Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Lits de camp

2021/S 110-289111  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Pologne-Olsztyn: Lits de camp 2021/S 110-289111 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury w Olsztynie Adresse postale: ul. Saperska 1 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-073 Pays: Pologne Courriel: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl Téléphone: +48 261321600 Fax: +48 261321689 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu polowego - ?ó?ka, sto?y, taborety - post?powanie nr 1/D Numéro de référence: 1/D
II.1.2) Code CPV principal 39522520 Lits de camp
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39121200 Tables 39113200 Canapés
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Olsztyn, Bia?ystok, Gi?ycko, W?gorzewo, Go?dap, Bemowo Piskie.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu polowego: - ?ó?ko polowe sk?adane metalowe (z materacem), w ilo?ci 480 szt., - stó polowy kwadratowy, sk?adany z metalow podstaw?, w ilo?ci 380 szt., - taboret polowy sk?adany z metalow podstaw?, w ilo?ci 1 630 szt. Szczegó?owo przedmiot zamówienia opisano w za??czniku nr 2 do SIWZ.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: - 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie, ul. Saperska 1, - 24 WOG Gi?ycko, SOI Gi?ycku - ul. Moniuszki 7, - 24 WOG Gi?ycko, SOI Go?dap - ul. Partyzantów 27, - 24 WOG Gi?ycko, SOI W?gorzewo - ul. gen. J. Bema 16, - 24 WOG Gi?ycko, SOI Bemowo Piskie - ul. K?trzy?skiego 1, - 25 WOG Bia?ystok - SOI w Bia?ymstoku - ul. Kawaleryjska 70.
   3.  Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 - maksimum 36 miesi?cy.
   4.  Okres r?kojmi: 24 miesi?ce - wg art. 568 § 1 K.C.
   5.  Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: - minimum 45 dni od dnia podpisania umowy, - maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 03/05/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 095-249159
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1/D Intitulé:
Dostawa sprz?tu polowego - ?ó?ka, sto?y, taborety - post?powanie nr 1/D
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Wielobran?owy Rafa Polek Adresse postale: ul. Na Wzgórzu 42c Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-327 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 317 910.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy: 1) wysoko? zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie; 2) zabezpieczenie mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci; 3) zabezpieczenie wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Olsztynie, przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem "zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy - post?powanie 1/D"; 4) zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci na konto Zamawiaj?cego NBP O. Olsztyn nr 39 1010 1397 0065 2313 9120 1000; 5) zwrot zabezpieczenia nast?pi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, na zasadach okre?lonych we wzorze umowy.
   2.  Oferta musi zawiera wg poni?szej kolejno?ci: 1) wype?niony arkusz ofertowy z za??cznika do SIWZ; 2) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej; 3) jednolity europejski dokument zamówienia - JEDZ - dotycz?cy Wykonawcy; 4) jednolity(-e) europejski(-e) dokument(-y) zamówienia - JEDZ - dotycz?cy(-e) podmiotu(-ów), na którego(-ych) zasoby Wykonawca powo?uje si?; 5) zobowi?zanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolno?ciach lub sytuacji tych podmiotów - je?eli dotyczy; 6) pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert sk?ada pe?nomocnik; 7) wadium - je?eli z?o?one w formie innej ni pieni??na.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy b?dzie stosowa procedur?, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
   5.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. O?wiadczenie nale?y z?o?y wg wzoru w za??czniku do SIWZ.
   6.  Wykonawca, który z?o?y ofert najkorzystniejsz?, pod rygorem stwierdzenia uchylania si od podpisania umowy, dostarczy najpó?niej w dniu podpisania umowy: a) dokument lub dokumenty potwierdzaj?ce prawo osób sk?adaj?cych podpis pod umow do wyst?powania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu sk?adania o?wiadczenia woli (pe?nomocnictwo, upowa?nienie, umowa spó?ki cywilnej, umowa konsorcjum); b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest przed podpisaniem umowy przedstawi w siedzibie Zamawiaj?cego po jednym egzemplarzu zamawianego sprz?tu w celu okre?lenia przez Zamawiaj?cego jego zgodno?ci z opisem przedmiotu zamówienia.
   8.  Zamawiaj?cy sporz?dzi klauzul informacyjn zwi?zan z procesem przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowi?c za??cznik nr 5 do SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy - ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Zamawiaj?cy uzna, i b?dzie móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?li zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?li zosta?y przekazane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a poniewa post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza równie na stronie internetowej Zamawiaj?cego, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 10. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. Zg?oszenie opozycji, jak i skutki dla jego zg?oszenia, zawarte s w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Odwo?uj?cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mog nast?pnie korzysta ze ?rodków ochrony prawnej wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 12. Do post?powania odwo?awczego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o s?dzie polubownym (arbitra?owym), je?eli ustawa nie stanowi inaczej. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 39522520 Lits de camp
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exécution:
Olsztyn, Bia?ystok, Gi?ycko, W?gorzewo, Go?dap, Bemowo Piskie.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu polowego: - ?ó?ko polowe sk?adane metalowe (z materacem), w ilo?ci 480 szt., - stó polowy kwadratowy, sk?adany z metalow podstaw?, w ilo?ci 380 szt., - taboret polowy sk?adany z metalow podstaw?, w ilo?ci 1 630 szt. Szczegó?owo przedmiot zamówienia opisano w za??czniku nr 2 do SIWZ.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: - 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie, ul. Saperska 1, - 24 WOG Gi?ycko, SOI Gi?ycku - ul. Moniuszki 7, - 24 WOG Gi?ycko, SOI Go?dap - ul. Partyzantów 27, - 24 WOG Gi?ycko, SOI W?gorzewo - ul. gen. J. Bema 16, - 24 WOG Gi?ycko, SOI Bemowo Piskie - ul. K?trzy?skiego 1, - 25 WOG Bia?ystok - SOI w Bia?ymstoku - ul. Kawaleryjska 70.
   3.  Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 - maksimum 36 miesi?cy.
   4.  Okres r?kojmi: 24 miesi?ce - wg art. 568 § 1 K.C.
   5.  Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: - minimum 45 dni od dnia podpisania umowy, - maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 14/05/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 317 910.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Wielobran?owy Rafa Polek Adresse postale: ul. Na Wzgórzu 42c Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-327 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Z powodu na nadzwyczajne okoliczno?ci - opó?nienia w dostawach w zwi?zku z pandemi COVID-19 - zmieniono termin realizacji umowy z dnia 3 maja 2021 r. na dzie 14 maja 2021 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Nadzwyczajne okoliczno?ci - opó?nienia w dostawach w zwi?zku z pandemi COVID-19.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 317 910.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 317 910.00 PLN Pologne-Olsztyn: Lits de campType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 09/06/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39113200 - Canapés 
39121200 - Tables 
39522520 - Lits de camp