01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Rectificatif
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Pesticides

2018/S 125-285090 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
03/07/2018 S125  - - Fournitures - Rectificatif - Procédure ouverte Pologne-Olsztyn: Pesticides 2018/S 125-285090 Rectificatif Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif Fournitures (Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 115-261461)
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Zak?ad Produkcyjno Us?ugowo Handlowy Lasów Pa?stwowych ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53 Olsztyn 10-307 Pologne Point(s) de contact: Ewa Wojdy?o Téléphone: +48 895327324 Courriel: ewa.wojdylo@olsztyn.lasy.gov.pl Fax: +48 895268817 Code NUTS: PL622 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Repelenty Numéro de référence: HP.270.3.2018
II.1.2) Code CPV principal 24451000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Cz?? I Wam Extra Pa (lub równowa?ny) - ?rodek o dzia?aniu odstraszaj?cym, w formie pasty (PA) gotowej do smarowania, przeznaczony do stosowania w le?nictwie w celu ochrony przed zgryzaniem przez jeleniowate. Zawarto? substancji czynnej: piasek kwarcowy (zwi?zek z grupy tlenków nieorganicznych) - 300 g/kg (30 %) W ilo?ci: 70 000 szt. x 5 kg tj. 350 000 kg Cz?? II Repentol 6 Pa (lub równowa?ny) - ?rodek o dzia?aniu odstraszaj?cym ssaki ro?lino?erne, w formie pasty do bezpo?redniego u?ycia. Zawarto? substancji czynnej: piasek kwarcowy (zwi?zek z grupy tlenków nieorganicznych) - 300 g/kg (30 %) W ilo?ci: 2 800 szt. x 7 kg i
   5. 216 szt. x 25 kg tj. 150 000 kg Cz?? III Trico (lub równowa?ny) - repelent w formie emulsji (olej w wodzie) przeznaczony do ochro-ny obszarów le?nych przed zgryzaniem przez zwierzyn ?own (sarny i jelenie) oraz spa?o-waniem przez jelenie i osmykiwaniem przez sarny, jak równie do ochrony winoro?li, soi i s?onecznika przed zgryzaniem przez zwierzyn
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2018
VI.6) Référence de l'avis original Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 115-261461
 
 
Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original Numéro de section: II.2.4
Lot nº: 3 Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia
 
 
Au lieu de:
Trico dzia?a jako repelent odstraszaj?cy zwierzyn ?own substancjami zapachowymi i smakowymi z do??czonym barwnikiem w celu oznakowania. Zawarto? substancji czynnej: t?uszcz owczy - 63,96 g/kg (640 %).
 
 
Lire:
Trico dzia?a jako repelent odstraszaj?cy zwierzyn ?own substancjami zapachowymi i smakowymi z do??czonym barwnikiem w celu oznakowania. Zawarto? substancji czynnej: t?uszcz owczy - 63,96 g/kg (6,40 %).
VII.2) Autres informations complémentaires:

 
 
C L A S S E    C P V
24451000 - Pesticides