Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Appareils de contrÙle et d'essai

2023/S 97-302301  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Olsztyn: Appareils de contrÙle et d'essai 2023/S 097-302301 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie NumÈro national d'identification: REGON: 510884205 Adresse postale: ul. Oczapowskiego 2 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10 - 719 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Opalach Courriel: anna.opalach@uwm.edu.pl TÈlÈphone: +48 895245239 Fax: +48 895233278 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uwm.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprzeda? wraz z dostaw?, instalacj? oraz szkoleniem fabrycznie nowego sekwenatora dla Wydzia?u Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie NumÈro de rÈfÈrence: 68/2023/PN/DZP
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Sprzeda? wraz z dostaw?, instalacj? oraz szkoleniem fabrycznie nowego sekwenatora dla Wydzia?u Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 pt. ÑKonsorcjum Bada? ?rodowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jako?ci ?ycia EnFoodLife î wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.
   2.  SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamÛwieniaî - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cy jednocze?nie formularzem cenowym
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 170 058.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Wydzia? Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmi?sko ñ Mazurski w Olsztynie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest Sprzeda? wraz z dostaw?, instalacj? oraz szkoleniem fabrycznie nowego sekwenatora dla Wydzia?u Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 pt. ÑKonsorcjum Bada? ?rodowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jako?ci ?ycia EnFoodLife î wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.
   2.  SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamÛwieniaî - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cy jednocze?nie formularzem cenowym.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 pt. ÑKonsorcjum Bada? ?rodowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jako?ci ?ycia EnFoodLife î wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-131151
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Sprzeda? wraz z dostaw?, instalacj? oraz szkoleniem fabrycznie nowego sekwenatora dla Wydzia?u Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Firma HandlowoñUs?ugowa ÑReplayî Grzegorz ?ebrowski Adresse postale: ul. D?browszczakÛw 39/413, Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 10-542 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 186 538.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 170 058.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Do oferty nale?y do??czy? nast?puj?ce dokumenty:
   1. 1. wype?niony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamÛwienia/Formularz cenowy zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ,
   1. 2. wype?niony i podpisany Formularz oferty sporz?dzony zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ,
   1. 3. o?wiadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ.
   1. 4. w przypadku podpisywania oferty lub po?wiadczania za zgodno?? z orygina?em kopii dokumentÛw przez osob? niewymienion? w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, ktÛry sk?ada ofert? za po?rednictwem pe?nomocnika, powinien do??czy? do oferty dokument pe?nomocnictwa obejmuj?cy swym zakresem umocowanie do z?o?enia oferty lub do z?o?enia oferty i podpisania umowy.
   1. 5. w przypadku WykonawcÛw ubiegaj?cych si? wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia wykonawcy s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika. Dokument pe?nomocnictwa, z tre?ci ktÛrego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia tych wykonawcÛw, nale?y za??czy? do oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   3.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   4.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Sprzeda? wraz z dostaw?, instalacj? oraz szkoleniem fabrycznie nowego sekwenatora dla Wydzia?u Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai