Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 09/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: ...lectricitÈ

2021/S 228-599577  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Olsztyn: ...lectricitÈ 2021/S 228-599577 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Specjalistyczny Szpital Dzieci?cy im. prof. dr Stanis?awa Popowskiego w Olsztynie Adresse postale: Zo?nierska 18a Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-561 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Wichowski Courriel: przetargi@wssd.olsztyn.pl TÈlÈphone: +48 895393472 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wssd.olsztyn.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.wssd.olsztyn.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://wssdOlsztyn/SkrytkaESP
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Energia elektryczna wraz us?ug dystrybucji na potrzeby WojewÛdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci?cego w Olsztynie NumÈro de rÈfÈrence: SZP-332-83PNU-2021
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. 1 Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w na rok 2022, obejmuj?ca sprzeda energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb WojewÛdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci?cego im. Prof. dr Stanis?awa Popowskiego w Olsztynie przy ul. ?o?nierskiej 18a. Szacunkowe zu?ycie w okresie obowi?zywania umowy wynosi 2 195 [MWh]
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
ul. ?o?nierska 18a 10-561 Olsztyn
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1 Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w na rok 2022, obejmuj?ca sprzeda energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb WojewÛdzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci?cego im. Prof. dr Stanis?awa Popowskiego w Olsztynie przy ul. ?o?nierskiej 18a. Szacunkowe zu?ycie w okresie obowi?zywania umowy wynosi 2 195 [MWh] Moc szacunkowa zamawiana na poszczegÛlne punkty poboru z wyszczegÛlnieniem na miesi?ce lp. miesi?c stacja S1 Stacja D1 kuchnia C21 1 stycze 240 200 60 2 luty 230 190 60 3 marzec 220 190 60 4 kwiecie 220 190 50 5 maj 200 200 50 6 czerwiec 240 270 40 7 lipiec 280 280 50 8 sierpie 220 230 40 9 wrzesie 220 230 50 10 pa?dziernik 220 190 60 11 listopad 230 200 65 12 grudzien 260 190 60
   1. 2 Miejscem dostarczenia energii elektrycznej s trzy punkty poboru energii elektrycznej zlokalizowane na obszarze ENERGA Operator SA zgodnie z Za??cznikiem nr 2 ñ WYKAZ PUNTK"W POBORU ENERGII.
   1. 3 Sprzeda energii elektrycznej odbywa si b?dzie za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej nale??cej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000 z p.zm.), zgodnie z obowi?zuj?cymi rozporz?dzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu cywilnego, zasadami okre?lonymi w koncesjach, postanowieniami SWZ oraz cen energii elektrycznej przedstawionej w ofercie oraz z cenami parametrÛw dystrybucyjnych zgodnymi z aktualn Taryf dystrybucji energii elektrycznej ENERGA Operator S.A., zatwierdzonych przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki z ktÛrym Wykonawca ma zawart umow na ?wiadczenie us?ug dystrybucyjnych na obszarach, na ktÛrych znajduje si miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
   1. 4 W zwi?zku z charakterem zamÛwienia nie mo?na okre?li dok?adnego zu?ycia energii elektrycznej obj?tej przedmiotem zamÛwienia. Zamawiaj?cy przedstawi w ust.
   1. 1 niniejszego rozdzia?u SWZ szacunkow ilo? zu?ycia energii elektrycznej i przewiduje, i rzeczywista ilo? zu?ycia energii elektrycznej mo?e ulec zmianie, tj. zwi?kszeniu, b?d zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Tym samym wskazane szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilo?ci.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, w zakresie w jakim zosta?y okre?lone przez zamawiaj?cego i dotycz?:
   1. 1 zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym ñ spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw, tj: 1) Wykonawca posiada aktualn na okres realizacji zamÛwienia koncesj na obrÛt energi elektryczn wydan przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki; 2) Wykonawca posiada (w przypadku wykonawcÛw nie b?d?cych w?a?cicielami sieci dystrybucyjnej) podpisan umow z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej lub posiada (w przypadku wykonawcÛw b?d?cych w?a?cicielem sieci dystrybucyjnej) aktualn koncesj na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegÛ?owych warunkÛw udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegÛ?owych warunkÛw udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Istotne postanowienia umowy zawiera dokumentacja post?powania - SWZ. W przypadku gdy umowa b?dzie zawierana wg wzoru umowy okre?lonego przez Wykonawc Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do renegocjacji jej tre?ci w trakcie jej realizacji w szczegÛlno?ci w zakresie terminu jej obowi?zywania, zmniejszenia lub zwi?kszenia zakresu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamÛwie publicznych itp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 09/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 09/12/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w obecno?ci wy??cznie cz?onkÛw komisji przetargowej. Zgodnie z Ustaw PZP Zamawiaj?cy nie przewiduje obecno?ci innych osÛb przy czynno?ci otwarcia ofert. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Komisja przetargowa Zamawiaj?cego
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
listopad 2022r
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej: Odwo?anie Skarga Odwo?anie Odwo?anie wnosi si na zasadach okre?lonych w art. 513-516 art. Ustawy pzp, w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia. Skarga Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du na zasadach okre?lonych w art. 579-580 ustawy. SzczegÛ?owe informacje w zakresie ?rodkÛw ochrony prawnej, znajduj si w ustawie Prawo zamÛwie publicznych w Dziale IX - ?rodki ochrony prawnej.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Olsztyn: ...lectricitÈType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 09/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité