Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: ...quipement de contrÙle aux rayons X

2022/S 18-043182  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Olsztyn: ...quipement de contrÙle aux rayons X 2022/S 018-043182 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Adresse postale: al. Marsza?ka JÛzefa Pi?sudskiego 59A Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-950 Pays: Pologne Courriel: ias.olsztyn@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 895254100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Doposa?enie Oddzia?u Celnego w Korszach w stacjonarne urz?dzenie rentgenowskie do prze?wietlania wagonÛw kolejowych wraz z monta?em i instalacj? oraz budow? infrastruktury towarzysz?cej NumÈro de rÈfÈrence: 2801-ILZ.260.33.2021
II.1.2) Code CPV principal 38582000 ...quipement de contrÙle aux rayons X
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest doposa?enie Oddzia?u Celnego w Korszach w stacjonarne urz?dzenie rentgenowskie do prze?wietlania wagonÛw kolejowych wraz z monta?em i instalacj? oraz budow? infrastruktury towarzysz?cej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 555 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 48000000 Logiciels et systËmes d'information 71220000 Services de crÈation architecturale 79632000 Services de formation de personnel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
Dzia?ka geodezyjna nr 7 obr?b 0028 Kurk?awki, dz. nr 72/1, 64, 73,35, obr?b 0031 Micha?kowo.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje w szczegÛlno?ci: 1) opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: projektu budowlanego (PB) specyfikacj? techniczn? wykonania i odbioru robÛt budowlanych (STWiORB), przedmiar robÛt budowlanych, kosztorys inwestorski robÛt budowlanych i projektu wykonawczego (PW) na podstawie Programu Funkcjonalno- U?ytkowego stanowi?cego za??cznik Nr 2 do SWZ w 6 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF; 2) uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej w tym: zg?oszenie robÛt budowlanych lub uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budow?, (je?li jest wymagane) oraz wszystkich innych wymaganych przepisami prawa decyzji, pozwole?, uzgodnie?, zg?osze? niezb?dnych do rozpocz?cia robÛt i ich zako?czenia oraz rozpocz?cia u?ytkowania przedmiotu zamÛwienia; 3) pozyskanie materia?Ûw niezb?dnych do sporz?dzenia dokumentacji projektowej, w szczegÛlno?ci: mapy do celÛw projektowych w skali 1:500; 4) sporz?dzenie szczegÛ?owego opisu technologii procesu przeprowadzania kontroli wagonÛw za pomoc? urz?dzenia rentgenowskiego; 5) wykonanie robÛt budowlanych oraz dostaw z monta?em na postawie zatwierdzonej przez Zamawiaj?cego dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonego przez zamawiaj?cego opisu technologii procesu przeprowadzania wagonÛw w tym w szczegÛlno?ci: a) wykonanie dostawy i monta?u urz?dzenia rentgenowskiego do prze?wietlania wagonÛw kolejowych, b) wykonanie infrastruktury towarzysz?cej, w tym obiektÛw kontenerowych obs?ugi urz?dzenia i instalacji elektrycznych i teletechnicznych, c) wykonanie instalacji sieci komputerowej i systemu monitoringu wizyjnego, 6) szkolenie wskazanych pracownikÛw Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi urz?dzenia, 7) przekazanie dokumentacji technicznej urz?dzenia i wykonanych instalacji oraz sieci, w szczegÛlno?ci instrukcji obs?ugi w j?zyku polskim.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 90 Co t - Nom: Czas reakcji, diagnozy, naprawy urz?dzenia / PondÈration: 5 Co t - Nom: Czas na usuni?cie b??du krytycznego / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 162-426368
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Doposa?enie Oddzia?u Celnego w Korszach w stacjonarne urz?dzenie rentgenowskie do prze?wietlania wagonÛw kolejowych wraz z monta?em i instalacj? oraz budow? infrastruktury towarzysz?cej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MultiControl Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 521 358 32 35 Adresse postale: ul. Osma?ska 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-823 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 580 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 555 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   2. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust.
   2. 
   5. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
   7. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punkcie 3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Olsztyn: ...quipement de contrÙle aux rayons XType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38582000 - Équipement de contrôle aux rayons X 
45000000 - Travaux de construction 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
71220000 - Services de création architecturale 
79632000 - Services de formation de personnel