Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 16/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil

2021/S 199-519438  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Olsztyn: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil 2021/S 199-519438 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Warmi?sko Mazurskie - Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Olsztynie. Num╚ro national d'identification: 7392974001 Adresse postale: ul. Pstrowskiego 28 b Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Jab?o?ska Courriel: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 895261954 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.olsztyn.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.zdw.olsztyn.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Zarz?dzanie drogami
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : ĐRozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie ˝ Uzdowoţ, z podzia?em na cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/99/2021
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego opisu s wymagania dotycz?ce wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upowa?nienia Zamawiaj?cego decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej) dla zadania: ĐRozbudowa drogi wojew█dzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie ˝ Uzdowoţ, z podzia?em na cz??ci: - cz?? 1 - DK 15 (obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego) ˝ skrzy?owanie DW 541 (Grodziczno) - cz?? 2 - skrzy?owanie DW 541 (Grodziczno) ˝ skrzy?owanie DW 542 (Uzdowo 002). Szczeg█?owo opisano przedmiot zam█wienia w pkt 3 SWZ oraz za??cznikach do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz?? 1 - DK 15 (obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego) ˝ skrzy?owanie DW 541 (Grodziczno)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, wojew█dztwo warmi?sko-mazurskie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje wykonanie, w szczeg█lno?ci (dla ka?dej cz??ci odr?bnie): 1) Aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do cel█w projektowych. 2) Dokumentacji geotechnicznej. 3) Inwentaryzacji stanu istniej?cego, w tym dzia?ek planowanych do w??czenia w pas drogowy, istniej?cych obiekt█w in?ynierskich, istniej?cych zjazd█w, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacj na zako?czenie dokumentacji projektowej, szczeg█?owej inwentaryzacji zieleni. 4) Projektu budowlanego wraz z niezb?dnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. 5) Niezb?dnych materia?█w do z?o?enia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej (ZRID) w tym za??cznik█w do decyzji ZRID, projekt█w podzia?█w nieruchomo?ci, wykazu w?a?cicieli grunt█w, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiaj?cy przewiduje do podzia?u cz?? 1 - 120 szt. oraz cz?? 2 - 280 dzia?ek. Rozliczenie za wykonanie podzia?█w nieruchomo?ci nast?pi za faktyczn ilo? podzielonych dzia?ek. 6) Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob█t budowlanych (STWiORB), szczeg█?owym przedmiarem rob█t, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i sta?ej organizacji ruchu. 7) Kosztorysu ofertowego (stanowi?cego wz█r do wype?nienia przez Wykonawc█w rob█t bud.) i kosztorysu inwestorskiego. 8) Audytu BRD wykonanego przez audytora zewn?trznego niezale?nego od Projektanta. 9) Element█w niezb?dnych (karta informacyjna przedsi?wzi?cia, raport oddzia?ywania na ?rodowisko wraz ze szczeg█?ow inwentaryzacj przyrodnicz?) do uzyskania decyzji ?rodowiskowej wraz z ostateczn decyzj?. 10) Decyzji zezwalaj?cych na dokonanie czynno?ci zabronionych w stosunku do gatunk█w ro?lin lub zwierz?t obj?tych ochron?, zgody w?a?cicieli dzia?ek na przenosiny na ich teren gatunk█w chronionych. 11) Wyznaczenie granic stanowi?cych zewn?trzn kraw?d projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne ˝ widoczne oznakowanie ma pos?u?y do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem wsp█?rz?dnych). Pe?na dokumentacja przetargowa wraz z szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia znajduje si na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 26 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zuje si wykona przedmiot umowy dla cz??ci 1 i 2 w ci?gu 26 miesi?cy od dnia podpisania umowy, z uwzgl?dnieniem poni?szych etap█w wskazanych w pkt 4 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje z?o?enie wniosku o dofinansowanie z UE.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
cz?? 2 - skrzy?owanie DW 541 (Grodziczno) ˝ skrzy?owanie DW 542 (Uzdowo 002).
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de g╚nie civil
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, wojew█dztwo warmi?sko-mazurskie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje wykonanie, w szczeg█lno?ci (dla ka?dej cz??ci odr?bnie): 1) Aktualnej mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej do cel█w projektowych. 2) Dokumentacji geotechnicznej. 3) Inwentaryzacji stanu istniej?cego, w tym dzia?ek planowanych do w??czenia w pas drogowy, istniej?cych obiekt█w in?ynierskich, istniej?cych zjazd█w, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacj na zako?czenie dokumentacji projektowej, szczeg█?owej inwentaryzacji zieleni. 4) Projektu budowlanego wraz z niezb?dnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi. 5) Niezb?dnych materia?█w do z?o?enia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej (ZRID) w tym za??cznik█w do decyzji ZRID, projekt█w podzia?█w nieruchomo?ci, wykazu w?a?cicieli grunt█w, ustalenie granic w terenie itp. Zamawiaj?cy przewiduje do podzia?u cz?? 1 - 120 szt. oraz cz?? 2 - 280 dzia?ek. Rozliczenie za wykonanie podzia?█w nieruchomo?ci nast?pi za faktyczn ilo? podzielonych dzia?ek. 6) Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob█t budowlanych (STWiORB), szczeg█?owym przedmiarem rob█t, zatwierdzonymi projektami tymczasowej i sta?ej organizacji ruchu. 7) Kosztorysu ofertowego (stanowi?cego wz█r do wype?nienia przez Wykonawc█w rob█t bud.) i kosztorysu inwestorskiego. 8) Audytu BRD wykonanego przez audytora zewn?trznego niezale?nego od Projektanta. 9) Element█w niezb?dnych (karta informacyjna przedsi?wzi?cia, raport oddzia?ywania na ?rodowisko wraz ze szczeg█?ow inwentaryzacj przyrodnicz?) do uzyskania decyzji ?rodowiskowej wraz z ostateczn decyzj?. 10) Decyzji zezwalaj?cych na dokonanie czynno?ci zabronionych w stosunku do gatunk█w ro?lin lub zwierz?t obj?tych ochron?, zgody w?a?cicieli dzia?ek na przenosiny na ich teren gatunk█w chronionych. 11) Wyznaczenie granic stanowi?cych zewn?trzn kraw?d projektowanego pasa drogowego (markowanie granicy w terenie, jednoznaczne ˝ widoczne oznakowanie ma pos?u?y do przekazania placu budowy wraz ze szkicem polowym i wykazem wsp█?rz?dnych). Pe?na dokumentacja przetargowa wraz z szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia znajduje si na Platformie przetargowej, pod adresem: https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://zdwolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 26 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires termin wykonania zam█wienia dla cz??ci 1 i 2: Wykonawca zobowi?zuje si wykona przedmiot umowy dla cz??ci 1 i 2 w ci?gu 26 miesi?cy od dnia podpisania umowy, z uwzgl?dnieniem poni?szych etap█w wskazanych w pkt 4 SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje z?o?enie wniosku o dofinansowanie z UE.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym. Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego posiadania uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego okre?lonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawcy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Cz?? 1 Zamawiaj?cy w zakresie posiadania zdolno?ci technicznej i zawodowej uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona 2 us?ugi ka?d polegaj?ca na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy nie ni?szej ni G i d?ugo?ci nie mniejszej ni 2,0 km; Za wykonane uznane zostan zadania zako?czone i potwierdzone np. protoko?em odbioru ko?cowego lub innym r█wnowa?nym dokumentem.(Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p█?n. zm.); klasa drogi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunk█w technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p█?n. zm.) Cz?? 2 Zamawiaj?cy w zakresie posiadania zdolno?ci technicznej i zawodowej uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona 2 us?ugi, ka?d polegaj?ca na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi klasy nie ni?szej ni G i d?ugo?ci nie mniejszej ni 3,0 km; Za wykonane uznane zostan zadania zako?czone i potwierdzone np. protoko?em odbioru ko?cowego lub innym r█wnowa?nym dokumentem. (Droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p█?n. zm.); klasa drogi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunk█w technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p█?n. zm.).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
 
1.Realizacja zam█wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczeg█lno?ci znowelizowanej ustawie Prawo zam█wie publicznych oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 164 r Kodeks cywilny , ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
   2.  Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w SWZ oraz za??cznikach do SWZ, w szczeg█lno?ci wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 7 do SWZ.
   3.  Dopuszczalne warunki zmiany postanowie umowy oraz okre?lenie warunk█w jej zmian zosta?y zawarte w za??czniku Nr 7 do SWZ - wzorze umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 143-380417
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 13/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 16/11/2021 Heure locale: 12:30 Lieu:
W Zarz?dzie Dr█g Wojew█dzkich, za po?rednictwem Platformy Przetargowej zamawiaj?cego https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html, https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W przedmiotowym post?powaniu Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 139 ustawy Prawo zam█wie publicznych, (Dz. U. 2019 poz. 2019 z p█?n. zm.), w przedmiotowym post?powaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. W zwi?zku z powy?szym Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art 125 ust 1 Pzp. Do z?o?enia takiego o?wiadczenia zostanie wezwany wy??cznie Wykonawca, kt█rego oferta zosta najwy?ej oceniona. O?wiadczenie, o kt█rym mowa w art 125 ust 1 Wykonawca , kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zobowi?zany jest z?o?y na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia.
   2.  W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu w cz??ci 1 i 2 wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?: Wykaz us?ug, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie wykonawcy; Je?eli wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji us?ug, wykonywanych wsp█lnie z innymi wykonawcami, wykaz, o kt█rym mowa w pkt.
   8. 9 SWZ dotyczy us?ug, w kt█rych wykonaniu wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokument█w w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z post?powania, na warunkach i zasadach okre?lonych w pkt
   8. 10 SWZ.
   4.  Oferta winna zawiera?: a) wype?niony formularz ofertowy dla ka?dej cz??ci odr?bnie wraz z o?wiadczeniem wykonawcy o wype?nieniu obowi?zk█w informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO b) zobowi?zanie podmiot█w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia, c) zastrze?enie nieudost?pniania informacji stanowi?cych tajemnic przedsi?biorstwa, d) w przypadku wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj poszczeg█lni wykonawcy e) wype?niony dla ka?dej cz??ci formularz cenowy f) Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia g) Pe?nomocnictwo do podpisania oferty h) Dow█d wp?aty wadium/orygina dokumentu wadium
   5. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz?? 1 ˝ 35.000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci pi? tysi?cy). Cz?? 2 ˝ 75.000,00 PLN (s?ownie: siedemdziesi?t pi? tysi?cy) Wadium musi by wniesione najp█?niej w dniu otwarcia ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej lub kilku nast?puj?cych formach okre?lonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium w pieni?dzu Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia w okre?lonej w niniejszym rozdziale wysoko?ci i na wskazany w pkt 11.2 ppkt a)SWZ rachunek odr?bnie dla ka?dej z cz??ci. Szczeg█?owe warunki i zasady wniesienia wadium w niniejszym post?powaniu zawarte s w pkt 11 SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby dwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w pzp. Odwo?anie przys?uguje na:
   1.  Niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienia umowy.
   2.  Zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX ŰÝ?rodki ochrony prawnejţ pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÚnie civil