Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services de dÈneigement

2023/S 227-714858  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Olsztyn: Services de dÈneigement 2023/S 227-714858 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d DrÛg, Zieleni i Transportu w Olsztynie NumÈro national d'identification: REGON 281358034 Adresse postale: ul. Knosa?y 3/5 B Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-015 Pays: Pologne Point(s) de contact: S?awomir Chmarycz Courriel: przetargi@zdzit.olsztyn.eu TÈlÈphone: +48 895443262 Fax: +48 895443113 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.zdzit.olsztyn.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi w rejonie utrzymania nr 4 na terenie miasta Olsztyna ñ zamÛwienie podobne NumÈro de rÈfÈrence: NZ.2513.9.2023
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de dÈneigement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
W ramach zamÛwienia planuje si? zimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi na terenie miasta Olsztyna. Us?ugi te polega? b?d? mi?dzy innymi na od?nie?aniu oraz posypywaniu materia?ami uszorstniaj?cymi nawierzchni chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi. Technologia oraz standardy zawarte s? w specyfikacji technicznej. Planowany zakres us?ug zawiera formularz cenowy SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 2 do Zaproszenia
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 177 571.12 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exÈcution:
Olsztyn
II.2.4) Description des prestations:
W ramach zamÛwienia planuje si? zimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi na terenie miasta Olsztyna. Us?ugi te polega? b?d? mi?dzy innymi na od?nie?aniu oraz posypywaniu materia?ami uszorstniaj?cymi nawierzchni chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi. Technologia oraz standardy zawarte s? w specyfikacji technicznej. Planowany zakres us?ug zawiera formularz cenowy SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 2 do Zaproszenia
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Zamawiaj?cy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonym w trybie prze-targu nieograniczonego znak: NZ.2510.42.2021 pn. ÑZimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi w sezonach 2021/2022 i 2022/2023 w rejonach IV, VI i VIIî - w nast?puj?cych dokumentach: 1) SWZ (ROZDZIA? XXIII), 2) Og?oszeniu o zamÛwieniu 2021/S 178-463959 z dnia 14/09/2021 (sekcja II.2.7 Rejon IV), przewidzia? mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, tj.: ÑZamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zakresie realizacji prac okre?lonych w umowie do wysoko?ci: 204 492,58 PLN netto. ZamÛwienia mog? by? udzielone w przypadku zapewnienia ?rodkÛw finansowych, na warunkach okre?lonych we wzorze umowy na zamÛwienie podstawowe, z uwzgl?dnieniem wynegocjowanych aspektÛw.î.
   2.  W dniu 26.11.2021 r. zosta?a zawarta Umowa nr 2530.32.2021 na ÑZimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi w rejonie utrzymania nr 4 w sezonach 2021/2022 i 2022/2023 na terenie miasta Olsztyna z Robertem Juszczy?skim, prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Budowa i Utrzymanie DrÛg Robert Juszczy?ski z siedzib? w Olsztynie, przy ul. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego 15, 10-456 Olsztyn.
   3.  ZamÛwienie z wolnej r?ki b?dzie udzielone Wykonawcy, o ktÛrym mowa w ust.
   2. 
   4.  ZamÛwienie z wolnej r?ki b?dzie polega?o na powtÛrzeniu podobnych us?ug przewidzianych w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego.
   5.  Warto?? zamÛwienia z wolnej r?ki zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamÛwienia. Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug lub robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug lub robÛt budowlanych, je?eli takie zamÛwienie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto?? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci. 2021/S 178-463959
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi w rejonie utrzymania nr 4 na terenie miasta Olsztyna ñ zamÛwienie podobne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Budowa i Utrzymanie DrÛg Robert Juszczy?ski NumÈro national d'identification: 7391217887 Adresse postale: Wyszy?skiego 15 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-456 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 202 328.16 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 177 571.12 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Zimowe utrzymanie chodnikÛw, przej?? dla pieszych i terenÛw poza pasami drogowymi w rejonie utrzymania nr 4 na terenie miasta Olsztyna ñ zamÛwienie podobne 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage