Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 01/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olkusz:Travaux de construction

2023/S 97-302287  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Pologne-Olkusz: Travaux de construction

2023/S 097-302287

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 075-226736)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto i Gmina Olkusz
NumÈro national d'identification: REGON: 276258010
Adresse postale: Rynek1
Ville: Olkusz
Code NUTS: PL21 Ma?opolskie
Code postal: 32-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: S?awomir Kocjan, Mariola Graczyk
Courriel: przetarg@umig.olkusz.pl
TÈlÈphone: +48 326260215
Fax: +48 326260217
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umig.olkusz.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa ca?orocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku ÑCzarna GÛraî wraz z modernizacj? krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu.

NumÈro de rÈfÈrence: KBZ.271.2.9.2023

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje zaprojektowanie oraz realizacj? robÛt budowlanych sk?adaj?cych si? na inwestycj?, to jest: Cz??? I - Budowa ca?orocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku ÑCzarna GÛraî - obejmuje budow? budynku wielofunkcyjnego na terenie parku Czarna GÛra wraz z jego pierwszym wyposa?eniem. SzczegÛ?y dotycz?ce planowanych prac opisano w Opisie Przedmiotu ZamÛwienia oraz dok. technicznej b?d?cych za??cznikiem do SWZ. Cz??? II ñ Modernizacja krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu, Gmina Olkusz. - obejmuje zaprojektowanie modernizacji krytego basenu przy SP nr 2 w Olkuszu (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwole? lub przeprowadzenie wymaganych zg?osze?) w oparciu o Program funkcjonalno - u?ytkowy a nast?pnie wykonanie robÛt budowlanych, instalacyjnych i wyko?czeniowych wraz z pierwszym wyposa?eniem modernizowanego obiektu.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 075-226736

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.5

Endroit o se trouve le texte rectifier: Kryteria udzielenia zamÛwienia

Au lieu de:

Kryteria okre?lone poni?ej Kryterium jako?ci - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 Kryterium jako?ci - Nazwa: Zakres gwarancji / Waga: 10 Cena - Waga: 60

Lire:

Kryteria okre?lone poni?ej Kryterium jako?ci - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 Cena - Waga: 60

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Data: 25/05/2023 Czas lokalny: 12:00

Lire:

Data: 01/06/2023 Czas lokalny: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 22/08/2023

Lire:

Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 29/08/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 25/05/2023 Czas lokalny: 12:15

Lire:

Data: 01/06/2023 Czas lokalny: 12:15

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Budowa ca?orocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku ÑCzarna GÛraî wraz z modernizacj? krytego basenu w SP nr 2 w Olkuszu. 01/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain 
44112410 - Charpentes de toit 
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45212200 - Travaux de construction d'installations sportives 
45212212 - Travaux de construction de piscines 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45223200 - Ossatures 
45223300 - Travaux de construction de parkings 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45231600 - Travaux de construction de lignes de communications 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45232451 - Travaux de drainage et travaux de surface 
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers 
45251200 - Travaux de construction de centrales de chauffage 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45315700 - Travaux d'installation de postes de sectionnement 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45332200 - Travaux d'installation de distribution d'eau 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage 
71320000 - Services de conception technique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil