Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Produits laitiers

2023/S 18-048989  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Olsztyn: Produits laitiers 2023/S 018-048989 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - 22 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Olsztynie Num╚ro national d'identification: 7393827791 Adresse postale: ul. Saperska 1 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-073 Pays: Pologne Point(s) de contact: A. Polonis Courriel: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261322815 Fax: +48 261322815 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/22wog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa - 22. Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Olsztynie
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐDostawy: produkty mleczarskieţ Num╚ro de r╚f╚rence: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.35.2022/A/217/2100/D/PN
II.1.2) Code CPV principal 15500000 Produits laitiers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? ĐDostawy: produkty mleczarskieţ zwane dalej ?rodkami spo?ywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizon█w), zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ (PDF), z podzia?am na 5 cz??ci, w og█lnej ilo?ci 60 658, w tym zam█wienie podstawowe 30 329.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 806 728.40 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Olsztyn
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Olsztyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Olsztyn" zwane dalej ?rodkami spo?ywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizon█w), zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ (PDF), w og█lnej ilo?ci 18 990, w tym zam█wienie podstawowe 9 495.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie ka?dej z cz??ci na jakie zosta?o podzielone niniejsze zam█wienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy w ust. 1 okre?li? podstawowy poziom zam█wienia, kt█ry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w kolumnie ŰIlo?? (Opcja)Ý. Zamawiaj?cy zastrzega, i? dostawy obj?te prawem opcji musz? by? realizowane na warunkach okre?lonych dla zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Lidzbark Warmi?ski.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Lidzbark Warmi?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Lidzbark Warmi?ski." zwane dalej ?rodkami spo?ywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizon█w), zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ (PDF), w og█lnych ilo?ciach 12 056, w tym zam█wienie podstawowe 6 028.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie ka?dej z cz??ci na jakie zosta?o podzielone niniejsze zam█wienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy w ust. 1 okre?li? podstawowy poziom zam█wienia, kt█ry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w kolumnie ŰIlo?? (Opcja)Ý. Zamawiaj?cy zastrzega, i? dostawy obj?te prawem opcji musz? by? realizowane na warunkach okre?lonych dla zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno."
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Lipowiec, powiat Szczytno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno." zwane dalej ?rodkami spo?ywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizon█w), zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ (PDF), w og█lnych ilo?ciach 4 828, w tym zam█wienie podstawowe 2 414 .
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie ka?dej z cz??ci na jakie zosta?o podzielone niniejsze zam█wienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy w ust. 1 okre?li? podstawowy poziom zam█wienia, kt█ry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w kolumnie ŰIlo?? (Opcja)Ý. Zamawiaj?cy zastrzega, i? dostawy obj?te prawem opcji musz? by? realizowane na warunkach okre?lonych dla zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Ciechan█w."
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Lieu principal d'ex╚cution:
Ciechan█w
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Ciechan█w." zwane dalej ?rodkami spo?ywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizon█w), zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ (PDF), w og█lnych ilo?ciach 12 004, w tym zam█wienie podstawowe 6 002.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie ka?dej z cz??ci na jakie zosta?o podzielone niniejsze zam█wienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy w ust. 1 okre?li? podstawowy poziom zam█wienia, kt█ry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w kolumnie ŰIlo?? (Opcja)Ý. Zamawiaj?cy zastrzega, i? dostawy obj?te prawem opcji musz? by? realizowane na warunkach okre?lonych dla zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Przasnysz."
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Lieu principal d'ex╚cution:
Przasnysz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Przasnysz." zwane dalej ?rodkami spo?ywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizon█w), zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w za??czniku nr 3 do SWZ (PDF), w og█lnych ilo?ciach 12 780, w tym zam█wienie podstawowe 6 390.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie? publicznych, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w zakresie ka?dej z cz??ci na jakie zosta?o podzielone niniejsze zam█wienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy stanowi?ce za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy w ust. 1 okre?li? podstawowy poziom zam█wienia, kt█ry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w kolumnie ŰIlo?? (Opcja)Ý. Zamawiaj?cy zastrzega, i? dostawy obj?te prawem opcji musz? by? realizowane na warunkach okre?lonych dla zam█wienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 201-571086
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Olsztyn
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SP"?DZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Num╚ro national d'identification: NIP: 7220002329 Ville: WYSOKIE MAZOWIECKIE Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 296 312.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Lidzbark Warmi?ski.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SP"?DZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Num╚ro national d'identification: NIP: 7220002329 Ville: WYSOKIE MAZOWIECKIE Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 171 981.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno."
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SP"?DZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Num╚ro national d'identification: NIP: 7220002329 Ville: WYSOKIE MAZOWIECKIE Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 71 256.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Ciechan█w."
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SP"?DZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Num╚ro national d'identification: NIP: 7220002329 Ville: WYSOKIE MAZOWIECKIE Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 136 020.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowo?ci (garnizonie) Przasnysz."
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SP"?DZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA Num╚ro national d'identification: NIP: 7220002329 Ville: WYSOKIE MAZOWIECKIE Code NUTS: PL84 Podlaskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 131 158.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. Zamawiaj?cy stosuje procedur? odwr█con?, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2. W zwi?zku z zastosowaniem procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert? O?wiadczenia o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
   3. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni O?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 w formie art. 125 ust. 2 ustawy Pzp ˝ Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ), wg wzoru, kt█ry zostanie przekazany Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona wraz z wezwaniem Zamawiaj?cego.
   4.  Na ofert? sk?ada si?:
   4. 1. wype?niony formularz ofertowy - wg wzoru (za?. nr 1do SWZ);
   4. 2 przedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w SWZ;
   4. 3. pe?nomocnictwo w przypadku gdy ofert? podpisuj? osoby, kt█rych upowa?nienie do reprezentacji nie wynika z dokument█w rejestrowych lub w przypadku ustanowienia pe?nomocnika Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia ˝˝ je?eli dotyczy.
   4. 4 inne dokumenty sk?adanych wraz z ofert? chyba, ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? w szczeg█lno?ci za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, w szczeg█lno?ci rejestr█w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji dzia?alno?ci podmiot█w realizuj?cych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 z p█?n. zm.), a Wykonawca wskaza? to wraz ze z?o?eniem oferty.
   5. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium i ZNWU.
   6.  Podstawy wykluczenia okre?lone zosta?y w rozdziale VIII SWZ.
   7.  Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych okre?lony zosta? w rozdziale X SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na pod-stawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi sie? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy pzp.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga. Skarg?? wnosi si?? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ Ustawy pzp. Termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto?? zam█wienia jest r█wna lub przekracza progi unijne Czynno?? zamawiaj?cego, je?eli informacja o niej zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej 10 dni Czynno?? zamawiaj?cego, je?eli informacja o niej zosta?a przekazana w spos█b inny ni? za pomoc? ?rodk█w komunikacji elektronicznej 15 dni Tre?? og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub tre?? dokument█w zam█wienia 10 dni Wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej odwo?anie wnosi si? w terminie liczonym 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/01/2023 ĐDostawy: produkty mleczarskieţ 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers