Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olkusz:Services d'Ètablissement de cartes

2022/S 226-650083  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Olkusz: Services d'Ètablissement de cartes 2022/S 226-650083 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Olkuski NumÈro national d'identification: REGON 276255045 Adresse postale: Mickiewicza 2 Ville: Olkusz Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-300 Pays: Pologne Courriel: przetargi@sp.olkusz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sp.olkusz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska. NumÈro de rÈfÈrence: OZP.272.15.2022
II.1.2) Code CPV principal 71354000 Services d'Ètablissement de cartes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw. B?dzie ona polega?a na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezb?dnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntÛw i budynkÛw. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu bez dodatkowych op?at, r?kojmi na okres minimum 36 miesi?cy od nast?pnego dnia po dacie podpisania bezusterkowego protoko?u odbioru.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 567 886.17 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dot.: Gorenice, Niesu?owice, Osiek, WiteradÛw, Zawada, ZimnodÛ?, ?urada.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71355000 Services d'arpentage 71355100 Services de photogrammÈtrie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Olkusz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw. B?dzie ona polega?a na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezb?dnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntÛw i budynkÛw. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu bez dodatkowych op?at, r?kojmi na okres minimum 36 miesi?cy od nast?pnego dnia po dacie podpisania bezusterkowego protoko?u odbioru. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku nr 6a do SWZ. Cz??? I: Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla obr?bÛw: Gorenice, Niesu?owice, Osiek, WiteradÛw, Zawada, ZimnodÛ?, ?urada, jednostka ewidencyjna: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie okresu r?kojmi / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑZwi?kszenie dost?pno?ci do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskimî
II.2.14) Informations complÈmentaires Pe?na nazwa zamÛwienia: Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska, Dzia?anie
   2. 1 E-Administracja i Otwarte Zasoby Poddzia?anie
   2. 1.4 E-Us?ugi w Informacji Przestrzennej, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego 2014-2020.î Pe?na nazwa cz??ci zamÛwienia: Cz??? I: Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla obr?bÛw: Gorenice, Niesu?owice, Osiek, WiteradÛw, Zawada, ZimnodÛ?, ?urada, jednostka ewidencyjna: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie. Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie?? wadium Dla cz??ci I w kwocie: 60.000,00 z? (sze??dziesi?t tysi?cy z?).
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dot.:Bogucin Ma?y,BraciejÛwka,KosmolÛw,Olewin,Pazurek,Podlesie,Rabsztyn,Sieniczno,Troks,Zederman.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71355000 Services d'arpentage 71355100 Services de photogrammÈtrie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Olkusz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw. B?dzie ona polega?a na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezb?dnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntÛw i budynkÛw. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu bez dodatkowych op?at, r?kojmi na okres minimum 36 miesi?cy od nast?pnego dnia po dacie podpisania bezusterkowego protoko?u odbioru. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku nr 6b do SWZ. Cz??? II: Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla obr?bÛw: Bogucin Ma?y, BraciejÛwka, KosmolÛw, Olewin, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn , Sieniczno, Troks, Zederman, jednostka ewidencyjna: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie okresu r?kojmi / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑZwi?kszenie dost?pno?ci do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskimî
II.2.14) Informations complÈmentaires Pe?na nazwa zamÛwienia: Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska, Dzia?anie
   2. 1 E-Administracja i Otwarte Zasoby Poddzia?anie
   2. 1.4 E-Us?ugi w Informacji Przestrzennej, Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Ma?opolskiego 2014-2020.î Pe?na nazwa cz??ci zamÛwienia: Cz??? II: Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla obr?bÛw: Bogucin Ma?y, BraciejÛwka, KosmolÛw, Olewin, Pazurek, Podlesie, Rabsztyn , Sieniczno, Troks, Zederman, jednostka ewidencyjna: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie.1) Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie?? wadium Dla cz??ci II w kwocie: 55.000,00 z? (pi??dziesi?t pi?? tysi?cy z?).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 156-447729
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 14 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 14
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MGGP S.A.
NumÈro national d'identification: NIP 734-248-03-95 Adresse postale: ul. Kaczkowskiego 6 Ville: TarnÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 33-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 779 268.29 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 850 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Prace terenowe - Podwykonawca nieznany na etapie sk?adania ofert.
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 15 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 14 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 15
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Okr?gowe Przedsi?biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK sp. z o.o. NumÈro national d'identification: NIP 584-035-81-20 Adresse postale: ul. Pniewskiego 3, Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Code postal: 80-952 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 788 617.88 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 715 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wymaga, aby zamÛwienie zosta?o wykonane w terminie 11 miesi?cy od dnia podpisania umowy (dla obydwÛch cz??ci), nie pÛ?niej ni? do 31 sierpnia 2023 r.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lono powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  SzczegÛ?owe kwestie zwi?zane z wniesieniem odwo?ania zawarte s? w art. 513-521 ustawy Pzp.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Aktualizacja ewidencji gruntÛw i budynkÛw dla jednostki ewidencyjnej: Olkusz Gmina, powiat: olkuski, wojewÛdztwo: ma?opolskie w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Ma?opolska. 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71354000 - Services d'établissement de cartes 
71355000 - Services d'arpentage 
71355100 - Services de photogrammétrie