Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Produits pharmaceutiques

2022/S 56-146345  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Olsztyn: Produits pharmaceutiques 2022/S 056-146345 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie NumÈro national d'identification: REGON: 510884205 Adresse postale: ul. Oczapowskiego 2 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 10 - 719 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Opalach Courriel: anna.opalach@uwm.edu.pl TÈlÈphone: +48 895245239 Fax: +48 895233278 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uwm.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sukcesywna lekÛw weterynaryjnych dla ma?ych zwierz?t do Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie NumÈro de rÈfÈrence: 364/2021/PN/DZP
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia s? dostawy sukcesywne lekÛw weterynaryjnych dla ma?ych zwierz?t do Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
   2.  SzczegÛ?owe okre?lenie przedmiotu zamÛwienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamÛwienia/formularz cenowyî - Za??cznik nr 1 do SWZ, b?d?cym jednocze?nie formularzem cenowym.
   3.  Dostarczany przedmiot zamÛwienia b?dzie pochodzi? z bie??cej produkcji, b?dzie posiada? wszelkie wymagane prawem atesty i ?wiadectwa dopuszczaj?ce je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktÛre wykonawca zobowi?zany b?dzie przedstawi?, je?li wymagaj? tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub za??da tego zamawiaj?ca jednostka organizacyjna.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 692 889.31 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 769 474.71 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
II.2.4) Description des prestations:

   1. Podane w opisie przedmiotu zamÛwienia ilo?ci lekÛw weterynaryjnych s? odzwierciedleniem dokonywanych zakupÛw na bazie wcze?niej zawartych umÛw. Z uwagi na specyfik? niniejszego zamÛwienia publicznego tj.brak mo?liwo?ci przewidzenia zakresu ilo?ciowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty,zamawiaj?cy przyj?? ilo?ci orientacyjne. W toku realizacji przedmiotowej umowy, zamawiaj?cy, zastrzega sobie prawo do sk?adania zamÛwie? na wi?ksz? ilo?? ni? wyspecyfikowana przez zamawiaj?cego w poszczegÛlnych pozycjach w formularzu opis przedmiotu zamÛwienia/formularzu cenowym lub niezakupienia danej pozycji w ogÛle lecz o?wiadcza, i? dokona zakupu specyfikowanych lekÛw wg Za??cznika nr 1 w co najmniej 40%.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 241-634745
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGF Weterynaria Sp. z o.o. z siedzib? przy Adresse postale: ul. Zb?szy?skiej 3, Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL Polska Code postal: 91-342 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 728 937.92 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 692 889.31 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   3.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   4.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Olsztyn: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques