Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de conception technique

2020/S 180-435602  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Olsztyn: Services de conception technique 2020/S 180-435602 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Olsztynie NumÈro national d'identification: 525 24 96 411 Adresse postale: Lubelska 42A Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-409 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bartosz WrÛblewski Courriel: bartosz.wroblewski@psgaz.pl TÈlÈphone: +48 895383149 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.psgaz.pl www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://zamowienia.psgaz.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow sieci gazowej ?/c PE w msc. Siedliska i E?k (w podziale na etapy), msc. Smokowo, Biedaszki i Biedaszki Ma?e NumÈro de rÈfÈrence: 2020/WF00/WP-002816
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia zosta podzielony na dwie cz??ci: ó cze? 1 ñ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow gazoci?gu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 180/125/63 mm i d?ugo?ci odpowiednio L-5.650,0/445,0/892,0 mb oraz trzydziestu dwÛch przy??czy gazu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 25 mm i d?ugo?ci L-6,0 mb zgodnie z warunkami przy??czenia do sieci gazowej w msc. Siedliska i msc. E?k, ó cze? 2 ñ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow gazoci?gu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 125/90/63 mm i d?ugo?ci odpowiednio L-1.330,0/370,0/240,0 mb, dziewi?ciu przy??czy gazu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 32/32/25 mm i d?ugo?ci L-15,0/20,0/3,0 mb szt. 4/1/4 oraz pi?ciu punktÛw redukcyjnych zgodnie z warunkami przy??czenia do sieci gazowej w msc. Smokowo 4, Smokowo 2, Biedaszki 9/2 dz. 98/3, Biedaszki Ma?e dz. 91, Biedaszki Ma?e dz. 92, Biedaszki Ma?e 12/1, Biedaszki 8, Smokowo 6, Smokowo 14.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo? Siedliska i miejscowo? E?k.
II.2.4) Description des prestations:
Cze? 1 ñ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow gazoci?gu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 180/125/63 mm i d?ugo?ci odpowiednio L-5.650,0/445,0/892,0 mb oraz trzydziestu dwÛch przy??czy gazu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 25 mm i d?ugo?ci L-6,0 mb zgodnie z warunkami przy??czenia do sieci gazowej w msc. Siedliska i msc. E?k w podziale na etapy wraz z pozyskaniem mapy do celÛw projektowych. Etap I zakres rzeczowy: ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 180 mm i d?ugo?ci L-4.520,0 mb, ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 63 mm i d?ugo?ci L-742,0 mb, ó przy??cze gazowe ?redniego ci?nienia z PE dn 25 mm i d?ugo?ci L-6,0 mb ñ szt. 29, Etap II zakres rzeczowy: ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 180 mm i d?ugo?ci L-1.100,0 mb, ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 125 mm i d?ugo?ci L-445,0 mb, ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 63 mm i d?ugo?ci L-150,0 mb, ó przy??cze gazowe ?redniego ci?nienia z PE dn 25 mm i d?ugo?ci L-6,0 mb ñ szt.
   3. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/08/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalitÈs ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy w ramach wszystkich cz??ci przedmiotu zamÛwienia do warto?ci 30 % warto?ci zamÛwienia podstawowego, polegaj?cych na sporz?dzaniu dokumentacji projektowej na przy??cze lub/i gazoci?g po??czony z realizowanym zamÛwieniem.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo? Smokowo, Biedraszki, Biedraszki Ma?e
II.2.4) Description des prestations:
Cze? 2 ñ opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow gazoci?gu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 125/90/63 mm i d?ugo?ci odpowiednio L-1.330,0/370,0/240,0 mb, dziewi?ciu przy??czy gazu ?redniego ci?nienia z PE o ?rednicy dn 32/32/25 mm i d?ugo?ci L-15,0/20,0/3,0mb szt. 4/1/4 oraz pi?ciu punktÛw redukcyjnych zgodnie z warunkami przy??czenia do sieci gazowej w msc. Smokowo 4, Smokowo 2, Biedaszki 9/2 dz. 98/3, Biedaszki Ma?e dz. 91, Biedaszki Ma?e dz. 92, Biedaszki Ma?e 12/1, Biedaszki 8, Smokowo 6, Smokowo 14 wraz z pozyskaniem mapy do celÛw projektowych. Zakres rzeczowy: ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 125 mm i d?ugo?ci L-1.330 mb, ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 90 mm i d?ugo?ci L-370,0 mb, ó gazoci?g ?redniego ci?nienia z PE dn 63 mm i d?ugo?ci L-240,0 mb, ó przy??cza gazowe ?redniego ci?nienia z PE dn 25 mm i d?ugo?ci L-3,0 mb ñ szt. 4, ó przy??cza gazowe ?redniego ci?nienia z PE dn 32 mm i d?ugo?ci L-15,0/20,0 mb ñ szt. 4/1, ó punkt gazowy redukcyjny o przepustowo?ci Q=40 m3/h ñ szt 3, ó punkt gazowy redukcyjny o przepustowo?ci Q=25 m3/h ñ szt
   2. 
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/08/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalitÈs ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy w ramach wszystkich cz??ci przedmiotu zamÛwienia do warto?ci 30 % warto?ci zamÛwienia podstawowego, polegaj?cych na sporz?dzaniu dokumentacji projektowej na przy??cze lub/i gazoci?g po??czony z realizowanym zamÛwieniem.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
A) Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e wykona w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona co najmniej 2 zamÛwienia polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowych w zakresie sieci gazowej lub w Zakresie infrastruktury innej ni gazowa (dopuszcza si wykonanie dokumentacji w zakresie sieci wodoci?gowej lub kanalizacji t?ocznej z rur PE) dla: cz??ci nr 1 i nr 2 ñ o d?ugo?ci projektowanej sieci wynosz?cej co najmniej 1 000,00 mb dla ka?dej dokumentacji. B) Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa jedn osob?, ktÛra pe?ni?a b?dzie funkcj projektanta w specjalno?ci instalacyjnej, ktÛra b?dzie uczestniczy?a w realizacji zadania, posiadaj?c dla zadania nr 1 i nr 2: ó uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej (tzw. Ñsanitarnejî) w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych, ó aktualne za?wiadczenie o przynale?no?ci do w?a?ciwej miejscowo Izby In?ynierÛw Budownictwa, ó do?wiadczenie zawodowe, w tym w ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, do?wiadczenie polegaj?ce na pe?nieniu funkcji projektanta o specjalno?ci instalacyjnej, przy realizacji co najmniej jednego zamÛwienia polegaj?cego na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego ruroci?gu, dla ktÛrego zosta?a uzyskana decyzja o pozwoleniu na budow?.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 10 SIWZ, dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zgodnie z zasadami okre?lonymi w pkt 18 SIWZ, dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 30 od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury. Podstaw do wystawienia faktury ko?cowej jest sporz?dzony i podpisany bez zastrze?e przez strony protokÛ odbioru ko?cowego. Wykonawca wystawi faktur VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru. P?atno? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku nieterminowej zap?aty Wykonawca mo?e naliczy Zamawiaj?cemu odsetki za zw?ok w ustawowej wysoko?ci.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
W przypadku gdy Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj si o udzielenie zamÛwienia, zobowi?zani s przedstawi dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w za??czniku nr 3 do SIWZ ñ wzÛr umowy dla ka?dej z cz??ci zamÛwienia, dost?pnych na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique sera effectuÈe Renseignements complÈmentaires sur líenchËre Èlectronique:
Zamawiaj?cy, po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzi aukcj elektroniczn?, je?eli zostan z?o?one co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu stosownie do przepisÛw art. 91 a ñ 91 e ustawy. Zaproszenie do udzia?u w aukcji elektronicznej zostanie wys?ane drog elektroniczn za pomoc platformy zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl https://zamowienia.psgaz.pl
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 13:00 Lieu:
Polska SpÛ?ka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, POLSKA, pok. 115
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 (z wy??czeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ñ art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1ñ8 ustawy Pzp. 2) Pkt 8 SIWZ zawiera o?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zani s dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia. 3) Zamawiaj?cy informuje, i przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa ustawy, co oznacza, i Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 4) Je?eli Wykonawca b?dzie uchyla si od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu Wykonawca, ktÛry z?o?y ofert najwy?ej ocenion spo?rÛd pozosta?ych ofert. 5) Do oferty Wykonawca za??cza dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 12.4 SIWZ. Pozosta?e dokumenty Wykonawca z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego. 6) Ofert wraz z za??cznikami w tym jednolity dokument nale?y sporz?dzi i z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy zakupowej PSG. 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w punkcie
   7. 1.12 SIWZ (wg wzoru ñ za??cznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. 8) Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prac osoby wykonuj?ce wszystkie prace administracyjno-biurowe zwi?zane z wykonaniem zamÛwienia, ktÛrych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 9) Komunikacja i wymiana informacji mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si w j?zyku polskim przy zachowaniu formy elektronicznej poprzez platform zakupow PSG.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania Wykonawca mo?e sk?ada ?rodki ochrony prawnej, wed?ug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Departament Odwo?a Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/+48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique