonywanych przy pomocy sadzarki; Za?. nr
   2. 4.3 - zestawienie pozycji przewidywanego zbioru szyszek i nasion 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi,decyzj? nr 11/2022 Dyrektora Regionalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le?nych.. Okre?lony z tych decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). 5) Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 3 do SWZ. 6) Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zam█wienia z udzia?em podwykonawc█w wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie cz??ci zam█wienia (zakres█w rzeczowych), kt█rych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawc█w, je?eli s? ju? znani. Wskazanie takie nale?y umie?ci? na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca b?dzie m█g? wprowadzi? podwykonawc? wy??cznie na warunkach okre?lonych w umowie.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wienia na skutek warunk█w przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, (3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawc█w us?ug le?nych w ramach podstawowych tryb█w udzielania zam█wie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?. Zamawiaj?cy w szacunkowej warto?ci zam█wienia uwzgl?dni? warto?? ewentualnych zam█wie? o kt█rych mowa art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP oraz opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie przekroczy warto?ci 70 % warto?ci niniejszego zam█wienia. Kryterium oceny ofert: Cena˝ 100 % Wadium 90 000 z?. Przed zawarciem umowy Wykonawca zawrze umow? OC na kwot? 250 000 z?
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
art. 138 ust. 4 PZP: Zamawiaj?cy mo?e wyznaczy? termin sk?adania ofert o 5 dni kr█tszy ni? okre?lony w ust. 1 (35 dni), je?eli sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w spos█b okre?lony w art. 63 ust.
   1. 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 197-559674
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet I ˝ Obr?b Jucha (le?nictwa: Wronki, Wilczewo, Krzywy R█g);
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet II ˝ Obr?b Kowale (le?nictwa: Czostk█w, D?br█wki, Nasuty, Kowalki, Cisowo, Mieruniszki)
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet III ˝ Obr?b Olecko (le?nictwa: Doliwy, G?ski, K?osowo, Puch█wek, Szczedranka, Zajdy)
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n. zm. - ĐPZPţ) oraz akt█w wykonawczych do PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy informuje o tre?ci przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z kt█rym w odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z wykonawc█w, kt█rzy wykonaj? us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane. W zwi?zku z powy?szym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowi?zany za??czy? do oferty podmiotowy ?rodek dowodowy w postaci o?wiadczenia, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy. Wz█r stosownego o?wiadczenia zosta? zawarty w Formularzu Oferty (stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ) i Zamawiaj?cy zaleca z?o?y? to o?wiadczenie w?a?nie w tym Formularzu. Obowi?zek z?o?enia o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi si? r█wnie? do Wykonawc█w, prowadz?cych dzia?alno?? w formie sp█?ki cywilnej. Opis sposobu przygotowania ofert zawiera rozdzia? 13 SWZ, Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
   7. 1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt
   7. 1. ppkt 3) SWZ) innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
   7. 1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt
   7. 1. ppkt 3) SWZ) podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby winien z?o?y? wraz z ofert? dokumenty wymienione w punkcie
   9. 4. SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
19.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP. 19.2. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 19.3. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a). 19.5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 19.6. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.), jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. .
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
16/11/2022 Wykonanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Olecko w roku 2023 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forŕt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement