Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services d'arpentage

2020/S 147-361747  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Olsztyn: Services d'arpentage 2020/S 147-361747 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Warmi?sko-Mazurskie ñ Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Olsztynie Adresse postale: ul. Pstrowskiego 28 b Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anita Dzienis-Kozi?ska Courriel: anita.kozinska@zdw.olsztyn.pl TÈlÈphone: +48 895261964 Fax: +48 895399876 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zdw.olsztyn.pl Adresse du profil díacheteur: www.zdw.olsztyn.pl www.zdw.olsztyn.pl www.zdw.olsztyn.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wyznaczenie i utrwalenie (stabilizacja) nowych punktÛw granicznych powsta?ych w wyniku podzia?Ûw zatw. ostateczn decyzj Woj. Warm.-Maz. o zezw. na realizacj inwestycji drogowej w podziale na 2 zad. NumÈro de rÈfÈrence: ZDW/NZP.IRI/PN-1/3220/31/2020
II.1.2) Code CPV principal 71355000 Services d'arpentage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: wyznaczenie i utrwalenie (stabilizacja) nowych punktÛw granicznych powsta?ych w wyniku podzia?Ûw zatwierdzonych ostateczn decyzj Wojewody Warmi?sko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej w podziale na 2 zadania. Podzia realizacji przedmiotu zamÛwienia na zadania nie stanowi podzia?u zamÛwienia na cz??ci, a wykonawcy przyst?puj?c do udzia?u w post?powaniu i sk?adaj?c ofert s zobowi?zani z?o?y j na dwa zadania ??cznie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 287 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
Droga wojewÛdzka nr 512 odc. GÛrowo I?aweckie ñ Bartoszyce oraz odc. Pieni??no ñ GÛrowo I?aweckie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: wyznaczenie i utrwalenie (stabilizacja) nowych punktÛw granicznych powsta?ych w wyniku podzia?Ûw zatwierdzonych ostateczn decyzj Wojewody Warmi?sko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej w podziale na 2 zadania: a) Zadanie nr 1 do decyzji nr 31/18 z dnia 24.8.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.19.2018, dla zadania Rozbudowa drogi wojewÛdzkiej nr 512 na odcinku Pieni??no ñ Bartoszyce dla cz??ci pod nazw?: Rozbudowa drogi wojewÛdzkiej nr 512 na odcinku GÛrowo I?aweckie ñ Bartoszyce od km 27+162,25 do km 48+616,32, zmienion decyzj Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.6.2019 znak: DLI-II.4621.43.2018.PMJ.13, zmienionej decyzj nr 21/19 z 20.12.2019, znak: IGR-II.7820.1.26.2019; b) Zadanie nr 2 do decyzji nr 32/2018 z 24.8.2018, znak: IGR-II.7820.1.21.2018, dla zadania Rozbudowa drogi wojewÛdzkiej nr 512 na odcinku Pieni??no ñ Bartoszyce dla cz??ci pod nazw?: Rozbudowa drogi wojewÛdzkiej nr 512 na odcinku Pieni??no ñ GÛrowo I?aweckie od km 0+000 do km 26+428,73, zmienion decyzj Ministra FinansÛw, Inwestycji i Rozwoju z 30.9.2019, znak: DLI-II.4621.45.2018.IS.8. Podzia realizacji przedmiotu zamÛwienia na zadania nie stanowi podzia?u zamÛwienia na cz??ci, a Wykonawcy przyst?puj?c do udzia?u w post?powaniu i sk?adaj?c ofert s zobowi?zani z?o?y j na dwa zadania ??cznie.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wykonania zamÛwienia / PondÈration: 40.00 Prix - PondÈration: 60.00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 053-126383
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: (Lider konsorcjum) ñ Geopard Us?ugi Geodezyjne, mgr in?. Micha Parda Adresse postale: ul. Polna 8 Ville: Jeg?ownik Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 82-335 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 501611292
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: (Partner konsorcjum) ñ GeoArc, mgr in?. Zbigniew Dobies, Us?ugi Geodezyjne i Kartograficzne Adresse postale: ul. FlisakÛw 5 Ville: Elbl?g Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 82-300 Pays: Pologne Courriel: geoarc@wp.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 287 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 205 343.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby dwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt
   5.  Odwo?anie
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagania formalne odwo?ania, sposÛb wnoszenia w formie elektronicznej a tak?e post?powanie z wniesionym odwo?aniem okre?la szczegÛ?owo Rozporz?dzenie Prezesa Rady MinistrÛw w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a (Dz.U. 2018.1092 z dnia
   7. 6.2018).
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt.
   5.  i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. Skarga do s?du
   1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W pkt 20 SIWZ zawarto szczegÛ?owe pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71355000 - Services d'arpentage