Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Appareils et instruments médicaux divers

2023/S 194-608092  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Olsztyn: Appareils et instruments médicaux divers 2023/S 194-608092 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Numéro national d'identification: PL622 Adresse postale: Al.Wojska Polskiego 37 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-228 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Mikulewicz Courriel: przetargi@poliklinika.net Téléphone: +48 895398297 Fax: +48 895398297 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu medycznego w ramach projektu pn. Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych. Numéro de référence: ZPZ-43/07/23
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i monta? sprz?tu medycznego oraz przeszkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi, eksploatacji i konserwacji. Zamówienie podzielono na 8 cz??ci. Zadanie nr 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem, modu?em transportowym i przystawk? NMT - 2 szt. Zadanie nr 2 - Diatermia elektrochirurgiczna - 1 szt. Zadanie nr 3 - Cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem C - 1 szt. Zadanie nr 4 - Aparat do ci?g?ych terapii nerkozast?pczych i plazmaferezy - 1 szt. Zadanie nr 5 - Respirator transportowy na Oddzia? Intensywnej Terapii - 1 szt. Zadanie nr 6 - Monitor do pomiarów hemodynamicznych - 1 szt. Zadanie nr 7 - ?ó?ka do intensywnej terapii - 5 szt. Zadanie nr 8 - Stó? operacyjny - 2 szt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 288 994.17 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem, modu?em transportowym i przystawk? NMT
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33172100 Appareils d'anesthésie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1 - Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem, modu?em transportowym i przystawk? NMT - 2 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Diatermia elektrochirurgiczna
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33161000 Installation d'électrochirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2 - Diatermia elektrochirurgiczna - 1 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem C
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33111000 Appareils de radiographie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3 - Cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem C - 1 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aparat do ci?g?ych terapii nerkozast?pczych i plazmaferezy
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181000 Appareils de suppléance rénale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 4 - Aparat do ci?g?ych terapii nerkozast?pczych i plazmaferezy - 1 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Respirator transportowy na Oddzia? Intensywnej Terapii
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 5 - Respirator transportowy na Oddzia? Intensywnej Terapii - 1 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Monitor do pomiarów hemodynamicznych
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123210 Système de surveillance cardiaque
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 6 - Monitor do pomiarów hemodynamicznych - 1 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?ó?ka do intensywnej terapii
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192120 Lits d'hôpital
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 7 - ?ó?ka do intensywnej terapii - 5 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Stó? operacyjny
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192230 Tables d'opération
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 8 - Stó? operacyjny - 2 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawarto w za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz parametrów technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczno - jako?ciowa / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
nr projektu POIS.11.03.00-00-0140/22¹ umowa o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0140/22-00/908/2023/375 w ramach projektu pn. "Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanym ze ?rodków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zamawiaj?cy skróci? termin sk?adania ofert do 30 dni z uwagi, i? w post?powaniu sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w sposób okre?lony w art. 63 ust.
   1.  ustawy Prawo zamówie? publicznych. Podstawa prawna art. 138 ust. 4 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 151-482984
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem, modu?em transportowym i przystawk? NMT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dräger Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 447 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 427 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Diatermia elektrochirurgiczna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 55 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem C
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FAMED ?YWIEC Sp. z o. o.
Ville: ?ywiec Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 545 830.56 PLN Valeur totale du marché/du lot: 545 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Aparat do ci?g?ych terapii nerkozast?pczych i plazmaferezy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fresenius Medical Care Polska S.A.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Respirator transportowy na Oddzia? Intensywnej Terapii
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dräger Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 65 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 64 900.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Monitor do pomiarów hemodynamicznych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATMED S.C. Andrzej Str?czy?ski, ?ukasz Str?czy?ski Ville: Bygdoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 121 700.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 121 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
?ó?ka do intensywnej terapii
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 350 133.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 341 442.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Stó? operacyjny
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANPEXIM Tomasz St?pniak Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 642 888.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 632 352.17 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Zamawiaj?cy zastosuje w niniejszym post?powaniu postanowienia art. 139 pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
   2. Z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si? wykonawców, z zastrze?eniem art.110 ust. 2 Pzp, w przypadkach okre?lonych w art. 108 Pzp oraz art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego a tak?e na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022).
   3.  Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w post?powaniu, z?o?y na wezwanie, w wyznaczonym terminie podmiotowe ?rodki dowodowe: 1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp; 2) o?wiadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6; 3) o?wiadczenie wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.5; 4) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie przes?anek okre?lonych w przepisach o przeciwdzia?aniu wspierania agresji FR na Ukrain?;
   4.  W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania i spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, wykonawca sk?ada o?wiadczenie w formie JEDZ.
   5.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powy?ej, sk?ada dokumenty na zasadach okre?lonych w § 4 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze? jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy pod wykonawcy. Szczegó?owa informacja w SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   7.  W celu potwierdzenia zgodno?ci ofert z tre?ci? SWZ oraz dokonania oceny ofert w kryterium ocena jako?ciowo techniczna, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? przedmiotowych ?rodków dowodowych jak deklaracje zgodno?ci WE oraz specyfikacje techniczne, karty katalogowe, prospekty, o?wiadczenia. Z uwagi, i? niektóre z wymaganych przedmiotowych ?rodków dowodowych s?u?? potwierdzaniu zgodno?ci z cechami okre?lonymi w opisie kryteriów oceny ofert, nie podlegaj? one uzupe?nieniu, a oferta Wykonawcy który ich nie z?o?y?, lub z?o?ony dokument nie potwierdza zadeklarowanego parametru, podlega odrzuceniu. Szczegó?owa informacja w SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-43/07/23 pn.: "Dostawa sprz?tu medycznego" b?dzie przetwarza? dane osobowe jego uczestników. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko - Mazurskim Centrum Onkologii z siedzib? w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37; Inspektor ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - kontakt: adres e-mail, iod@poliklinika.net . Pe?na Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje si? w rozdziale 30 SWZ. iod@poliklinika.net
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów pzp. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?c? podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?c? podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Dostawa sprz?tu medycznego w ramach projektu pn. Dostosowanie infrastruktury Warmi?sko-Mazurskiego Centrum Onkologii w celu zwi?kszenia mo?liwo?ci udzielania ?wiadcze? onkologicznych. 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33111000 - Appareils de radiographie 
33123210 - Système de surveillance cardiaque 
33157400 - Respirateurs médicaux 
33161000 - Installation d'électrochirurgie 
33172100 - Appareils d'anesthésie 
33181000 - Appareils de suppléance rénale 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers 
33192120 - Lits d'hôpital 
33192230 - Tables d'opération