Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services de déneigement

2023/S 194-605537  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Olsztyn: Services de déneigement 2023/S 194-605537 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie Adresse postale: Al. Warszawska 89 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-083 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Lubieniecka Courriel: klubieniecka@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 895212882 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie chodników i ci?gów pieszo-rowerowych w ci?gu dk nr 54 administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Olsztynie Rejon w Elbl?gu Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie w sezonie 2023/20242 Numéro de référence: O/OL.D-3.2411.13.2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie chodników i ci?gów pieszo-rowerowych w ci?gu drogi krajowej nr 54 administrowanej przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie Rejon w Elbl?gu, Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 w przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exécution:
dk nr 54, odc. od W?z?a Braniewo Po?udnie, km 0+000 do Granicy Pa?stwa, Gronowo, km 18+360
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie chodników i ci?gów pieszo-rowerowych w ci?gu drogi krajowej nr 54 (odc. od W?z?a Braniewo Po?udnie, km 0+000 do Granicy Pa?stwa, Gronowo, km 18+360) administrowanej przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Olsztynie Rejon w Elbl?gu, Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 w przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji.
   2.  TERMIN REALIZACJI US?UGI: Zamawiaj?cy wymaga, aby zamówienie by?o realizowane: 1) W okresie od dnia 01 listopada 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku (okres podstawowy). Je?eli umowa zostanie podpisana po dniu 01 listopada 2023 roku to b?dzie ona obowi?zywa? od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 kwietnia 2024 roku, przy czym maksymalny ??czny okres obowi?zywania Umowy wraz z prawem opcji, o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy nie mo?e przekroczy? 24 miesi?cy. 2) Umowa wygasa, je?eli przed up?ywem terminu zako?czenia Umowy okre?lonego w ust. 1, kwota pozosta?a do realizacji zamówienia jest niewystarczaj?ca do realizacji prac obj?tych niniejsz? Umow? za wyj?tkiem § 10 Umowy, przy czym ww. kwota b?dzie uwzgl?dnia? kwot? ewentualnej waloryzacji, o której mowa w § 5 Umowy.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy powiadomi Wykonawc? o skorzystaniu z prawa opcji, najpó?niej do dnia 30-04-2024 roku, wskazuj?c zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji. Powiadomienie nast?puje w formie pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u realizacji prawa opcji zostanie ustalone ka?dorazowo zgodnie z formularzem cenowym z?o?onym przez Wykonawc? wraz z ofert? oraz w zakresie okre?lonym w § 1 ust. 8 Umowy.
   2.  Dla unikni?cia wszelkich w?tpliwo?ci Strony ustalaj?, ?e niniejsza Umowa ulega przed?u?eniu o zakres i czas realizacji prawa opcji w przypadku, je?li jego wykonanie przekracza czas obowi?zywania Umowy wskazany w § 3 Umowy.
   3.  Zamawiaj?cy jest uprawniony, lecz nie zobowi?zany do skorzystania w trakcie realizacji Umowy z prawa opcji wielokrotnie, a? do wyczerpania limitu wynagrodzenia przewidzianego na prawo opcji. Wykonawcy nie przys?uguj? w stosunku do Zamawiaj?cego ?adne roszczenia, w szczególno?ci roszczenia odszkodowawcze, z tytu?u skorzystania lub nieskorzystania z prawa opcji przez Zamawiaj?cego.
   4.  W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy z tytu?u jego realizacji b?dzie podlega?o waloryzacji na zasadach okre?lonych w § 5 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 860,00 PLN.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 171-537262
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zimowe utrzymanie chodników i ci?gów pieszo-rowerowych w ci?gu dk nr 54 administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Olsztynie Rejon w Elbl?gu Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie w sezonie 2023/20242
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Informacja o uniewa?nieniu post?powania: Uzasadnienie prawne: Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, poniewa? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: W post?powaniu wp?yn??y 2 oferty, tj.: 1) Przedsi?biorstwo Us?ug Drogowo - Mostowych Józef Przyborowski, Rogity 53, 14-500 Braniewo, z cen? brutto 1 258 856,64 z?; 2) APOLINARY Sp. z o.o., So?tysowizna 23, 11-220 Górowo I?aweckie, z cen? brutto 419 618,88 z?. Ceny wszystkich ofert przekraczaj? kwot?, jak? zamierzamy przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia, tj. 201 417,06 z?. Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci zwi?kszenia za?o?onej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce "Post?powania", wybra? "Moje post?powania" a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki "Pytania/informacje", polecenie "Nowe/wys?ane" i nast?pnie "Dodaj pytanie/ komentarz" przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18.11.2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Zimowe utrzymanie chodników i ci?gów pieszo-rowerowych w ci?gu dk nr 54 administrowanej przez GDDKiA Oddzia? w Olsztynie Rejon w Elbl?gu Obwód Drogowy w Wielkim Wierznie w sezonie 2023/20242 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage