Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2022/S 227-652239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Olsztyn: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2022/S 227-652239 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spo?eczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN ñ PÛ?noc Sp. z o.o.
Adresse postale: D?browszczakÛw 21 lok. 430 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 10-542 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Ciesielska - Jasi?ska Courriel: pzpkancelaria@gmail.com TÈlÈphone: +48 721023779 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://simkznpolnoc.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie. NumÈro de rÈfÈrence: SIMKZN/NzO.153.2/2022/2
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur? techniczn?, zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie na dzia?kach nr: 910/1, 619/3 obr?b 6 m. K?trzyn, powiat k?trzy?ski, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskieî zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia, okre?lonym w za??czniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymaga? (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego, ktÛra stanowi za??cznik nr 2a do niniejszego OPiW zamieszczonego na platformie przetargowej zamawi?cego.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71220000 Services de crÈation architecturale 71314000 ...nergie et services connexes 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
wojewÛdztwo warmi?sko mazurskie, powiat k?trzy?ski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur? techniczn?, zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie na dzia?kach nr: 910/1, 619/3 obr?b 6 m. K?trzyn, powiat k?trzy?ski, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskieî zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia, okre?lonym w za??czniku nr 2 do Opisu Potrzeb i Wymaga? (OPiW) oraz koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego, ktÛra stanowi za??cznik nr 2a do niniejszego OPiW.
   2.  Zamawiaj?cy okre?la nast?puj?ce potrzeby i cechy charakterystyczne us?ugi, stanowi?ce przedmiot zamÛwienia: W ramach przedmiotu zamÛwienia nale?y wykona?: Kompletn? dokumentacj? projektow?. Pe?nienie funkcji nadzoru autorskiego. Opis potrzeb zamawiaj?cego i cechy charakterystyczne us?ugi, stanowi?ce przedmiot zamÛwienia zawiera rÛwnie? za??cznik nr 2 do OPiW, koncepcja architektoniczna stanowi?ca za??cznik nr 2a oraz za?o?enia programowe SBC, stanowi?ce za??cznik nr 2b.
   3.  Negocjacjom nie podlega zakres opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, ktÛra musi by? opracowana na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiaj?cego, jako g?Ûwnego za??cznika Opisu przedmiotu zamÛwienia oraz pe?nienie funkcji nadzoru autorskiego. Zamawiaj?cy wymaga rÛwnie? opracowania dokumentacji projektowej uwzgl?dniaj?cej podzia? na etapy: Etap I - Budynek nr 1 oraz Etap II - Budynek nr 2, wraz z przynale?n? cz??ci? gara?y podziemnych i niezb?dn? infrastruktur? techniczn? oraz zagospodarowaniem terenu.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje podzia?u negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom przez zastosowanie kryteriÛw oceny ofert.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcenie terminu wykonania Etapu I / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 7 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego posiadania uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego okre?lonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy w zakresie posiadania zdolno?ci technicznej i zawodowej uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e: w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona? co najmniej 3 us?ugi, ka?da polegaj?ca na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni u?ytkowej mieszka? nie mniejszej ni? 900 m2. Ka?da z dokumentacji winna by? wykonana nale?ycie, zako?czona i rozliczona z Zamawiaj?cym, co Wykonawca jest w stanie potwierdzi? referencjami b?d? innym dokumentem.
   2. Ponadto Wykonawca wyka?e, ?e: a) dysponuje min. 1 osob?, ktÛra b?dzie bra?a udzia? w realizacji zamÛwienia posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze? w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamÛwienia lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia w tej specjalno?ci, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane; b) dysponuje min. 1 osob?, ktÛra b?dzie bra?a udzia? w realizacji zamÛwienia posiadaj?ca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze? w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamÛwienia lub odpowiadaj?ce im rÛwnowa?ne uprawnienia w tej specjalno?ci, ktÛre zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane; c) dysponuje min. 1 osob?, ktÛra b?dzie bra?a udzia? w realizacji zamÛwienia posiadajaca uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych bez ogranicze? w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamÛwienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane; d) dysponuje min. 1 osob?, ktÛra b?dzie bra?a udzia? w realizacji zamÛwienia posiadaj?ca uprawnienia do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze? w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotu zamÛwienia zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki umowy podlegaj? prawu polskiemu.
   2.  ZamÛwienie udzielane jest w procedurze negocjacji z og?oszeniem zgodnie z ustaw? Pzp.
   3.  SzczegÛ?owe wst?pne zapisy umowne zak?ada za??czony do OPiW projekt umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.5) Informations sur la nÈgociation
Le pouvoir adjudicateur se rÈserve le droit d'attribuer le marchÈ sur la base des offres initiales sans mener de nÈgociations
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/12/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs Date: 22/12/2022
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z og?oszeniem, zgodnie z art. 153 pkt. 2) ustawy Pzp
   2.  Pe?na nazwa zadania to: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego na podstawie koncepcji architektonicznej Zamawiajacego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezb?dn? infrastruktur? techniczn?, zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie na dzia?kach nr: 910/1, 619/3 obr?b 6 m. K?trzyn, powiat k?trzy?ski, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskieî.
   3.  O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz oraz na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga wraz ze z?o?eniem wniosku o dopuszczenie do udzia?u w postepowaniu ?rodkÛw podmiotowych wymienionych w rozdziale XI Opisu Potrzeb i Wymaga? zamieszczonych na platformie przetargowej.
   5.  Wszystkie dokumenty przedk?adane przez WykonawcÛw winny by? opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta? w post?powaniu o udzielenie ZamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie ZamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie Ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ÑBudowa zespo?u dwÛch budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Ja?minowej w K?trzynie. 19/12/2022 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71314000 - Énergie et services connexes