Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 05/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de déneigement

2020/S 99-238059  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Olsztyn: Services de déneigement

2020/S 099-238059

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 075-178347)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia w Olsztynie
Adresse postale: al. Warszawska 89
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL62
Code postal: 10-083
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Piotr Pechta
Courriel: ppechta@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 895212882 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podzia?em na 19 zada

Numéro de référence: O/OL.D-3.2413.15.2020

II.1.2)
Code CPV principal
90620000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podzia?em na 19 zada?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 075-178347

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:


   1.  Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na platformie w zak?adce "Za??czniki". Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia "Pobierz". W celu pobrania wszystkich za??czników jednocze?nie nale?y wybra polecenie "pobierz paczk?", a nast?pnie "pobierz wszystkie za??czniki organizatora".
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  O?wiadczenie, o którym mowa w pkt 2 powy?ej, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" lub "JEDZ". Jednolity dokument przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego dla przedmiotowego post?powania jest dost?pny na Platformie w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego og?oszenia.
   4.  W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji ?, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Nale?y je przes?a zgodnie z zasadami okre?lonymi w IDW (tom I SIWZ).
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w § 7 i 8 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   7.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
   8.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 10. Okres zwi?zania ofert?, o którym mowa w pkt IV.2.6 og?oszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 11. Informacja o ochronie danych osobowych zosta?a zawarta w pkt 23 IDW. 12. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

Lire:


   1.  Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na platformie w zak?adce "Za??czniki". Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia "Pobierz". W celu pobrania wszystkich za??czników jednocze?nie nale?y wybra polecenie "pobierz paczk?", a nast?pnie "pobierz wszystkie za??czniki organizatora".
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  O?wiadczenie, o którym mowa w pkt 2 powy?ej, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" lub "JEDZ". Jednolity dokument przygotowany wst?pnie przez Zamawiaj?cego dla przedmiotowego post?powania jest dost?pny na platformie w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego og?oszenia.
   4.  W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji ?, w takim przypadku Wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Nale?y je przes?a zgodnie z zasadami okre?lonymi w IDW (tom I SIWZ).
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy, ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w § 7 i 8 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   7.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
   8.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 10. Okres zwi?zania ofert?, o którym mowa w pkt IV.2.6 og?oszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 11. Informacja o ochronie danych osobowych zosta?a zawarta w pkt 23 IDW. 12. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SIWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 26/05/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 05/06/2020

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 26/05/2020

Heure locale: 11:15

Lire:

Date: 05/06/2020

Heure locale: 11:10

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage