Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 31/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Implants orthopÈdiques

2023/S 58-171963  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/03/2023
S58
Pologne-Olsztyn: Implants orthopÈdiques

2023/S 058-171963

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 045-128782)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji z Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
NumÈro national d'identification: PL622
Adresse postale: Al.Wojska Polskiego 37
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL622 Olszty?ski
Code postal: 10-228
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Mikulewicz
Courriel: malgorzata.mikulewicz@poliklinika.net
TÈlÈphone: +48 895398218
Fax: +48 895398218
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa endoprotez onkologicznych

NumÈro de rÈfÈrence: ZPZ-08/02/23

II.1.2)
Code CPV principal
33183100 Implants orthopÈdiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa implantÛw ortopedycznych z podzia?em zamÛwienia na 4 cz??ci (pakiety): Cz??? nr 1 ñ Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne ko?czyny gÛrnej Cz??? nr 2 ñ Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne ko?czyny dolnej Cz??? nr 3 ñ Atrodeza stawu kolanowego Cz??? nr 4 ñ Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 2 do SWZ ñ formularz cenowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 045-128782

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy zastosuje w niniejszym post?powaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wyklucza si? wykonawcÛw, z zastrze?eniem art.110 ust. 2 Pzp, w przypadkach okre?lonych w art. 108 Pzp oraz art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   3.  W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, wykonawca sk?ada o?wiadczenie w formie JEDZ.
   4.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w post?powaniu, z?o?y na wezwanie, w wyznaczonym terminie podmiotowe ?rodki dowodowe: 1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp; 2) o?wiadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6; 3) o?wiadczenie wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w zakresie, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.5; 4) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie przes?anek okre?lonych w przepisach o przeciwdzia?aniu wspierania agresji FR na Ukrain?
   5.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa powy?ej, sk?ada dokumenty na zasadach okre?lonych w ß 4 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze? jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy pod wykonawcy. SzczegÛ?owa informacja w SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca przed?o?y? wraz z ofert? przedmiotowe ?rodki dowodowe: 1) o?wiadczenie, ?e oferowane produkty b?d?ce wyrobami medycznymi s? dopuszczone do obrotu i u?ytkowania na terenie RP oraz s? oznaczone znakiem CE 2) dokument opisowy (ulotka informacyjna, katalog) dotycz?cy zaoferowanych produktÛw. Je?eli Wykonawca nie z?o?y? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne,Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   8.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (...) w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ÑRODOî) informuje, ?e:-administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ z WMCO w Olsztynie -administrator wyznaczy? Inspektora Danych Osobowych, z ktÛrym mo?na si? kontaktowa? pod adresem e-mail: abi@poliklinika.net -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z przedmiotowym post?powaniem pn. "Dostawa endoprotez onkologicznych". -odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ÑUstawa Pzpî; -Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia; -obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp; (dalsza cz??? klauzuli RODO w SWZ)

abi@poliklinika.net
Lire:


   1.  Zamawiaj?cy zastosuje w niniejszym post?powaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wyklucza si? wykonawcÛw, z zastrze?eniem art.110 ust. 2 Pzp, w przypadkach okre?lonych w art. 108 Pzp oraz art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   3.  W celu wst?pnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania i spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, wykonawca sk?ada o?wiadczenie w formie JEDZ.
   4.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w post?powaniu, z?o?y na wezwanie, w wyznaczonym terminie podmiotowe ?rodki dowodowe: 1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp; 2) o?wiadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6; 3) o?wiadczenie wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w zakresie, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.5; 4) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania na podstawie przes?anek okre?lonych w przepisach o przeciwdzia?aniu wspierania agresji FR na Ukrain?
   5.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw, o ktÛrych mowa powy?ej, sk?ada dokumenty na zasadach okre?lonych w ß 4 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze? jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy pod wykonawcy. SzczegÛ?owa informacja w SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca przed?o?y? wraz z ofert? przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) Dokumenty potwierdzaj?ce, i? oferowane wyroby medyczne spe?niaj? wymagania zasadnicze okre?lone dla tego typu wyrobÛw ñ deklaracje zgodno?ci/certyfikaty zgodno?ci lub dokumenty pozwalaj?ce na odst?p-stwo od procedur oceny zgodno?ci, o ktÛrych mowa w art. 59 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dn. 05 kwietnia 2017r., w sprawie wyrobÛw medycznych (Ö) oraz w art. 29 ust.1 Ustawy z dn. 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r., poz.974). (Zamawiaj?cy wymaga oznakowania, ktÛrego Pakietu i pozycji dokument dotyczy). b) karty katalogowe producenta/inne materia?y informacyjne producenta (w j?zyku polskim) zawieraj?ce opis zaoferowanego asortymentu, potwierdzaj?cy spe?nienie przez zaoferowany asortyment wymaga? Zamawiaj?cego okre?lonych w Formularzu cenowym. (Zamawiaj?cy wymaga oznakowania, ktÛrego Pakietu i pozycji dokument dotyczy). c) W przypadku braku mo?liwo?ci potwierdzenia w za??czonych katalogach/innych materia?ach informacyjnych producenta, o ktÛrych mowa w pkt. b), ?e oferowane wyroby spe?niaj? wszystkie wymagania zamawiaj?cego, okre?lone w Formularzu cenowym ñ wykonawca do??czy o?wiadczenie o spe?nieniu wymaganych parametrÛw, ze wskazaniem nr Pakietu i pozycji, ktÛrej dotyczy. Je?eli Wykonawca nie z?o?y? przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s? niekompletne,Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc? do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   8.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (...) w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ÑRODOî) informuje, ?e:-administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SP ZOZ z WMCO w Olsztynie (dalsza cz??? klauzuli RODO w SWZ)

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa endoprotez onkologicznych 31/03/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33183100 - Implants orthopédiques 
33183200 - Prothèses orthopédiques