Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2022/S 227-652210  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Olsztyn: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2022/S 227-652210 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spo?eczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN ñ PÛ?noc Sp. z o.o.
Adresse postale: D?browszczakÛw 21 lok. 430 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 10-542 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Ciesielska - Jasi?ska Courriel: pzpkancelaria@gmail.com TÈlÈphone: +48 721023779 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://simkznpolnoc.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie NumÈro de rÈfÈrence: SIMKZN/NzO.153.2/2022/1
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur? techniczn?, zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie na dzia?kach nr: 910/1, 619/3 obr?b 6 m. K?trzyn, powiat k?trzy?ski, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskieî zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia, okre?lonym w za??czniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymaga? (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego, ktÛra stanowi za??cznik nr 2a do niniejszego OPiW zamieszczonego na platformie przetargowej zamawi?cego
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de crÈation architecturale 71314000 ...nergie et services connexes 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo warmi?sko mazurskie, powiat k?trzy?ski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur? techniczn?, zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie na dzia?kach nr: 910/1, 619/3 obr?b 6 m. K?trzyn, powiat k?trzy?ski, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskieî zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia, okre?lonym w za??czniku nr 2 do Opisu 21/10/2022S204 https://ted.europa.eu/TED 2 / 6 Dz.U./S S204 21/10/2022 580885-2022-PL 3 / 6 Potrzeb i Wymaga? (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego, ktÛra stanowi za??cznik nr 2a do niniejszego OPiW.
   2.  Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce potrzeby i cechy charakterystyczne us?ugi, stanowi?ce przedmiot zamÛwienia: W ramach przedmiotu zamÛwienia nale?y wykona?: Kompletn? dokumentacj? projektow?. Pe?nienie funkcji nadzoru autorskiego. Opis potrzeb zamawiaj?cego i cechy charakterystyczne us?ugi, stanowi?ce przedmiot zamÛwienia zawiera rÛwnie? za??cznik nr 2 do OPiW, koncepcja architektoniczna stanowi?ca za??cznik nr 2a oraz za?o?enia programowe SBC, stanowi?ce za??cznik nr 2b.
   3.  Negocjacjom nie podlega zakres opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, ktÛra musi by? opracowana na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego, jako g?Ûwnego za??cznika Opisu przedmiotu zamÛwienia oraz pe?nienie funkcji nadzoru autorskiego. Zamawiaj?cy wymaga rÛwnie? opracowania dokumentacji projektowej uwzgl?dniaj?cej podzia? na etapy: Etap I - Budynek nr 1 oraz Etap II - Budynek nr 2, wraz z przynale?n? cz??ci? gara?y podziemnych i niezb?dn? infrastruktur? techniczn? oraz zagospodarowaniem terenu.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje podzia?u negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom przez zastosowanie kryteriÛw oceny ofert. https://ted.europa.eu/TED
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcenie terminu wykonania Etapu I / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 204-580885
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie ZamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie ZamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71314000 - Énergie et services connexes