Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 12/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Fournitures pour diagnostic

2020/S 68-161266  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Olsztyn: Fournitures pour diagnostic 2020/S 068-161266 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie Numéro national d'identification: 001289340 Adresse postale: ul. Bydgoska 5 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Code postal: 10-243 Pays: Pologne Point(s) de contact: Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn Courriel: s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl Téléphone: +48 895393167 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pan.olsztyn.pl http://www.pan.olsztyn.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: http://bip.pan.olsztyn.pl/ Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka naukowa
I.5) Activité principale Autre activité: badania naukowe
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa specjalistycznych materia?ów zu?ywalnych do bada na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie Numéro de référence: ZP-PNU/D/2020/03/17
II.1.2) Code CPV principal 33124130
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materia?ów zu?ywalnych na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie. Zamówienie zosta?o podzielone na 3 cz??ci: - cz?? 1 - materia?y zu?ywane wg katalogu Eppendorf, - cz?? 2 - probówki wg katalogu Eppendorf, - cz?? 3 - ko?cówki do pipet i dozowników wg katalogu Eppendorf. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj formularze ofertowe - za??czniki nr 1 do SIWZ. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert na dan cz???. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 228 740.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów zu?ywalnych na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie: materia?y zu?ywane wg katalogu Eppendorf
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124130
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Lieu principal d'exécution:
IRZiB PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozosta?e lokalizacje wymienione w par. 3 wzoru umowy - za??czniku nr 3 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materia?ów zu?ywalnych wg katalogu Eppendorf na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy do cz??ci 1 - za??cznik nr 1 do SIWZ. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert na dan cz???.
   2.  Ze wzgl?du na zapewnienie powtarzalno?ci wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistycznych materia?ów zu?ywalnych, wskaza oprócz opisu, tak?e producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpo?rednio na Wykonawc dostawy. Ofert mo?e z?o?y ka?dy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacj zamówienia.
   3.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowi opcj?. Wykonawca w cenie oferty uwzgl?dni równie opcj?. Zamawiaj?cy w okresie realizacji umowy mo?e wykorzysta opcj?, ale zobowi?zuje si do zamówienia podstawowego w 50 % warto?ci wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materia?ów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilo?ci przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a tak?e ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane b?dzie na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji b?dzie z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
   4.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych, dopuszcza mo?liwo? ofert równowa?nych o parametrach i w?a?ciwo?ciach nie gorszych ni wyspecyfikowane przez Zamawiaj?cego. Szczegó?owe zasady dotycz?ce ofert równowa?nych zawiera rozdzia III SIWZ.
   5.  Wykonawca dostarcza produkty wraz z za??czonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzaj?ce zgodno? dostarczanych produktów ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia.
   6.  Termin udzielonej gwarancji na produkty nie mo?e by krótszy ni 12 miesi?cy, licz?c od dnia dostawy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodno?ci dostarczonego zamówienia oraz sposób zg?aszania reklamacji zgodny z zapisami w za??czniku - wzór umowy.
   7.  Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na okres 18 miesi?cy. Termin dostawy cz?stkowej b?dzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia z?o?enia zamówienia przez Zamawiaj?cego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 53 296.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowi opcj?. Wykonawca w cenie oferty uwzgl?dni równie opcj?. Zamawiaj?cy w okresie realizacji umowy mo?e wykorzysta opcj?, ale zobowi?zuje si do zamówienia podstawowego w 50 % warto?ci wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materia?ów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilo?ci przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a tak?e ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane b?dzie na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji b?dzie z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie na poszczególne pozycje mo?e by realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego O?rodka Wiod?cego (KNOW), programu "Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych" - Strategmed, JPI - Longlife, Protein2Food, programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - ?ywno? na przysz?o? (Food4Future).
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: cz?? 1 - 500,00 PLN (s?ownie: pi??set z?otych, 00/100). Szczegó?owe informacje dotycz?ce wnoszenia wadium zawiera rozdzia IX SIWZ.
   2.  Kryteria udzielenia zamówienia: a) cena - waga: 60; b) termin dostawy zamówienia cz?stkowego - waga: 40. Szczegó?owy opis oceny ofert zawiera rozdzia XIV SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów zu?ywalnych na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie: probówki wg katalogu Eppendorf
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192500
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Lieu principal d'exécution:
IRZiB PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozosta?e lokalizacje wymienione w par. 3 wzoru umowy - za??czniku nr 3 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa probówek wg katalogu Eppendorf na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy do cz??ci 2 - za??cznik nr 1 do SIWZ. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert na dan cz???.
   2.  Ze wzgl?du na zapewnienie powtarzalno?ci wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistycznych materia?ów zu?ywalnych, wskaza oprócz opisu, tak?e producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpo?rednio na Wykonawc dostawy. Ofert mo?e z?o?y ka?dy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacj zamówienia.
   3.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowi opcj?. Wykonawca w cenie oferty uwzgl?dni równie opcj?. Zamawiaj?cy w okresie realizacji umowy mo?e wykorzysta opcj?, ale zobowi?zuje si do zamówienia podstawowego w 50 % warto?ci wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materia?ów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilo?ci przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a tak?e ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane b?dzie na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji b?dzie z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
   4.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych, dopuszcza mo?liwo? ofert równowa?nych o parametrach i w?a?ciwo?ciach nie gorszych ni wyspecyfikowane przez Zamawiaj?cego. Szczegó?owe zasady dotycz?ce ofert równowa?nych zawiera rozdzia III SIWZ.
   5.  Wykonawca dostarcza produkty wraz z za??czonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzaj?ce zgodno? dostarczanych produktów ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia.
   6.  Termin udzielonej gwarancji na produkty nie mo?e by krótszy ni 12 miesi?cy, licz?c od dnia dostawy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodno?ci dostarczonego zamówienia oraz sposób zg?aszania reklamacji zgodny z zapisami w za??czniku - wzór umowy.
   7.  Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na okres 18 miesi?cy. Termin dostawy cz?stkowej b?dzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia z?o?enia zamówienia przez Zamawiaj?cego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 34 559.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowi opcj?. Wykonawca w cenie oferty uwzgl?dni równie opcj?. Zamawiaj?cy w okresie realizacji umowy mo?e wykorzysta opcj?, ale zobowi?zuje si do zamówienia podstawowego w 50 % warto?ci wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materia?ów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilo?ci przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a tak?e ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane b?dzie na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji b?dzie z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie na poszczególne pozycje mo?e by realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego O?rodka Wiod?cego (KNOW), programu "Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych" - Strategmed, JPI - Longlife, Protein2Food, programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - ?ywno? na przysz?o? (Food4Future).
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: cz?? 2 - 300,00 PLN (s?ownie: trzysta z?otych, 00/100). Szczegó?owe informacje dotycz?ce wnoszenia wadium zawiera rozdzia IX SIWZ.
   2.  Kryteria udzielenia zamówienia: a) cena - waga: 60; b) termin dostawy zamówienia cz?stkowego - waga: 40. Szczegó?owy opis oceny ofert zawiera rozdzia XIV SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów zu?ywalnych na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie: ko?cówki do pipet i dozowników wg katalogu Eppendorf
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38437110
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Lieu principal d'exécution:
IRZiB PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozosta?e lokalizacje wymienione w par. 3 wzoru umowy - za??czniku nr 3 do SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ko?cówek do pipet i dozowników wg katalogu Eppendorf na potrzeby IRZiB PAN w Olsztynie. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy do cz??ci 3 - za??cznik nr 1 do SIWZ. Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y jedn ofert na dan cz???.
   2.  Ze wzgl?du na zapewnienie powtarzalno?ci wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiaj?cy w opisie przedmiotu zamówienia tj. specjalistycznych materia?ów zu?ywalnych, wskaza oprócz opisu, tak?e producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpo?rednio na Wykonawc dostawy. Ofert mo?e z?o?y ka?dy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacj zamówienia.
   3.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowi opcj?. Wykonawca w cenie oferty uwzgl?dni równie opcj?. Zamawiaj?cy w okresie realizacji umowy mo?e wykorzysta opcj?, ale zobowi?zuje si do zamówienia podstawowego w 50 % warto?ci wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materia?ów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilo?ci przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a tak?e ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane b?dzie na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji b?dzie z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
   4.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych, dopuszcza mo?liwo? ofert równowa?nych o parametrach i w?a?ciwo?ciach nie gorszych ni wyspecyfikowane przez Zamawiaj?cego. Szczegó?owe zasady dotycz?ce ofert równowa?nych zawiera rozdzia III SIWZ.
   5.  Wykonawca dostarcza produkty wraz z za??czonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzaj?ce zgodno? dostarczanych produktów ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia.
   6.  Termin udzielonej gwarancji na produkty nie mo?e by krótszy ni 12 miesi?cy, licz?c od dnia dostawy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodno?ci dostarczonego zamówienia oraz sposób zg?aszania reklamacji zgodny z zapisami w za??czniku - wzór umowy.
   7.  Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na okres 18 miesi?cy. Termin dostawy cz?stkowej b?dzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia z?o?enia zamówienia przez Zamawiaj?cego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
II.2.5) Critčres d'attribution
Le prix n'est pas le seul critčre d'attribution et tous les critčres sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 140 885.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowi opcj?. Wykonawca w cenie oferty uwzgl?dni równie opcj?. Zamawiaj?cy w okresie realizacji umowy mo?e wykorzysta opcj?, ale zobowi?zuje si do zamówienia podstawowego w 50 % warto?ci wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materia?ów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilo?ci przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a tak?e ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane b?dzie na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji b?dzie z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie na poszczególne pozycje mo?e by realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego O?rodka Wiod?cego (KNOW), programu "Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych" - Strategmed, JPI - LONGLIFE, Protein2Food, programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - ?ywno? na przysz?o? (Food4Future).
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: cz?? 3 - 1 000,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c z?otych, 00/100). Szczegó?owe informacje dotycz?ce wnoszenia wadium zawiera rozdzia IX SIWZ.
   2.  Kryteria udzielenia zamówienia: a) cena - waga: 60; b) termin dostawy zamówienia cz?stkowego - waga: 40. Szczegó?owy opis oceny ofert zawiera rozdzia XIV SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financičre
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
Zamawiaj?cy zobowi?zuje si dokona zap?aty nale?no?ci za dostarczony przedmiot zamówienia, w terminie do 30 dni od daty z?o?enia Zamawiaj?cemu orygina?u prawid?owo wystawionej faktury VAT, dostarczonej do siedziby Zamawiaj?cego lub na platform elektronicznego fakturowania.
   2.  Wzór umowy stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ. W § 9 umowy wpisano zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp mo?liwo? dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy oraz mo?liwo? dokonania istotnych zmian - podano okoliczno?ci i warunki wprowadzenia zmiany.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/05/2020 Heure locale: 12:15 Lieu:
Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie Dzia Zamówie Publicznych, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn POLSKA Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Komisja przetargowa, osoby zainteresowane post?powaniem.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy dokona oceny ofert oraz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
   2.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wyst?pi?y w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 24 ust. 7 uPzp.
   3.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, a mianowicie: "który naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodków dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci".
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest na dzie sk?adania ofert, z?o?y w formie elektronicznej, o?wiadczenie z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawieraj?ce w szczególno?ci informacje: 1) o tym, ?e Wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w rozdziale V SIWZ. Zamawiaj?cy informuje, ?e w cz??ci IV JEDZ dopuszcza mo?liwo? wype?nienia tego dokumentu jedynie w sekcji (alfa) - "ogólne o?wiadczenie" i w zwi?zku z tym Wykonawca nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ; 2) o tym, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 uPzp; 3) o innych podmiotach na zasoby których powo?uje si w celu wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu; 4) cz??ci zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzy podwykonawcom; 5) o podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, je?li jest ju wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia. Szczegó?owe informacje nt. wype?niania JEDZ znajduj si na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców, o?wiadczenie - JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. O?wiadczenie - JEDZ ma potwierdza brak podstaw wykluczenia i spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu.
   6.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, sk?ada tak?e o?wiadczenie JEDZ dotycz?ce tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu.
   7.  W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolno?ciach innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 22a uPzp, Wykonawca sk?ada zobowi?zanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowi?zany jest udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamówienia oraz ocen czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dost?p do zasobów.
   8.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów (poni?ej wskazanych dokumentów nie nale?y sk?ada z ofert?): a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.; (w tym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp, z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si?: "Wykonawc?, je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o którym mowa w pkt 13"); b) za?wiadczenia w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; c) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; e) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; f) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). W przypadku, gdy Wykonawca (inny podmiot lub podwykonawca - je?eli dotyczy) prowadzi dzia?alno? gospodarcz w formie spó?ki cywilnej, ww. za?wiadczenia lub inne dokumenty w pkt a-f, winny dotyczy zarówno spó?ki cywilnej, jak i ka?dego z jej wspólników.W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców - konsorcjum, dokumenty wymienione w pkt a-f sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a uPzp, Zamawiaj?cy ??da przedstawienia powy?szych dokumentów dotycz?cych tych podmiotów.
   9.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8: 1) pkt 8a sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) pkt 8b i 8c sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. Dokument, o którym mowa w pkt
   9. 1 powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
   9. 2a powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 8, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy zgodne z ust?pem powy?ej). 10. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8a, sk?ada dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 1 w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy z?o?yli oferty w post?powaniu, zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej co inni Wykonawcy, którzy z?o?yli oferty w post?powaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc?, który z?o?y ofert w tym samym post?powaniu, nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. O?wiadczenie musi by z?o?one w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie, konsorcjum, o?wiadczenie sk?ada oddzielnie ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. 12. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail. Zamawiaj?cy zaleca, aby miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal s?u?y?y g?ównie do sk?adania/wycofywania i zmiany ofert. Wszelka pozosta?a korespondencja (pytania do tre?ci SIWZ, wezwania do wyja?nienia, uzupe?nie?, dokumenty, wyja?nienia, informacje sk?adane przez Wykonawc?) mo?e by przekazywana za pomoc poczty elektronicznej na podany w SIWZ adres e-mail. 13. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, aby z?o?y ofert?, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie na miniPortalu. 14. Szczegó?owy opis sposobu z?o?enia oferty, sposób komunikacji mi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawcami oraz inne przydatne informacje znajduj si w rozdziale VIII SIWZ oraz na stronach internetowych: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal https://epuap.gov.pl/wps/portal https://miniportal.uzp.gov.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 1A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa poni?ej / powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list Prezesa Urz?du, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   8.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   9.  Informacja o rodzajach informatycznych no?ników danych na potrzeby post?powania odwo?awczego. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z pó?n. zm.) w przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa?a si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w sposób okre?lony w dziale I, rozdziale 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy Zamawiaj?cy dopu?ci taki sposób komunikacji, dokumentacja post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?ników danych: - p?yta CD, - p?yta DVD, - no?nik USB, - dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta zapisana na jednym z wskazanych powy?ej informatycznych no?ników danych w sposób zapewniaj?cy odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur i metodyk nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umo?liwia identyfikacj poszczególnych dokumentów post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentów zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 1A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33124130 - Fournitures pour diagnostic 
33192500 - Éprouvettes 
38437110 - Embouts de pipettes