Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚charges

2022/S 130-370398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚charges 2022/S 130-370398 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: 510734049 Adresse postale: ul. Lubelska 53 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 10-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Zak?ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Courriel: b.baginska@zgok.olsztyn.pl T╚l╚phone: +48 895552010 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zgok.olsztyn.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,86408,198240a3818f1941e6fd4ac6a92f675d.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 20 01 10 i 20 01 11 (odzie? i tekstylia) Num╚ro de r╚f╚rence: ZGOK/PN/15/2022
II.1.2) Code CPV principal 90533000 Services de gestion de d╚charges
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania odpad█w o kodach 20 01 10 oraz 20 01 11 w spos█b zapewniaj?cy przej?cie odpowiedzialno?ci za gospodarowanie odpadami na nast?pnego posiadacza odpad█w
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca b?dzie odbiera? ww. odpady od Zamawiaj?cego z instalacji: Zak?ad Unieszkodliwiania Odpad█w Komunalnych, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest us?uga odbioru i zagospodarowania odpad█w o kodach 20 01 10 oraz 20 01 11 w spos█b zapewniaj?cy przej?cie odpowiedzialno?ci za gospodarowanie odpadami na nast?pnego posiadacza odpad█w.
   2.  Ilo?? odpad█w obj?tych zam█wieniem wynosi do 250 Mg, w tym
:
w ramach zam█wienia podstawowego 100 Mg, w ramach opcji do 150 Mg, zgodnie z poni?szym wyszczeg█lnieniem: 1) kod odpadu 20 01 11 zam█wienie podstawowe: 100,00 Mg, zam█wienie w ramach opcji: 130,00 Mg, ??cznie: 230,00 Mg 2) kod odpadu 20 01 10 zam█wienie podstawowe: 0,00 Mg, zam█wienie w ramach opcji: 20,00 Mg, ??cznie: 20,00 Mg
   3.  Zamawiaj?cy, w ramach niniejszego zam█wienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy PZP. Przewiduje si? opcj? dotycz?c?: 1) zwi?kszenia ilo?ci odpad█w o kodzie 20 01 11 przewidzianych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o 130 Mg, 2) odbioru i zagospodarowania odpad█w o kodzie 20 01 10 w ilo?ci do 20 Mg.
   4.  Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w ca?o?ci lub cz??ci, jednorazowo b?d? w kilku cz??ciach. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji, je?eli wyst?pi zapotrzebowanie na dalsz? realizacj? ww. us?ug.
   5.  Wykonawca b?dzie odbiera? ww. odpady od Zamawiaj?cego z instalacji: Zak?ad Unieszkodliwiania Odpad█w Komunalnych, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.
   6.  Odpady odebrane od Zamawiaj?cego zostan? przekazane do podmiotu posiadaj?cego decyzj? okre?lon? w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wskazanego przez Wykonawc? przed podpisaniem umowy.
   7.  Ze wzgl?du na przedmiot, zam█wienie musi by? realizowane, w szczeg█lno?ci zgodnie z nw. przepisami: 1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z dnia 2021.04.15 z p█?n. zm.); 2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony ?rodowiska (t.j. Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29); 3) ustawa z dnia 13 wrze?nia 1996 roku o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.04.15); oraz innych ustaw i przepis█w maj?cych zastosowanie do przedmiotu zam█wienia.
   8.  Z uwagi na okoliczno??, ?e Zamawiaj?cy nie ma wp?ywu i nie ponosi odpowiedzialno?ci za ilo?ci odpad█w kierowanych do jego instalacji oraz ich jako??, nie s? one gwarantowane przez Zamawiaj?cego.
   9.  Do rozlicze? pomi?dzy Stronami, ilo?? odpad█w odbieranych okre?lana b?dzie wg pomiaru na elektronicznej wadze samochodowej Zamawiaj?cego. 10. Przekazanie odpad█w zostanie potwierdzone poprzez kart? przekazania odpad█w ˝ zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. 11. Zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie zakazuje si? wykonywania zam█wienia publicznego z udzia?em podwykonawc█w, dostawc█w lub podmiot█w, na kt█rych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% warto?ci zam█wienia. 12. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki wsp█?pracy zosta?y opisane w Za??czniku nr 3 do SWZ pn. Projektowane postanowienia umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, w ramach niniejszego zam█wienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 441 ustawy PZP. Przewiduje si? opcj? dotycz?c?: 1) zwi?kszenia ilo?ci odpad█w o kodzie 20 01 11 przewidzianych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o 130 Mg, 2) odbioru i zagospodarowania odpad█w o kodzie 20 01 10 w ilo?ci do 20 Mg. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji w ca?o?ci lub cz??ci, jednorazowo b?d? w kilku cz??ciach. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji, je?eli wyst?pi zapotrzebowanie na dalsz? realizacj? ww. us?ug.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje sk?adania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakup█w, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 102-284954
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w o kodzie 20 01 10 i 20 01 11 (odzie? i tekstylia)
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy w dniu 27.06.2022 r. uniewa?ni? post?powanie z przyczyn okre?lonych w art. 255 pkt 3) ustawy PZP.
   1.  Uzasadnienie prawne: Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP: Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli: (Í) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
   2.  Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia post?powania:
   2. 1. W ww. post?powaniu zosta?a z?o?ona jedna oferta przez Wykonawc?: REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa.
   2. 2. Zamawiaj?cy na sfinansowanie zakresu podstawowego ww. zam█wienia zamierza? przeznaczy? kwot? w wysoko?ci 81 800,00 z? brutto.
   2. 3. Wykonawca REMONDIS Sp. z o.o., kt█ry z?o?y? jedyn? ofert? zaoferowa? cen? w wysoko?ci: a) za zam█wienie podstawowe ˝ 151 200,00 PLN brutto, b) za zam█wienie w ramach opcji ˝ 241 920,00 PLN brutto, c) ??czna cena oferty ˝ 393 120,00 z? brutto.
   2. 4. Ww. cena przewy?sza kwot?, kt█r? Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia.
   2. 5. Zamawiaj?cy informuje, ?e nie mo?e zwi?kszy? kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zam█wienia do warto?ci z?o?onej oferty, w zwi?zku z powy?szym uniewa?nia post?powanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7. W przypadku wniesienia odwo?ania zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu og?oszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwo?awcze.
   8. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   9. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 10.Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 11.Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub dokument█w zam█wienia, zamieszcza j? r█wnie? na stronie internetowej, na kt█rej jest zamieszczone og?oszenie o zam█wieniu lub s? udost?pniane dokumenty zam█wienia, wzywaj?c wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego. 12.Wykonawca mo?e zg?osi? przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do kt█rej przyst?puje. 13.Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby, a jego kopi? przesy?a si? Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si? dow█d przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 14.Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron. 15.Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX pt. Đ?rodki ochrony prawnejţ ustawy PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
05/07/2022 Pologne-Olsztyn: Services de gestion de d╚chargesType dÝacheteur: Organisme de droit publicType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90533000 - Services de gestion de dÚcharges