Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Ordinateurs portables

2023/S 97-302924  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Olsztyn: Ordinateurs portables 2023/S 097-302924 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie Numéro national d'identification: REGON: 510884205 Adresse postale: ul. Oczapowskiego 2 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10 - 719 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Opalach Courriel: anna.opalach@uwm.edu.pl Téléphone: +48 895235239 Fax: +48 895233278 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uwm.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sukcesywna laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie. Numéro de référence: 171/2023/PN/DZP
II.1.2) Code CPV principal 30213100 Ordinateurs portables
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z podzia?em zamówienia na cz??ci: Cz??? 1: dostawa laptopa_1 Cz??? 2: dostawa laptopa_2 Cz??? 3: dostawa laptopa _3
   2.  Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów" - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cy jednocze?nie formularzem cenowym.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Laptopy_1 - 40 sztuk
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
jednostki organizacyjne UW-M
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie.
   2.  Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów" - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cy jednocze?nie formularzem cenowym.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Laptopy_2 - 40 sztuk
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
jednostki organizacyjne UW-M
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie.
   2.  Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów" - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cy jednocze?nie formularzem cenowym.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Laptopy_3 - 40 sztuk
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
jednostki organizacyjne UW-M
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprz?tu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie.
   2.  Szczegó?owe okre?lenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów" - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cy jednocze?nie formularzem cenowym.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy:
   1. 1. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 Ustawy Pzp. Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez Zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zamówienia.
   1. 2. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania w przypadku zaistnienia okoliczno?ci przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   1. 3. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576.
   2.  Do oferty Wykonawca do??cza aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych tj.:
   3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych:
   3. 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   3. 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne tytu?em ?rodka karnego - wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   3. 3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;
   3. 4. o?wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - za??cznik nr 4 do SWZ;
   3. 5. o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4-10 ustawy PZP zgodnie z za??cznikiem nr 5 do SWZ
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do tre?ci umowy, okre?lone zosta?y w Za??czniku nr 6 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zamian w umowie na zasadach okre?lonych w projekcie umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 19/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:30 Lieu:
Wykonawca sk?ada ofert? wraz z za??cznikami przez platform? (https://platformazakupowa.pl) w formie elektronicznej, tj. oferta wraz z jej za??cznikami powinna by? sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektroniczny https://platformazakupowa.pl Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje w siedzibie zamawiaj?cego poprzez klikni?cie przycisku odszyfruj oferty
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Do oferty nale?y do??czy? nast?puj?ce dokumenty:
   1. 1. wype?niony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ,
   1. 2. wype?niony i podpisany Formularz oferty sporz?dzony zgodnie z Za??cznikiem nr 2 do SWZ,
   1. 3. o?wiadczenie JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SWZ,
   1. 4. w przypadku podpisywania oferty lub po?wiadczania za zgodno?? z orygina?em kopii dokumentów przez osob? niewymienion? w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który sk?ada ofert? za po?rednictwem pe?nomocnika, powinien do??czy? do oferty dokument pe?nomocnictwa obejmuj?cy swym zakresem umocowanie do z?o?enia oferty lub do z?o?enia oferty i podpisania umowy,
   1. 5. w przypadku wykonawców ubiegaj?cych si? wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy s? zobowi?zani do ustanowienia pe?nomocnika. Dokument pe?nomocnictwa, z tre?ci którego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, nale?y za??czy? do oferty.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   3.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   4.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 Dostawa sukcesywna laptopów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie. 22/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables