Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Résultat de concours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Olsztyn:Services d'ingÈnierie

2022/S 183-516710  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/09/2022 S183 Pologne-Olsztyn: Services d'ingÈnierie 2022/S 183-516710 RÈsultats de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spo?eczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN ñ PÛ?noc Sp. z o.o.
Adresse postale: D?browszczakÛw 21 lok. 430 Ville: Olsztyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 10-542 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Ciesielska - Jasi?ska Courriel: pzpkancelaria@gmail.com TÈlÈphone: +48 721023779 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://simkznpolnoc.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka z o.o.
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno ñ budowlanej dla Inwestycji pn.: ÑBudowa budynkÛw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. D?ugiej w Zalewie. NumÈro de rÈfÈrence: SIMKZN/K-1/2022/3
II.1.2) Code CPV principal 71300000 Services d'ingÈnierie
II.2) Description
II.2.4) Description des prestations:
PRZEDMIOT KONKURSU ï Zadanie konkursowe polega na sporz?dzeniu Pracy konkursowej z uwzgl?dnieniem wymogÛw programowych i wytycznych Zamawiaj?cego dotycz?cych Inwestycji i zawartych w Materia?ach do OPK. Praca konkursowa niespe?niaj?ca ww. wymogÛw zostanie odrzucona i nie b?dzie podlega?a ocenie. ï W ramach sporz?dzania Koncepcji architektoniczno-budowlanej powinny by? spe?nione zasady ?adu przestrzennego poprzez takie ukszta?towanie przestrzeni, ktÛre tworzy? b?dzie harmonijn? ca?o?? oraz uwzgl?dnia? w uporz?dkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, gospodarczo-spo?eczne, ?rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne okre?lone w szczegÛlno?ci w decyzji Nr 81/21 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Zalewa w dniu 21.07.2021r. . ï Zaproponowane Koncepcje architektoniczno-budowlane, musz? spe?nia? w sposÛb optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w OPK oraz Materia?ach do Konkursu oraz by? zgodne z ustaleniami obowi?zuj?cych decyzji administracyjnych wskazanych w OPK. ï Opracowania konkursowe obejmuj? sporz?dzenie Koncepcji architektoniczno-budowlanej dla jednego budynku, w za?o?eniu mog?cego samodzielnie funkcjonowa? zgodnie z przeznaczeniem, na nieruchomo?ci gruntowej (dz. nr 1/3) nale??cej do Zamawiaj?cego. ï Ponadto, opracowuj?c koncepcj? funkcjonalno-przestrzenn? zagospodarowania terenu, nale?y odnie?? si? do ca?ego terenu dzia?ki nr 1/3, uwzgl?dniaj?c zespÛ? 3 budynkÛw wielorodzinnych, ktÛre powinny by? spÛjne estetycznie i kubaturowo. Nale?y zaprojektowa? je w taki sposÛb, aby mo?liwe by?o uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budow? pozwalaj?cego na rozpocz?cie i zako?czenie budowy niezale?nie dla ka?dego z budynkÛw. Organizator dopuszcza mo?liwo?? odr?bnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla zespo?u budynkÛw. ï Budynek nr 1 stanowi?cy Przedmiot Zadania powinien by? wyrÛ?niony na planie zagospodarowania terenu od pozosta?ych 2 budynkÛw. ï Budynek/budynki, ich gabaryty i lokalizacja musz? by? zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy. ï Celem Konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twÛrczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, wed?ug kryteriÛw okre?lonych w niniejszym Regulaminie, Koncepcji architektoniczno-budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji na dzia?ce ewidencyjnej nr 1/3 obr?b 1 m. Zalewo, powiat i?awski, wojewÛdztwo warmi?sko-mazurskie. Przedstawione koncepcje powinny przewidywa? rozwi?zania przysz?o?ciowe oraz realne do wykonania zarÛwno pod k?tem efektywno?ci ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztÛw eksploatacyjnych w okresie u?ytkowania budynku, jak rÛwnie? pozytywnego oddzia?ywania na cz?owieka i ?rodowisko naturalne oraz w odniesieniu do zespo?u budynkÛw uwzgl?dnia? mo?liwo?? wyst?pienia odr?bnej realizacji (etapowania) Inwestycji dla poszczegÛlnych obiektÛw. SZCZEG"?OWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU ZNAJDUJ? SIE W REGULAMINIE KONURSU UDOSTEPNIONYM NA STRONIE KONKURSU.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Ouvert
IV.1.9) CritËres d'Èvaluation des projets:
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych kryteriÛw:
   1.  Atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych, zagospodarowania terenu i powi?zanie przestrzenne z otoczeniem ñ35% Najwy?sz? ocen? uzyska opracowanie, ktÛre zaproponuje najlepsze rozwi?zanie architektoniczne, a tak?e dopasowanie architektury i u?ytych materia?Ûw do kontekstu urbanistycznego. Maksymalna liczba punktÛw, jak? mo?e uzyska? Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.
   2.  Rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne projektowanego budynku/budynkÛw ñ35% Za najlepsze rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostan? uznane rozwi?zania, ktÛre zapewniaj? optymalny uk?ad funkcji budynku, najlepszy komfort u?ytkowania oraz najlepsz? komunikacj? wewn?trzn?. Maksymalna liczba punktÛw, jak? mo?e uzyska? Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 35.
   3.  Ekonomika rozwi?za? w trakcie u?ytkowania budynku/budynkÛw, rozwi?zania proekologiczne i energooszcz?dne w projektowanym budynku/budynkach ñ20% Za najlepsze rozwi?zania w tym kryterium zostan? uznane rozwi?zania, ktÛre potencjalnie zapewniaj? najni?sze koszty zu?ycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego u?ytkowania budynku, wymagaj?ce najmniejszych nak?adÛw na konserwacj? i bie??ce utrzymanie budynku, z jak najrzadsz? konieczno?ci? wymiany urz?dze?. Maksymalna liczba punktÛw, jak? mo?e uzyska? Praca konkursowa w tym kryterium wynosi 20.
   4.  Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej ñ 10%
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 138-395372
 
 
Section V: RÈsultats du concours

Le concours s'est terminÈ sans attribution de prime: non
V.3) RÈcompense et primes
V.3.1) Date de la dÈcision du jury:
16/09/2022
V.3.2) Informations sur les participants Nombre de participants envisagÈ: 3 Nombre de PME participantes: 3 Nombre de participants Ètrangers: 0
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: Mateusz Adamczyk BUDCUD Ville: KrakÛw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: Technobeton Sp. z o.o.
Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: Jan Ledwo? i Architekci Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.4) Montant de la prime ou des primes Montant de la ou des prime(s) attribuÈe(s) hors TVA: 6 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Uczestnikom konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz podniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych. Z tre?ci? ustawy mo?na si? zapozna? na stronie internetowej Urz?du ZamÛwie? Publicznych: www.uzp.gov.pl
   2.  Uczestnik konkursu mo?e wnie?? odwo?anie na zasadach okre?lonych w Dziale IX ustawy Pzp.
   3.  Na wyrok albo postanowienie Krajowej Izby Odwo?awczej ko?cz?ce post?powanie odwo?awcze przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?d zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia dor?czenia wyroku albo postanowienia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszwa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/09/2022 Pologne-Olsztyn: Services d'ingÈnierieType díacheteur: AutresType díavis: RÈsultat de concoursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 22/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71300000 - Services d'ingénierie