Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de conception technique

2020/S 147-361891  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Olsztyn: Services de conception technique 2020/S 147-361891 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury w Olsztynie Adresse postale: ul. Saperska 1 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-073 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sebastian Michalik Courriel: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261321600 Fax: +48 261321689 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.rziolsztyn.wp.mil.pl www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z cz??ci kosztorysow dla: budowa hali remontowej wraz z infrastruktur towarzysz?c w ?om?y ñ post?powanie nr 95/U NumÈro de rÈfÈrence: 95/U
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exÈcution:
Teren zamkni?ty kompleksu wojskowego ?om?a. Teren administrowany przez 25 WOG Bia?ystok.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z cz??ci kosztorysow dla: budowa hali remontowej wraz z infrastruktur towarzysz?c w ?om?y. W ramach us?ugi nale?y wykona program inwestycji i dokumentacj projektowo-kosztorysow w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budow?; dokumentacja techniczna powinna zawiera?: aktualizacj mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu zamkni?tego o klauzuli Ñzastrze?oneî, projekt zagospodarowania terenu dla terenu otwartego w razie potrzeb, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obr?bie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), wytyczne do opracowania instrukcji bezpiecze?stwa po?arowego dla budowanego obiektu, projekt aran?acji technologicznej wraz z wyposa?eniem i kartami katalogowymi, projekt organizacji ruchu w obr?bie budowanego obiektu, wytyczne do opracowania instrukcji obs?ugi sprz?tu i wyposa?enia, na ktÛre wymagana jest instrukcja obs?ugi, inwentaryzacj stanu istniej?cego terenu, przy??czy i sieci w obr?bie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celÛw projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przy??czy, operat wodnoprawny wraz z decyzj na odprowadzenie wÛd opadowych z budynku i z terenu projektowanej inwestycji w razie potrzeb, ocen oddzia?ywania obiektu na ?rodowisko (wg potrzeb), charakterystyk energetyczn obiektu zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, badania geologiczne wraz z dokumentacj geotechniczn posadowienia obiektu oraz projektowanych placÛw i drÛg dojazdowych z wykorzystaniem przy projektowaniu, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robÛt osobno dla poszczegÛlnych bran?, informacj dotycz?c bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia ze wzgl?du na specyfik wykonywanego obiektu budowlanego, ktÛra stanowi b?dzie podstaw do sporz?dzenia planu bezpiecze?stwa i ochrony zdrowia, decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzj o ?rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, wytyczne Podlaskiego WojewÛdzkiego Konserwatora ZabytkÛw do projektowania w razie potrzeb decyzj stosownego urz?du na wycink drzew koliduj?cych z projektowan inwestycj?, projekt budowlany wielobran?owy (bez bran?y teletechnicznej ñ systemy alarmowe) z rozwi?zaniami szczegÛ?owymi, projekt budowlany bran?y teletechnicznej ñ systemy alarmowe z rozwi?zaniami szczegÛ?owymi, przedmiary, kosztorys inwestorski szczegÛ?owy, ZKZ. SzczegÛ?owo przedmiot zamÛwienia opisano w za??cznikach nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZ.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: Teren zamkni?ty kompleksu wojskowego ?om?a. Teren administrowany przez 25 WOG Bia?ystok.
   3.  Okres r?kojmi: odpowiedzialno? Wykonawcy z tytu?u r?kojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiaj?cego w dniu zako?czenia robÛt budowlano-monta?owych (odbioru technicznego robÛt), zleconych na podstawie dokumentacji.
   4.  Wymagany termin wykonania zamÛwienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: maks. 270 dni, w tym: ó program inwestycji ñ minimum 90 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 120 dni od dnia podpisania umowy, ó dokumentacja budowlana ñ minimum 240 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 270 dni od dnia podpisania umowy.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 13/11/2019 Fin: 10/07/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 231-567025
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 95/U IntitulÈ:
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z cz??ci kosztorysow dla: budowa hali remontowej wraz z infrastruktur towarzysz?c w ?om?y ñ post?powanie nr 95/U
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
13/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TomBud Tomasz Pleskowicz Adresse postale: ul. Sikorskiego 4/5 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 15-667 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 550 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Zamawiaj?cy uzna, i b?dzie mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?li zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?li zosta?y przekazane w inny sposÛb.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a poniewa post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie SIWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza rÛwnie na stronie internetowej Zamawiaj?cego, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 10. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pÛ?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. Zg?oszenie opozycji, jak i skutki dla jego zg?oszenia zawarte s w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Odwo?uj?cy oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mog nast?pnie korzysta ze ?rodkÛw ochrony prawnej wobec czynno?ci Zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 12. Do post?powania odwo?awczego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego o s?dzie polubownym (arbitra?owym), je?eli ustawa nie stanowi inaczej. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71248000 Supervision du projet et documentation
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL84 Podlaskie Lieu principal d'exÈcution:
Teren zamkni?ty kompleksu wojskowego ?om?a. Teren administrowany przez 25 WOG Bia?ystok
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z cz??ci kosztorysow dla: budowa hali remontowej wraz z infrastruktur towarzysz?c w ?om?y.
   2.  Miejsce realizacji przedmiotu zamÛwienia: Teren zamkni?ty kompleksu wojskowego ?om?a. Teren administrowany przez 25 WOG Bia?ystok.
   3.  Okres r?kojmi: odpowiedzialno? Wykonawcy z tytu?u r?kojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiaj?cego w dniu zako?czenia robÛt budowlano-monta?owych (odbioru technicznego robÛt), zleconych na podstawie dokumentacji.
   4.  Wymagany termin wykonania zamÛwienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: maks. 270 dni, w tym: ó program inwestycji ñ minimum 90 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 120 dni od dnia podpisania umowy, ó dokumentacja budowlana ñ minimum 240 dni od dnia podpisania umowy, maksimum 270 dni od dnia podpisania umowy.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 13/11/2019 Fin: 30/09/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 550 000.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TomBud Tomasz Pleskowicz Adresse postale: ul. Sikorskiego 4/5 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 15-667 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmieniono termin realizacji umowy z daty 10.07.2020 na dzie 30.9.2020 w zwi?zku z konieczno?ci przeprojektowania sieci.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
Konieczno? przeprojektowania sieci wraz ze zbiornikiem retencyjnym maj?ca na celu koordynacj zrzutu wÛd deszczowych i wyeliminowanie pokrywaj?cego si zakresu rzeczowego
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 550 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 550 000.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique