Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de gestion de dÈcharges

2020/S 99-238016  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Olsztyn: Services de gestion de dÈcharges

2020/S 099-238016

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 073-174683)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
NumÈro national d'identification: 510734049
Adresse postale: ul. Lubelska 53
Ville: Olsztyn
Code NUTS: PL622
Code postal: 10-410
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
Courriel: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
TÈlÈphone: +48 895552010 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zgok.olsztyn.pl Adresse du profil díacheteur: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393

http://www.zgok.olsztyn.pl
http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga odbioru i zagospodarowania zu?ytego sprz?tu elektronicznego i elektrycznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 z ZUOK w Olsztynie

NumÈro de rÈfÈrence: ZGOK/PN/27/2020

II.1.2)
Code CPV principal
90533000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 w sposÛb zapewniaj?cy przej?cie odpowiedzialno?ci za gospodarowanie odpadami na nast?pnego posiadacza odpadÛw.
   2.  W ramach zamÛwienia Wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od Zamawiaj?cego ñ siedziba ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, POLSKA.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 073-174683

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/05/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 20/05/2020

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/05/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 20/05/2020

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90533000 - Services de gestion de décharges