Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 29/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: RÈactifs de laboratoire

2021/S 199-519068  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Olsztyn: RÈactifs de laboratoire

2021/S 199-519068

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 176-456493)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie
NumÈro national d'identification: 001289340
Adresse postale: ul. Bydgoska 5
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL622 Olszty?ski
Code postal: 10-243
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
Courriel: t.gabryel@pan.olsztyn.pl
TÈlÈphone: +48 895393167
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pan.olsztyn.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa specjalistycznych odczynnikÛw (wzorcÛw) do bada na potrzeby ZCHiB w IRZiB PAN w Olsztynie II

NumÈro de rÈfÈrence: ZP-PN/D/2021/08/39

II.1.2)
Code CPV principal
33696500 RÈactifs de laboratoire

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynnikÛw (wzorcÛw) do prowadzonych bada naukowych dla Zak?adu Chemii i Biodynamiki ?ywno?ci dzia?aj?cego w Instytucie Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w formularzach ofertowych ñ za??cznikach nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy dopu?ci w post?powaniu sk?adanie ofert cz??ciowych (6 cz??ci). Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci.
   2. Wykonawca dostarcza odczynniki wraz z za??czonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzaj?ce zgodno? dostarczanych produktÛw z SWZ.
   3. Termin udzielonej gwarancji na produkty nie mo?e by krÛtszy ni 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licz?c od dnia jego dostawy.
   4. Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na okres 12 miesi?cy. Termin dostawy cz?stkowej maksymalnie do 35 dni od dnia z?o?enia zamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 176-456493

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/10/2021

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 29/10/2021

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire