Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚charges

2020/S 147-361568  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚charges 2020/S 147-361568 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 510734049 Adresse postale: ul. Lubelska 53 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
Courriel: b.baginska@zgok.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 895552010 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zgok.olsztyn.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393 http://www.zgok.olsztyn.pl http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 Num╚ro de r╚f╚rence: ZGOK/PN/55/2020
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania odpad█w wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.
   2.  W ramach zam█wienia wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od zamawiaj?cego ˝ siedziba ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, POLSKA.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania odpad█w wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.
   2.  W ramach zam█wienia wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od zamawiaj?cego ˝ siedziba ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, POLSKA.
   3.  Ze wzgl?du na przedmiot, zam█wienie musi by realizowane, w szczeg█lno?ci zgodnie z nw. przepisami: ˇ ustawa w dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219), ˇ ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 z p█zn. zm.), ˇ ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010 z p█?n. zm.), oraz innych ustaw maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia.
   4.  Ilo? odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zam█wienia wynosi do 2 000 Mg.
   5.  Zamawiaj?cy, w ramach niniejszego zam█wienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji. Prawo opcji zosta?o okre?lone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w ca?o?ci lub cz??ci, jednorazowo b?d w kilku cz??ciach. Przewiduje si opcj dotycz?c zwi?kszenia ilo?ci odpad█w wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o 4 000 Mg. Bior?c powy?sze pod uwag ilo? odpad█w przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zam█wienia wynosi do 6 000 Mg, w tym w ramach zam█wienia podstawowego 2 000 Mg i w ramach opcji 4 000 Mg.
   6.  Z uwagi na okoliczno??, ?e zamawiaj?cy nie ma wp?ywu i nie ponosi odpowiedzialno?ci za ilo?ci odpad█w kierowanych do jego instalacji oraz ich jako??, nie s one gwarantowane przez zamawiaj?cego.
   7.  Zamawiaj?cy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby nast?puj?ce prace zwi?zane z wykonaniem przedmiotu zam█wienia, tj. dotycz?ce odbioru i zagospodarowania odpad█w obj?tych zam█wieniem by?y wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawc lub podwykonawc na umow o prac w rozumieniu przepis█w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ˝ Kodeks pracy ˝ zgodnie z art. 22 ▀ 1* ww. ustawy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z p█?n. zm.), tj. wszystkie prace pracownik█w fizycznych, operator█w sprz?tu lub kierowc█w. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wy?ej wymienione osoby na okres od rozpocz?cia do ko?ca up?ywu terminu realizacji zam█wienia; w przypadku rozwi?zania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawc przed zako?czeniem tego okresu, wykonawca b?dzie obowi?zany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w ramach niniejszego zam█wienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji. Prawo opcji zosta?o okre?lone w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w ca?o?ci lub cz??ci, jednorazowo b?d w kilku cz??ciach. Przewiduje si opcj dotycz?c zwi?kszenia ilo?ci odpad█w wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o 4 000 Mg. Bior?c powy?sze pod uwag ilo? odpad█w przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zam█wienia wynosi do 6 000 Mg, w tym w ramach zam█wienia podstawowego 2 000 Mg i w ramach opcji 4 000 Mg.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje sk?adania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakup█w, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia dzia?alno?ci w zakresie: a. zbierania odpad█w o kodzie 20 03 07, lub b. przetwarzania odpad█w o kodzie 20 03 07.
   2.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, sk?adanych przez wykonawc w post?powaniu na wezwanie zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 lit. a powy?ej: ˇ o?wiadczenie wykonawcy, ?e jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO), o kt█rym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO. Ww. o?wiadczenie zawarte jest w za??czniki nr 4 do IDW, oraz ˇ aktualne zezwolenie na zbieranie odpad█w o kodzie 20 03 07 wydane w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ, lub
   2. 2. na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 lit. b powy?ej: ˇ o?wiadczenie wykonawcy, ?e jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami (BDO), o kt█rym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO. Ww. o?wiadczenie zawarte jest w za??czniki nr 4 do IDW, oraz ˇ aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpad█w o kodzie 20 03 07 wydane w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ. Uwaga: zgodnie z ustaw dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niekt█rych innych ustaw w terminie do 5 marca 2020 r., wykonawca zobowi?zany by z?o?y wniosek do w?a?ciwego Urz?du o dostosowanie decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpad█w do obowi?zuj?cych przepis█w. W zwi?zku z powy?szym wykonawca sk?adaj?c dokumenty wymienione w ust. 8, przed?o?y zamawiaj?cemu r█wnie dokument potwierdzaj?cy z?o?enie wniosku o dostosowanie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpad█w o kodzie 20 03 07 do obowi?zuj?cych przepis█w ˝ w przypadku, gdy w?a?ciwy Urz?d nie wyda jeszcze wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowi?zuj?cych przepis█w.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym cz?? II SIWZ, z uwzgl?dnieniem tre?ci oferty, kt█ry zosta zamieszczony na stronie BIP zamawiaj?cego (http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuj?, ?e administratorem danych osobowych (dalej Đadministratorţ) jest Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, POLSKA. Z uwagi na ograniczenie liczby znak█w w niniejszym formularzu, pozosta?e informacje na ten temat musia?y zosta zamieszczone na stronie internetowej zamawiaj?cego w dokumentach sk?adaj?cych si na Specyfikacj Istotnych Warunk█w Zam█wienia. http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/09/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Siedziba ZGOK sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, POLSKA.
Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie aplikacji do szyfrowania ofert dost?pnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc klucza prywatnego.
   2.  Przed otwarciem ofert zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia.
   3.  Podczas otwarcia ofert zamawiaj?cy odczyta informacje, o kt█rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam. pub. mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje si wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
   2.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w, sk?adanych przez wykonawc w post?powaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
   2. 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2. 2. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 3. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 4. odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   2. 5. o?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   3.  W zwi?zku z art. 77 pkt 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dop?atach do oprocentowania kredyt█w bankowych udzielanych przedsi?biorcom dotkni?tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym post?powaniu o zatwierdzenie uk?adu w zwi?zku z wyst?pieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   4.  W niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, odbywa si formie elektronicznej przy u?yciu:
   4. 1. miniPortalu dost?pnego pod adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/), lub
   4. 2. ePUAP-u dost?pnego pod adresem (https://epuap.gov.pl/wps/portal), lub
   4. 3. poczty elektronicznej zamawiaj?cego (zamowienia@zgok.olsztyn.pl).
   5.  Przewiduje si udzielenie zam█wie z art. 67 ust. 1 pkt 6 do warto?ci 3 000 000,00 PLN netto, co stanowi 702 691,31 EUR na zasadach okre?lonych w SIWZ.
   6.  Ofert wraz z o?wiadczeniem w formie JEDZ nale?y z?o?y wy??cznie za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu.
   7.  Z uwagi na ograniczenie liczby znak█w w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotycz?ce post?powania i zam█wienia (w tym informacje, o kt█rych mowa w art. 41 ustawy Pzp) zosta?y zamieszczona stronie internetowej zamawiaj?cego w dokumentach sk?adaj?cych si na Specyfikacj Istotnych Warunk█w Zam█wienia. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal zamowienia@zgok.olsztyn.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a poniewa post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwo?ania dotycz?cego tre?ci og?oszenia lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. W przypadku wniesienia odwo?ania zamawiaj?cy nie mo?e zawrze umowy do czasu og?oszenia przez Izb wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze,zwanych dalej Đorzeczeniemţ. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Zamawiaj?cy prze?le niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, zamie?ci r█wnie na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu i jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. Czynno?ci uczestnika post?powania odwo?awczego nie mog pozostawa w sprzeczno?ci z czynno?ciami i o?wiadczeniami strony,do kt█rej przyst?pi?, z zastrze?eniem zg?oszenia sprzeciwu, przez uczestnika, kt█ry przyst?pi do post?powania po stronie zamawiaj?cego, co do uwzgl?dnienia w ca?o?ci zarzut█w przedstawionych w odwo?aniu przez zamawiaj?cego w odpowiedzi na wniesione odwo?anie.Szczeg█?owo ?rodki ochrony prawnej um█wiono w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges