Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de gestion de dÈcharges

2020/S 147-361740  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Olsztyn: Services de gestion de dÈcharges 2020/S 147-361740 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 510734049 Adresse postale: ul. Lubelska 53 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Courriel: b.baginska@zgok.olsztyn.pl TÈlÈphone: +48 895552010 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zgok.olsztyn.pl Adresse du profil díacheteur: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393 http://www.zgok.olsztyn.pl http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekszta?cenie) odpadÛw o kodzie 19 12 10 ñ odpady palne (paliwo alternatywne), powstaj?cych w ZUOK w Olsztynie NumÈro de rÈfÈrence: ZGOK/PN/39/2020
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de dÈcharges
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania, poprzez termiczne przekszta?cenie, odpadÛw palnych (paliwo alternatywne) o kodzie 19 12 10, powstaj?cych w Zak?adzie Unieszkodliwiania OdpadÛw Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie. W ramach zamÛwienia Wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od Zamawiaj?cego ñ siedziba ZUOK w Olsztynie, ul. Lubelska 53.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 160 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exÈcution:
W ramach zamÛwienia Wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od Zamawiaj?cego ñ siedziba ZUOK w Olsztynie, ul. Lubelska 53, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania, poprzez termiczne przekszta?cenie, odpadÛw palnych (paliwo alternatywne) o kodzie 19 12 10, powstaj?cych w Zak?adzie Unieszkodliwiania OdpadÛw Komunalnych (ZUOK) w Olsztynie. W ramach zamÛwienia Wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od Zamawiaj?cego ñ siedziba ZUOK w Olsztynie, ul. Lubelska 53.
   2.  Ilo? odpadÛw (paliwa alternatywnego) przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w ramach zamÛwienia wynosi: 7 000 Mg.
   3.  Ze wzgl?du na przedmiot zamÛwienie musi by realizowane w szczegÛlno?ci zgodnie z nw. przepisami:
   3. 1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ?rodowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 j.t. ze zm.);
   3. 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 j.t. ze zm.);
   3. 3. ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 j.t. ze zm.).
   4.  Odpady odebrane od Zamawiaj?cego zostan przekazane do podmiotu posiadaj?cego decyzj okre?lon w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazanego przez Wykonawc przed podpisaniem umowy.
   5.  Zamawiaj?cy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby nast?puj?ce prace zwi?zane z wykonywaniem przedmiotu zamÛwienia, tj. dotycz?ce odbioru i zagospodarowania odpadÛw palnych (paliwa alternatywnego) o kodzie 19 12 10 by?y wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawc lub podwykonawc na umow o prac w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy ñ zgodnie z art. 22 ß 1* ww. ustawy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), tj. wszystkie prace pracownikÛw fizycznych i biurowych, operatorÛw sprz?tu, kierowcÛw i wagowych.
   6.  Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wy?ej wymienione osoby na okres od rozpocz?cia do ko?ca up?ywu terminu realizacji zamÛwienia; w przypadku, rozwi?zania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawc przed zako?czeniem tego okresu, Wykonawca b?dzie obowi?zany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. SzczegÛ?owe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umow o prac okre?la projekt umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje sk?adania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupÛw, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztÛw udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 097-231746
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekszta?cenie) odpadÛw o kodzie 19 12 10 ñ odpady palne (paliwo alternatywne), powstaj?cych w ZUOK w Olsztynie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novago SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Grzebskiego 10 Ville: M?awa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 06-500 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 744 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zam. pub. mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy Pzp. Dodatkowo przewiduje si wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
   2.  Wykaz o?wiadcze lub dokumentÛw sk?adanych przez Wykonawc w post?powaniu na wezwanie w celu potwierdzenia okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
   2. 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2. 2. za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 3. za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   2. 4. odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   2. 5. o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   3.  Wykonawca sk?adaj?cy ofert zobowi?zany jest zabezpieczy j wadium w wysoko?ci 30 000 PLN.
   4.  W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami przekazywana jest formie elektronicznej przy u?yciu:
   4. 1. miniPortalu dost?pnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub
   4. 2. ePUAP-u dost?pnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal lub
   4. 3. poczty elektronicznej Zamawiaj?cego zamowienia@zgok.olsztyn.pl
   5.  Przewiduje si udzielenie zamÛwie z art. 67 ust. 1 pkt 6 do warto?ci 3 080 000,00 PLN netto, co stanowi 721 429,74 EUR, na zasadach okre?lonych w SIWZ dost?pnej na stronie internetowej Zamawiaj?cego http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=18839
   6.  Ofert wraz z o?wiadczeniem w formie JEDZ nale?y z?o?y wy??cznie za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu.
   7.  Z uwagi na ograniczenie liczby znakÛw w niniejszym formularzu, wszystkie informacje dotycz?ce post?powania i zamÛwienia (w tym informacje, o ktÛrych mowa w art. 41 ustawy Pzp) zosta?y zamieszczona stronie internetowej Zamawiaj?cego w dokumentach sk?adaj?cych si na Specyfikacj Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal zamowienia@zgok.olsztyn.pl http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=18839
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a poniewa post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwo?ania dotycz?cego tre?ci og?oszenia lub postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. W przypadku wniesienia odwo?ania Zamawiaj?cy nie mo?e zawrze umowy do czasu og?oszenia przez Izb wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze, zwanych dalej Ñorzeczeniemî. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Zamawiaj?cy prze?le niezw?ocznie, nie pÛ?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, a odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia zamie?ci rÛwnie na stronie internetowej, na ktÛrej jest zamieszczone og?oszenie o zamÛwieniu i jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c WykonawcÛw do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. Czynno?ci uczestnika post?powania odwo?awczego nie mog pozostawa w sprzeczno?ci z czynno?ciami i o?wiadczeniami strony, do ktÛrej przyst?pi?, z zastrze?eniem zg?oszenia sprzeciwu, przez uczestnika, ktÛry przyst?pi do post?powania po stronie Zamawiaj?cego, co do uwzgl?dnienia w ca?o?ci zarzutÛw przedstawionych w odwo?aniu przez Zamawiaj?cego w odpowiedzi na wniesione odwo?anie. SzczegÛ?owo ?rodki ochrony prawnej umÛwiono w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90533000 - Services de gestion de décharges