Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚charges

2021/S 199-519381  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚charges 2021/S 199-519381 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: 510734049 Adresse postale: ul. Lubelska 53 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Courriel: b.baginska@zgok.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 895552010 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zgok.olsztyn.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w budowlanych o kodzie 17 02 03 ˝ tworzywa sztuczne Num╚ro de r╚f╚rence: ZGOK/PN/37/2021
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania odpad█w budowalnych o kodzie 17 02 03 ˝ tworzywa sztuczne
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od Zamawiaj?cego ˝ siedziba ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania odpad█w budowalnych o kodzie 17 02 03 ˝ tworzywa sztuczne.
   2.  Ilo? odpadu przeznaczona do odbioru i zagospodarowania w ramach zam█wienia wynosi do 160 Mg, w tym do 80 Mg w ramach zam█wienia podstawowego oraz do 80 Mg w ramach opcji.
   3.  Zamawiaj?cy, w ramach niniejszego zam█wienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w ca?o?ci lub w cz??ci, jednorazowo b?d w kilku cz??ciach. Przewiduje si opcj dotycz?c zwi?kszenia ilo?ci odpad█w przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o kodzie 17 02 03 o 80 Mg.
   4.  Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji, je?eli wyst?pi zapotrzebowanie na dalsz realizacj ww. us?ug.
   5.  Odpady odebrane od Zamawiaj?cego zostan przekazane do podmiotu posiadaj?cego decyzj okre?lon w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wskazanego przez Wykonawc przed podpisaniem umowy.
   6.  Wykonawca b?dzie odbiera ww. odpady od Zamawiaj?cego z instalacji: Zak?ad Unieszkodliwiania Odpad█w Komunalnych, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
   7.  Ze wzgl?du na przedmiot, zam█wienie musi by realizowane, w szczeg█lno?ci zgodnie z nw. przepisami: 1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.15 z p█?n. zm.); 2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony ?rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020.1219 z dnia 2020.05.29 z p█?n. zm.); 3) ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.04.15); oraz innych ustaw i przepis█w maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia.
   8.  Z uwagi na okoliczno??, ?e Zamawiaj?cy nie ma wp?ywu i nie ponosi odpowiedzialno?ci za ilo?ci odpad█w kierowanych do jego instalacji oraz ich jako??, nie s one gwarantowane przez Zamawiaj?cego.
   9.  Do rozlicze pomi?dzy Stronami, ilo? odpad█w odbieranych okre?lana b?dzie wg pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiaj?cego. 10. Przekazanie odpad█w zostanie potwierdzone poprzez kart przekazania odpad█w ˝ zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. 11. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki wsp█?pracy zosta?y opisane w Za??czniku nr 3 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 18 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Do up?ywu terminu realizacji umowy, Zamawiaj?cy mo?e z?o?y o?wiadczenie o jego przed?u?eniu, nie stanowi?ce zmiany umowy i nie wymagaj?ce aneksu. O?wiadczenie mo?e zosta z?o?one wielokrotnie i wskazywa r█?ne okresy przed?u?enia, kt█re ??cznie nie mog przekroczy dodatkowych 6 miesi?cy. Bior?c powy?sze pod uwag maksymalny termin realizacji zam█wienia mo?e wynie? 18 miesi?cy.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w ramach niniejszego zam█wienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta z prawa opcji w ca?o?ci lub w cz??ci, jednorazowo b?d w kilku cz??ciach. Przewiduje si opcj dotycz?c zwi?kszenia ilo?ci odpad█w przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania o kodzie 17 02 03 o 80 Mg.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje sk?adania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakup█w, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: posiada aktywny wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach, zgodnie z Ustaw z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.15 z p█?n. zm.) oraz posiada uprawnienia do prowadzenia dzia?alno?ci w zakresie: a) zbierania odpad█w o kodzie 17 02 03 lub b) przetwarzania opad█w o kodzie 17 02 03 wydane w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ
   2.  Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych, kt█rych ??da Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 lit. a powy?ej: a) o?wiadczenie wg wzoru w postaci Za??cznika nr 4 do niniejszej SWZ dot. posiadania aktualnego wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadu o kodzie 17 02 03 wydane w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ.
   2. 2. na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt 1 lit. b powy?ej: a) o?wiadczenie wg wzoru w postaci Za??cznika nr 4 do niniejszej SWZ dot. posiadania aktualnego wpisu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), b) aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadu kodzie 17 02 03 wydane w drodze decyzji przez w?a?ciwy organ. UWAGA: Zgodnie z ustaw dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niekt█rych innych ustaw w terminie do 05.03.2020r., Wykonawca zobowi?zany by z?o?y wniosek do w?a?ciwego Urz?du o dostosowanie decyzji na zbieranie/przetwarzanie odpad█w do obowi?zuj?cych przepis█w. W zwi?zku z powy?szym Wykonawca sk?adaj?c dokumenty wymienione w ust. 3, przed?o?y Zamawiaj?cemu r█wnie dokument potwierdzaj?cy z?o?enie wniosku o dostosowanie zezwolenia na zbieranie/przetwarzanie odpad█w o kodach 17 01 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 do obowi?zuj?cych przepis█w ˝ w przypadku, gdy w?a?ciwy Urz?d nie wyda jeszcze Wykonawcy zezwolenia dostosowanego do obowi?zuj?cych przepis█w.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w powy?szym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zam█wienia publicznego, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci tej umowy, okre?lone zosta?y w Za??czniku nr 3 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 06/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
Siedziba ZGOK Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, POLSKA Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Zgodnie z Rozdzia?em XXIV SWZ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam. pub. mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na postawie art. 108 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 125 ust. Wykonawca sk?ada wraz z ofert O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
   2.  Wykaz podmiotowych ?rodk█w dowodowych, kt█rych ??da Zamawiaj?cy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
   2. 2. o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
   2. 3. o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP ;
   3.  Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu Platformy Przetargowej Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dost?pnej pod adresem: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zgok.olsztyn.pl. Z?o?enie, wycofanie lub zmiana oferty nast?puj wy??cznie za po?rednictwem platformy.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do warto?ci 100 000,00 z netto, co stanowi 23 423,04 euro.
   5.  Do oferty nale?y do??czy?:
   5. 1. O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu (JEDZ);
   5. 2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru, chyba ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych o ile Wykonawca wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cego si o zam█wienie;
   5. 3. Pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce do z?o?enia oferty, o?wiadcze i pozosta?ych wymaganych przez Zamawiaj?cego dokument█w oraz do sk?adania ewentualnych wyja?nie o ile ofert sk?ada pe?nomocnik;
   5. 4. Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ˝ dotyczy ofert sk?adanych przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia;
   5. 5. o?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj poszczeg█lni Wykonawcy (zgodnie z Rozdz. XI ust. 2 i 3 SWZ) - Zamawiaj?cy zaleca z?o?enie o?wiadczenia na wzorze udost?pnionym przez Zamawiaj?cego w formie Za??cznika nr 6 do SWZ. https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zamowienia@zgok.olsztyn.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   4. Odwo?anie wnosi si do Prezesa KIO w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7. W przypadku wniesienia odwo?ania zamawiaj?cy nie mo?e zawrze umowy do czasu og?oszenia przez Izb wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze.
   8. Odwo?anie wnosi si w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. a.
   9. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 10.Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 8 i 9 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 11.Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub dokument█w zam█wienia, zamieszcza j r█wnie na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub s udost?pniane dokumenty zam█wienia, wzywaj?c wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 12.Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. 13.Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si dow█d przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 14.Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 15.Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX pt. Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges