Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 22/12/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: R╚actifs de laboratoire

2021/S 228-599548  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Olsztyn: R╚actifs de laboratoire 2021/S 228-599548 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie Num╚ro national d'identification: 001289340 Adresse postale: ul. Bydgoska 5 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-243 Pays: Pologne Point(s) de contact: Instytut Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn Courriel: s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 895393167 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pan.olsztyn.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa Jednostka Naukowa
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Badania naukowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa specjalistycznych odczynnik█w (wzorc█w) do bada na potrzeby ZCHiB w IRZiB PAN w Olsztynie (2) Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-PN/D/2021/08/35-2
II.1.2) Code CPV principal 33696500 R╚actifs de laboratoire
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynnik█w (wzorc█w) do prowadzonych bada naukowych dla Zak?adu Chemii i Biodynamiki ?ywno?ci dzia?aj?cego w Instytucie Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w formularzach ofertowych ˝ za??cznikach nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy dopu?ci w post?powaniu sk?adanie ofert cz??ciowych (2 cz??ci). Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 22 901.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Rozrodu Zwierz?t i Badan ?ywno?ci PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynnik█w (wzorc█w) do prowadzonych bada naukowych dla Zak?adu Chemii i Biodynamiki ?ywno?ci dzia?aj?cego w Instytucie Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w formularzach ofertowych ˝ za??cznikach nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy dopu?ci w post?powaniu sk?adanie ofert cz??ciowych (2 cz??ci). Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci.
   2.  Wykonawca dostarcza odczynniki wraz z za??czonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzaj?ce zgodno? dostarczanych produkt█w z SWZ.
   3.  Termin udzielonej gwarancji na produkty nie mo?e by kr█tszy ni 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licz?c od dnia jego dostawy, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodno?ci dostarczonego zam█wienia oraz spos█b zg?aszania reklamacji zgodny z zapisami w za??czniku nr 3 ˝ projektowanych postanowieniach umowy.
   4.  Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na okres 12 miesi?cy. Termin dostawy cz?stkowej b?dzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie: maksymalnie do 30 dni od dnia z?o?enia zam█wienia przez Zamawiaj?cego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofert z?o?y karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika potwierdzaj?ce, ?e zaoferowane produkty spe?niaj wszystkie wymogi Zamawiaj?cego wskazane w opisie przedmiotu zam█wienia.
   6.  Karty charakterystyki Wykonawca sk?ada wraz z ofert?. Dokumenty wykonawca sk?ada w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Je?eli orygina dokumentu, o kt█rych mowa powy?ej nie zosta sporz?dzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca mo?e sporz?dzi i przekaza elektroniczn kopi posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawc elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest r█wnoznaczne z po?wiadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodno? z orygina?em. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Je?eli Wykonawca nie z?o?y powy?szych przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub s one niekompletne, Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc w wyznaczonym terminie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 4 968.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Umowa nr 00031.DDD.6509.00050.2019.05 z 18.02.2021 r. na realizacj Operacji pn. ĐOpracowanie innowacyjnych przetwor█w owocowo-warzywnych zachowuj?cych optymalny i korzystny sk?ad substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzaj█w marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetw█rczejţ ze ?rodk█w Dzia?ania ĐWsp█?pracaţ obj?tego PROW na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria udzielenia zam█wienia: a) cena ˝ waga: 60; b) termin dostawy zam█wienia cz?stkowego ˝ waga: 20; c) termin gwarancji ˝ waga: 20. Szczeg█?owy opis oceny ofert zawiera rozdzia XV SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 R╚actifs chimiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'ex╚cution:
Instytut Rozrodu Zwierz?t i Badan ?ywno?ci PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynnik█w (wzorc█w) do prowadzonych bada naukowych dla Zak?adu Chemii i Biodynamiki ?ywno?ci dzia?aj?cego w Instytucie Rozrodu Zwierz?t i Bada ?ywno?ci PAN w Olsztynie. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia znajduje si w formularzach ofertowych ˝ za??cznikach nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy dopu?ci w post?powaniu sk?adanie ofert cz??ciowych (2 cz??ci). Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci.
   2.  Wykonawca dostarcza odczynniki wraz z za??czonymi kartami charakterystyki i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne potwierdzaj?ce zgodno? dostarczanych produkt█w z SWZ.
   3.  Termin udzielonej gwarancji na produkty nie mo?e by kr█tszy ni 75% terminu standardowo oferowanego przez producenta, licz?c od dnia jego dostawy, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodno?ci dostarczonego zam█wienia oraz spos█b zg?aszania reklamacji zgodny z zapisami w za??czniku nr 3 ˝ projektowanych postanowieniach umowy.
   4.  Umowa z Wykonawc zostanie zawarta na okres 12 miesi?cy. Termin dostawy cz?stkowej b?dzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie: maksymalnie do 30 dni od dnia z?o?enia zam█wienia przez Zamawiaj?cego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wraz z ofert z?o?y karty charakterystyki odczynnika i/lub specyfikacj jako?ciow zawieraj?c podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika potwierdzaj?ce, ?e zaoferowane produkty spe?niaj wszystkie wymogi Zamawiaj?cego wskazane w opisie przedmiotu zam█wienia.
   6.  Karty charakterystyki Wykonawca sk?ada wraz z ofert?. Dokumenty wykonawca sk?ada w oryginale (dokumenty elektroniczne) lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Je?eli orygina dokumentu, o kt█rych mowa powy?ej nie zosta sporz?dzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca mo?e sporz?dzi i przekaza elektroniczn kopi posiadanego dokumentu. W przypadku przekazywania przez wykonawc elektronicznej kopii dokumentu opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest r█wnoznaczne z po?wiadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodno? z orygina?em. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym nale?y z?o?y wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   7.  Je?eli Wykonawca nie z?o?y powy?szych przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub s one niekompletne, Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc w wyznaczonym terminie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 17 933.00 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Umowa nr 00031.DDD.6509.00050.2019.05 z 18.02.2021 r. na realizacj Operacji pn. ĐOpracowanie innowacyjnych przetwor█w owocowo-warzywnych zachowuj?cych optymalny i korzystny sk?ad substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzaj█w marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetw█rczejţ ze ?rodk█w Dzia?ania ĐWsp█?pracaţ obj?tego PROW na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations compl╚mentaires Kryteria udzielenia zam█wienia: a) cena ˝ waga: 60; b) termin dostawy zam█wienia cz?stkowego ˝ waga: 20; c) termin gwarancji ˝ waga: 20. Szczeg█?owy opis oceny ofert zawiera rozdzia XV SWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy zobowi?zuje si dokona zap?aty nale?no?ci za dostarczony przedmiot zam█wienia, w terminie do 30 dni od daty z?o?enia zamawiaj?cemu orygina?u prawid?owo wystawionej faktury VAT, dostarczonej do siedziby zamawiaj?cego lub na platform elektronicznego fakturowania.
   2.  Projektowane postanowienia umowy zawiera za??cznik nr 3 do SWZ. W ▀ 9 wpisano, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, mo?liwo? dokonania zmian zawartej umowy bez przeprowadzania nowego post?powania w sprawie zam█wienia publicznego.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek na realizacj zam█wienia.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenie zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 22/12/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 3 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 22/12/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce ĐDeszyfrowanieţ na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert jest niejawne.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert oraz kwalifikacji podmiotowej wykonawc█w na podstawie art. 139 ustawy Pzp.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania z powodu jednej z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, kt█re wyst?pi?y w odpowiednim okresie okre?lonym w art. 111 ustawy Pzp (z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp).
   3.  Do przygotowania oferty zaleca si wykorzystanie formularza ofertowego, kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 1 do SWZ. Ofert sk?ada si pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   4.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym terminie nast?puj?cych o?wiadcze oraz podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ. Powy?sze o?wiadczenie musi potwierdza niepodleganie wykluczeniu i spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu na dzie sk?adania ofert. 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 oraz 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, 3) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert lub ofert cz??ciow?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, 4) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Dokumenty oraz o?wiadczenia z ppkt 2-4 musz by aktualne na dzie ich z?o?enia. Termin wyznaczony na ich z?o?enie nie b?dzie kr█tszy ni 10 dni. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce sk?adania powy?szych dokument█w zawieraj rozdz. VIIa i VIII SWZ.
   5.  Zasady sk?adania dokument█w przez Wykonawc█w maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera rozdz. VIIa pkt 5 SWZ.
   6.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail.
   7.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, aby z?o?y ofert?, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu.
   8.  Szczeg█?owy opis sposobu z?o?enia oferty, spos█b komunikacji mi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawcami oraz inne przydatne informacje znajduj si w rozdziale VIII SIWZ oraz na stronach internetowych: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal https://epuap.gov.pl/wps/portal https://miniportal.uzp.gov.pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 1A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wnosi si?: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. a.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej,
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   8.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 1A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
19/11/2021 Pologne-Olsztyn: R╚actifs de laboratoireType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 22/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - RÚactifs chimiques 
33696500 - RÚactifs de laboratoire