Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Articles et ╚quipements de sport

2023/S 97-302226  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Olsztyn: Articles et ╚quipements de sport 2023/S 097-302226 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie Num╚ro national d'identification: REGON 280563559 Adresse postale: ?o?nierska 13a Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-558 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Zalewska Courriel: przetargi@osir.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 519566302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.osir.olsztyn.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.olsztyn.eu Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka sektora finans█w publicznych - jednostka bud?etowa
I.5) Activit╚ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa r█?nego sprz?tu sportowego do HWS URANIA w ramach projektu nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ Num╚ro de r╚f╚rence: A.171.7.2023
II.1.2) Code CPV principal 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiot zam█wienia obejmuje dostaw? r█?nego sprz?tu sportowego zgodnie z podzia?em zam█wienia na cz??ci do HWS URANIA w ramach projektu nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.
:
ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ.
   2. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? Za??cznik Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zam█wienia (odr?bnie dla ka?dej z cz??ci od 1 do 15),
   3. Parametry i wymagania wskazane w OPZ okre?laj? minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, u?ytkowe, jako?ciowe i funkcjonalne jakie ma spe?nia? dostarczony zamawiaj?cemu przedmiot zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu do sport█w uprawianych na boiskach lub na kortach
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37450000 ...quipement pour sports de plein air et sur courts 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu ?y?wiarskiego i hokejowego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37411200 ...quipement de patinage et de hockey sur glace 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu gimnastycznego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37420000 ...quipements de gymnastique 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu do ?wicze? fizycznych wraz ze stojakami
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37440000 ...quipement de culture physique 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu do gier sto?owych
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37461000 ...quipement pour jeux de table 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa koszy najazdowych
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa s?upk█w do pi?ki siatkowej
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa podium
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu unihokejowego
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa atlasu, bramy naro?nej oraz suwnicy
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37442000 ...quipement d'halt╚rophilie et de musculation 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa bie?ni, roweru treningowego oraz ergometru
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37441100 Tapis d'exercice 37441300 V╚los d'exercice 37400000 Articles et ╚quipements de sport
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu do podnoszenia ci??ar█w
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport 37442000 ...quipement d'halt╚rophilie et de musculation 37442100 Halt╦res 37442200 Barres disques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa gryf█w
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport 37442000 ...quipement d'halt╚rophilie et de musculation
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa stojak█w
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37400000 Articles et ╚quipements de sport 37442400 Bancs et supports de poids
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa wagi profesjonalnej i kostkarek do lodu
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38310000 Balances de pr╚cision 42900000 Machines diverses usage g╚n╚ral et usage sp╚cial 39711100 R╚frig╚rateurs et cong╚lateurs
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Obiekt jednostki Hali Widowiskowo ˝ Sportowej ĐUraniaţ w Olsztynie, przy al. M. J. Pi?sudskiego 44 (lub ewentualnie inne miejsce na terenie Olsztyna wskazane przez zamawiaj?cego).
II.2.4) Description des prestations:
Ca?y dostarczany asortyment oraz jego elementy musz? odpowiada? specyfikacji okre?lonej w Opisie Przedmiotu Zam█wienia (OPZ), a w szczeg█lno?ci musz?: a)by? wyprodukowane nie wczesnej ni? w 2022 r.; b)by? fabrycznie nowe, nie b?d?ce uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, sprawne technicznie, nie posiadaj?ce ubytk█w zewn?trznych, kompletne i gotowe do u?ytku, zgodnie z ich przeznaczeniem; c)by? zgodne z warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepis█w prawa oraz obowi?zuj?cych standard█w i norm jako?ci w bran?y dla tego typu asortymentu; d)posiada? wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, pozwolenia, itp. dopuszczaj?ce je do u?ytku; e)posiada? pe?n? dokumentacj? i akcesoria, jakie s? niezb?dne do u?ytkowania, tj. w szczeg█lno?ci: instrukcj? obs?ugi i konserwacji (je?eli dotyczy), deklaracj? zgodno?ci, warunki gwarancji, przy czym wszystkie dokumenty musz? by? sporz?dzone w j?zyku polskim (przez akcesoria rozumie si? wszelkie urz?dzenia jakie s? niezb?dne do prawid?owej bie??cej eksploatacji, je?li akcesoria wymagaj? trwa?ego monta?u, Wykonawca zobowi?zuje si? do ich dostarczenia i zamontowania).
   2. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert r█wnowa?nych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4 pzp, jednak?e podane przez zamawiaj?cego wymagania oraz parametry techniczne okre?laj?ce przedmiot zam█wienia s? warunkami minimalnymi, kt█rych spe?niania zamawiaj?cy b?dzie oczekiwa?. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego. W takim przypadku wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
   3. Zamawiaj?cy informuje, ?e tam, gdzie zamawiaj?cy opisa? przedmiot zam█wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego dostawy lub us?ugi spe?niaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego.
   4. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcy.
   5.  RODO ˝ ca?y tekst znajduje si? w dziale SWZ (Klauzula informacyjna): W post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego s? przetwarzane dane osobowe podlegaj?ce ochronie zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: ĐRODOţ) oraz przepisami krajowymi. Dane te mog? dotyczy? tak samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz?), jego pe?nomocnika (osoby fizycznej), jak te? informacji o osobach, kt█re w swojej ofercie wykonawca przedk?ada celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, braku podstaw do wykluczenia z post?powania, jak i potwierdzenia wymog█w zamawiaj?cego dotycz?cych wykonania przedmiotu zam█wienia.
   1. Wobec powy?szego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiaj?cy poni?ej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane b?d? dane osobowe, a tak?e o przys?uguj?cych prawach, wynikaj?cych z regulacji o ochronie danych osobowych: 1)Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest O?rodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 2)Nadz█r nad prawid?owym przetwarzaniem danych osobowych: zamawiaj?cy wyznaczy? Inspektora ochrony danych osobowych, z kt█rym mo?na kontaktowa? si? we wszystkich sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych przez zamawiaj?cego oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych drog? elektroniczn? (.........)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia / Pond╚ration: 20,00 Prix - Pond╚ration: 80,00
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 45 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
projekt nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania
:

   1. 1.w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8), 10) ustawy pzp.
   1. 2.w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   1. 3.na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, dalej: rozporz?dzenie 2022/576.
   2. Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych tj.:
   2. 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   2. 1.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   2. 1.2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienia publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   2. 1.3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;
   2. 1.4.O?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ˝ za??cznik do SWZ;
   2. 1.5.o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 8), 10) ustawy pzp zgodnie z za??cznikiem do SWZ.
   3. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
   3. 1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w pkt. 2 pkt
   2. 1. ppkt
   2. 1.1 -
   2. 1.2.; sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania,
   3. 2.odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o kt█rych mowa w pkt. 2 pkt
   2. 1.3. ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
   3. 2.1. nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam█wienia publicznego, kt█re zostan? wprowadzone do tre?ci umowy, okre?lone zosta?y w Za??czniku do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zamian w umowie na zasadach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 16/09/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
Wykonawca sk?ada ofert? wraz z za??cznikami przez platform? (ttps://zamowienia.olsztyn.eu/ w formie elektronicznej, tj. oferta wraz z jej za??cznikami powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje w siedzibie zamawiaj?cego poprzez klikni?cie przycisku odszyfruj oferty
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ofert? Wykonawcy stanowi: 1)wype?niony i podpisany Formularz ofertowy sporz?dzony zgodnie z Za??cznikiem do SWZ; 2)wype?niony i podpisany Formularz cenowy sporz?dzony zgodnie z Za??cznikiem do SWZ; 3)o?wiadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego zgodnie z Za??cznikiem do SWZ; 4)o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego zgodnie z za??cznikiem do SWZ -sk?adane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp; 5)pe?nomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (je?eli dotyczy); 6)orygina? gwarancji lub por?czenia, je?li wadium wnoszone jest w innej formie ni? w pieni?dzu; 7)zaleca si? do??czenie do oferty dokumentu potwierdzaj?cego dokonanie wniesienia wadium, je?li wadium wnoszone jest w pieni?dzu.
   2.  W przypadku podpisywania oferty lub po?wiadczania za zgodno?? z orygina?em kopii dokument█w przez osob? niewymienion? w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, kt█ry sk?ada ofert? za po?rednictwem pe?nomocnika, powinien do??czy? do oferty dokument pe?nomocnictwa obejmuj?cy swym zakresem umocowanie do z?o?enia oferty lub do z?o?enia oferty i podpisania umowy.
   3.  W przypadku wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia wykonawcy s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika. Dokument pe?nomocnictwa, z tre?ci kt█rego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zam█wienia tych wykonawc█w, nale?y za??czy? do oferty.
   4.  W celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiaj?cy mo?e ??da? od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia tych dokument█w, je?eli zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w.
   5.  Zamawiaj?cy zastosuje w niniejszym post?powaniu postanowienia art. 139 Pzp z wy??czeniem ust. 2 tego artyku?u.
   6.  W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania wykonawca sk?ada o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania w formie JEDZ.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga od wykonawc█w wniesienia wadium odpowiednio dla ka?dej z cz??ci zam█wienia zgodnie z zapisami SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: POST?PU 17 A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   3.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie? publicznych.
   4.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/05/2023 Dostawa r█?nego sprz?tu sportowego do HWS URANIA w ramach projektu nr RPWM.08.01.00-28-0001/20, pn.: ĐPrzebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynieţ 19/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
37400000 - Articles et Úquipements de sport 
37411200 - ╔quipement de patinage et de hockey sur glace 
37420000 - ╔quipements de gymnastique 
37440000 - ╔quipement de culture physique 
37441100 - Tapis d'exercice 
37441300 - VÚlos d'exercice 
37442000 - ╔quipement d'haltÚrophilie et de musculation 
37442100 - HaltŔres 
37442200 - Barres Ó disques 
37442400 - Bancs et supports de poids 
37450000 - ╔quipement pour sports de plein air et sur courts 
37461000 - ╔quipement pour jeux de table 
38310000 - Balances de prÚcision 
39711100 - RÚfrigÚrateurs et congÚlateurs 
42900000 - Machines diverses Ó usage gÚnÚral et Ó usage spÚcial