Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services de conception technique

2022/S 226-650104  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Olsztyn: Services de conception technique 2022/S 226-650104 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie Adresse postale: Al. Warszawska 89 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-083 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Lubieniecka Courriel: klubieniecka@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 895212882 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ca?oroczne utrzymanie dróg krajowych zarz?dzanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie w podziale na 3 cz??ci Numéro de référence: O/OL.D-3.2421.35.2022
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ca?oroczne utrzymanie dróg krajowych zarz?dzanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie w podziale na 3 cz??ci: Cz??? nr 1 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 1, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Nowa Wie?, nazywana równie? zadaniem nr
   1.  Cz??? nr 2 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 2, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Orzysz, nazywana równie? zadaniem nr
   2.  Cz??? nr 3 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 3, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Sedranki, nazywana równie? zadaniem nr
   3. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 85 217 245.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 1 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 1, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Nowa Wie? E?cka
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL623 E?cki Lieu principal d'exécution:
Drogi administrowane przez Rejon w E?ku OD Nowa Wie? E?cka obj?te przedmiotem zamówienia to: Droga S61 Droga nr 16D Droga nr 65 Droga nr 16
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Cz??? nr 1 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 1, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Nowa Wie? E?cka, nazywana równie? zadaniem nr
   1.  Drogi administrowane przez Rejon w E?ku OD Nowa Wie? E?cka obj?te przedmiotem zamówienia to
:
Droga S61 od km 106+285 do km 159+160; Droga nr 16D od km 0+000 do km 3+900; Droga nr 65 od km 76+428 do km 89+792; Droga nr 16 od km 310+239 do km 323+234.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? obj?tych przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowi?zany osobi?cie wykona? zastrze?one przez Zamawiaj?cego, zgodnie z art. 121 ustawy Pzp, kluczowe zadania okre?lone w Grupie Robót nr 11 - Zarz?dzanie Kontraktem, tj. czynno?ci wykonywane przez nast?puj?cych cz?onków Zespo?u ds. Utrzymania Dróg: - Kierownik ds. Utrzymania Dróg; - Z-ca Kierownika ds. Utrzymania Dróg.
   3.  TERMIN REALIZACJI US?UGI: Zamawiaj?cy wymaga, aby zamówienie by?o realizowane: 1) Cz??? nr 1 - od 01.10.2022 r. do 30.09.2026 r., z zastrze?eniem pkt
   2.  Je?eli zawarcie Umowy nast?pi po datach wskazanych powy?ej, wykonanie przedmiotu Umowy rozpocznie si? od dnia jej zawarcia. Szczegó?owe terminy rozpocz?cia prac, w ka?dej grupie zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 14 do Umowy. Terminy wskazane w Za??czniku nr 14 do Umowy mog? ulec zmianie. O zmianie terminu wskazanego w Za??czniku nr 14, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? z 7 dniowym wyprzedzeniem. 2) Umowa wygasa, je?eli przed up?ywem terminu zako?czenia Umowy, kwota pozosta?a do realizacji zamówienia jest niewystarczaj?ca do realizacji prac obj?tych niniejsz? Umow?. Przy czym ww. kwota b?dzie uwzgl?dnia? kwot? ewentualnej waloryzacji.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Emisja spalin / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje zawodowe personelu / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 460 000 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zaliczki w wysoko?ci 5% warto?ci umowy brutto i wówczas b?dzie ??da? wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 2 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 2, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Orzysz
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL623 E?cki Lieu principal d'exécution:
Drogi administrowane przez Rejon w E?ku OD Orzysz obj?te przedmiotem zamówienia to: Droga nr 16 Droga nr 63
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 2 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 2, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Orzysz, nazywana równie? zadaniem nr
   2.  Drogi administrowane przez Rejon w E?ku OD Orzysz obj?te przedmiotem zamówienia to
:
Droga nr 16 od km 261+730 do km 290+776; Droga nr 63 od km 69+252 do 92+693.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? obj?tych przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowi?zany osobi?cie wykona? zastrze?one przez Zamawiaj?cego, zgodnie z art. 121 ustawy Pzp, kluczowe zadania okre?lone w Grupie Robót nr 11 - Zarz?dzanie Kontraktem, tj. czynno?ci wykonywane przez nast?puj?cych cz?onków Zespo?u ds. Utrzymania Dróg: - Kierownik ds. Utrzymania Dróg; - Z-ca Kierownika ds. Utrzymania Dróg.
   3.  TERMIN REALIZACJI US?UGI: Zamawiaj?cy wymaga, aby zamówienie by?o realizowane: 1) Cz??? nr 2 - od 01.01.2023 r. do 30.09.2026 r., z zastrze?eniem pkt
   2.  Je?eli zawarcie Umowy nast?pi po datach wskazanych powy?ej, wykonanie przedmiotu Umowy rozpocznie si? od dnia jej zawarcia. Szczegó?owe terminy rozpocz?cia prac, w ka?dej grupie zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 14 do Umowy. Terminy wskazane w Za??czniku nr 14 do Umowy mog? ulec zmianie. O zmianie terminu wskazanego w Za??czniku nr 14, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? z 7 dniowym wyprzedzeniem. 2) Umowa wygasa, je?eli przed up?ywem terminu zako?czenia Umowy, kwota pozosta?a do realizacji zamówienia jest niewystarczaj?ca do realizacji prac obj?tych niniejsz? Umow?. Przy czym ww. kwota b?dzie uwzgl?dnia? kwot? ewentualnej waloryzacji.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Emisja spalin / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje zawodowe personelu / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 150 000 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zaliczki w wysoko?ci 5% warto?ci umowy brutto i wówczas b?dzie ??da? wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 3 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 3, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Sedranki
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL623 E?cki Lieu principal d'exécution:
Drogi administrowane przez Rejon w E?ku OD Sedranki obj?te przedmiotem zamówienia to: Droga nr 65
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 3 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 3, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Sedranki, nazywana równie? zadaniem nr
   3.  Drogi administrowane przez Rejon w E?ku OD Sedranki obj?te przedmiotem zamówienia to
:
Droga nr 65 od km 0+590 do km 2+255; Droga nr 65b od km 0+000 do km 5+622; Droga nr 65 od km 5+578 do km 35+100 ; Droga nr 65c od km 0+000 do km 7+645; Droga nr 65 od km 43+289 do km 65+951.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? obj?tych przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowi?zany osobi?cie wykona? zastrze?one przez Zamawiaj?cego, zgodnie z art. 121 ustawy Pzp, kluczowe zadania okre?lone w Grupie Robót nr 11 - Zarz?dzanie Kontraktem, tj. czynno?ci wykonywane przez nast?puj?cych cz?onków Zespo?u ds. Utrzymania Dróg: - Kierownik ds. Utrzymania Dróg; - Z-ca Kierownika ds. Utrzymania Dróg.
   3.  TERMIN REALIZACJI US?UGI: Zamawiaj?cy wymaga, aby zamówienie by?o realizowane: 1) Cz??? nr 3 - od 01.01.2023 r. do 30.09.2026 r., z zastrze?eniem pkt
   2.  Je?eli zawarcie Umowy nast?pi po datach wskazanych powy?ej, wykonanie przedmiotu Umowy rozpocznie si? od dnia jej zawarcia. Szczegó?owe terminy rozpocz?cia prac, w ka?dej grupie zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 14 do Umowy. Terminy wskazane w Za??czniku nr 14 do Umowy mog? ulec zmianie. O zmianie terminu wskazanego w Za??czniku nr 14, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? z 7 dniowym wyprzedzeniem. 2) Umowa wygasa, je?eli przed up?ywem terminu zako?czenia Umowy, kwota pozosta?a do realizacji zamówienia jest niewystarczaj?ca do realizacji prac obj?tych niniejsz? Umow?. Przy czym ww. kwota b?dzie uwzgl?dnia? kwot? ewentualnej waloryzacji.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Emisja spalin / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Kwalifikacje zawodowe personelu / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 240 000 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zaliczki w wysoko?ci 5% warto?ci umowy brutto i wówczas b?dzie ??da? wniesienia zabezpieczenia zaliczki.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 104-291699
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? nr 1 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 1, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Nowa Wie? E?cka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZABERD Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bystrzycka 24 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 54-215 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 511 761.48 PLN Valeur totale du marché/du lot: 44 505 116.70 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
GP Nr 1 Nawierzchnia GP Nr 2 Pobocza i pasy rozdzia?u GP Nr 3 Korpus drogi GP Nr 4 Odwodnienie GP Nr 5 Chodniki, ?cie?ki rowerowe GP Nr 6 Oznakowanie GP Nr 7 Urz?dzenia BRD GP Nr 8 Estetyka GP Nr 9 Urz?dzenia wspomagaj?ce GP Nr 10 a,b,c Zimowe utrzymanie dróg GP Nr 12 Czysto?? na obiektach in?ynierskich GP Nr 11 Zarz?dzanie kontraktem, za wyj?tkiem zakresu wskazanego w pkt
   6. 5. IDW
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? nr 2 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 2, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Orzysz
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Cz??? nr 3 - obejmuj?ca ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie dróg krajowych w zakresie cz??ci nr 3, obejmuj?cej utrzymanie dróg krajowych Rejonu w E?ku OD Sedranki
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Uniewa?nienie Zadania nr 2: Uzasadnienie prawne: Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 31 519 634,14 z? brutto i przewy?sza kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, tj. kwot? 17 924 489,67 z? brutto. Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia za?o?onej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Podstawa prawna: art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych.
   2.  Uniewa?nienie Zadania nr 3: Uzasadnienie prawne: Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 40 591 592,81 z? brutto i przewy?sza kwot?, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, tj. kwot? 29 683 256,02 z? brutto. Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia za?o?onej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Podstawa prawna: art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Ca?oroczne utrzymanie dróg krajowych zarz?dzanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie w podziale na 3 cz??ci 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 
90620000 - Services de déneigement